1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 12 mei

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink

15.00 uur: ds. H. van de Beek uit Rouveen

Voorzang

V.m.: Psalm 143 vers 10

N.m.: Psalm 119 vers 3

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Predikantsplaats

Kinderoppas

Groep 1: mevr. H. Lindenholz en Dianne van Wijhe

Groep 2: mevr. A. van Werven en Henriëtte Kroese

Wat ons verkondigd is

Zondagmorgen was de tekst voor de prediking Lukas 13 vers 34. Met als thema: Klacht over Jeruzalem. Aandachtspunten: 1. De waarschuwing der Farizeeën; 2. De lijdensweg des Heeren; 3. De onbekeerlijkheid van Jeruzalem.

Zondagmiddag was de tekst voor de prediking Galaten 5 vers 25. Met als thema: Leiding. Aandachtspunten: 1. Vrijheid geen oorzaak voor het vlees; 2. Vlees tegenover Geest; 3. Vrucht van de Geest.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18.00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: predikant@hhgoosterwolde.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. K. Schreurs – van de Werfhorst (tel. 06-22041625) of mevr. A. ten Brinke (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 6

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!
Zieken

Mevrouw G. van Wijhe – van de Werfhorst (Grachtenweg 11, 8097 RD) werd opgenomen in het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. Omdat ze nog erg zwak is komt ze niet direct naar huis.

Mevrouw R. Verhoef – Bos (Het Nieuwe Feithenhof, kamer 209, Nunspeterweg 7, 8081 BV, Elburg) mocht na een opname van enkele dagen terugkeren naar Elburg. Ze is nog erg zwak.

Mag ik u beiden, en al onze zieken, het volgende stukje van M. Luther doorgeven? “De lieve profeet Jesaja maakt van de Heere Christus een Arts en onderwijst ons hoe we door Hem vrede en genezing kunnen vinden. Nergens anders dan alleen bij de Heere Christus moeten we genezing zoeken, want Hij heeft een medicijn dat niet ‘goede werken doen’ heet, zoals milddadigheid, vasten of bidden, maar: voor óns lijden, voor óns verwond worden, voor óns geslagen worden en de straf voor óns dragen. Daarom, als u uit de evangeliën hoort hoe jammerlijk de mensen met de Heere Christus omgegaan zijn en hoe zij Hem gekruisigd hebben, dan moet u bij ieder stukje wat u hoort erbij zeggen: ‘Dat is om mij en om mijn zonden gebeurd, dat is mijn medicijn, dat is niet gebeurd om mij van mijn lichamelijke ziekte te genezen, maar om mij van mijn zonde en de eeuwige dood te verlossen.’ Daarom zegt Jesaja: De straf lag op Hem, opdat wij vrede zouden hebben, en door Zijn wonden zijn wij genezen.”

Meeleven

We leven mee met de heer B. van den Brink. Hij heeft vandaag een permanente eigen kamer gekregen in ‘De Voord’ in Elburg (Afdeling Bloemsteeg, kamer 161, Veldbloemenlaan 25, 8081 DL). Van harte Gods zegen toegebeden op uw nieuwe plekje.

Huwelijksjubileum (1)

Op woensdag 15 mei hoopt het echtpaar A. Korenberg en B. Korenberg – van de Wetering (Zomerdijk 48, 8079 TC Noordeinde) te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Samen, met uw kinderen en kleinkinderen, feliciteren we u met dit jubileum. De HEERE heeft u al die jaren gespaard. Dat is wat we in het bijzonder mogen opmerken, want zorgen zijn u in de achterliggende jaren niet bespaard gebleven. Wat een voorrecht is het om te mogen zeggen dat de getrouwe Verbondsgod Zich niet onbetuigd heeft gelaten.

Ook noemen we met dankbaarheid dat de HEERE heel wat jaren heeft willen ondersteunen in het ambtelijke werk wat gedaan mocht worden in het midden van de gemeente. Dat is niet vanwege uw verdienste, maar een onverdiende zegen.

We wensen u voor de toekomst van harte Gods zegen en nabijheid toe. Hij geve u de belijdenis en voortdurende doorleving van Davids woorden in uw harten: De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens Kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? (Ps. 27:1).

Huwelijksjubileum (2)

Het echtpaar C. Hulst en J. Hulst – Tuin (Zuiderzeestraatweg 363, 8096 BN Oldebroek) hoopt op vrijdag 17 mei te gedenken dat zij 50 jaar door de band van het huwelijk verbonden zijn. We


3 / 6

willen u, samen met uw kinderen en kleinkinderen, feliciteren met dit jubileum. Het is een groot voorrecht om deze zegen van de HEERE te ontvangen. Zeker omdat we met dankbaarheid mogen zeggen dat Hij u bewaard heeft bij Zijn Woord en liefde tot Zijn dienst heeft willen schenken. Wat zou het groot zijn, als het tot eeuwige zegen mag zijn.

Met het oog op de onbekende toekomst wensen we u van harte Gods onmisbare zegen en zorg toe. Dat u met de psalmdichter niet alleen mag zeggen: Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizeld elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Maar ook door genade, samen, mag belijden: Want God de HEERE is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en ere geven (Ps. 84:11-12a).

JV ‘De Schakel’ – Terugblik

Beste jeugd en gemeente,

De twee dagen kamp zitten er alweer op! Als leiding kijken we er fijn op terug en hebben we enorm genoten! De eerste dag hebben we schitterend weer gehad. Helaas zijn we op dag twee eerder naar huis gegaan, in verband met het weer! Heel jammer, maar toch hebben we twee gezellige dagen mogen hebben!

Het thema van deze kamp was: “komen tot Christus”. We hebben samen Gods Woord geopend en over dit thema na gedacht! Mooie gedeelten uit de Bijbel hebben we samen gelezen, overdacht en besproken. Ook kwamen gedeelten uit de Dordtse Leerregels en Nederlandse Geloofsbelijdenis aan de orde. Wat staan daar mooie en waardevolle woorden in. Dat we deze er toch maar vaker bij mogen pakken!

We hopen dat wij jullie tijdens het kamp wat mee hebben mogen geven om over na te denken. De bede van ons als kampcommissie, maar ook van alle leiding van ‘De Schakel’ mag toch zijn dat wij toch maar aan die bruidstafel mogen zitten met een bruiloftskleed aan. Dat eenieder God nog maar mag zoeken voordat het te laat is.

Met vriendelijke groeten,

De kampcommissie en leiding van ‘De Schakel’

Meeleven examenkandidaten

We wensen de jongeren die dit jaar examens zullen afleggen van harte sterkte en Gods zegen toe. Ik weet dat er hard wordt geleerd en gestudeerd. Smeek de Heere om Zijn nabijheid en wijsheid: Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken (Spr. 3:6).

BIJEENKOMSTEN

Bijbelkring

Tijdens de laatste avond van de Bijbelkring werd de vraag gesteld of het mogelijk is om elkaar in de zomertijd een keer te ontmoeten. Daaraan wil ik graag gehoorgeven. Ik geef u door dat we elkaar willen ontmoeten op dinsdag 25 juni, om 20.00 uur. Bij mooi weer in de tuin van de pastorie, anders binnen.
Bidstond voor Israël

We geven u alvast door, voor in uw agenda, dat er op donderdag 4 juli om 19.30 uur een bidstond belegd zal worden door de ‘Stichting Herleving Gebed voor Israël. Tijdens deze bijeenkomst zullen ds. A.J. Speksnijder uit Maartensdijk en uw eigen predikant spreken.

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ


4 / 6

Verantwoording giften en collecten

Zondag 28 april: 1. Kerkvoogdij: € 869,55. 2. Diaconie: € 966,70.

€ 20,- voor de kerk, via ouderling Klompenmaker.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  
Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@hhgoosterwolde.nl.

OVERIGE BERICHTEN

Psalmzangavond

Op zaterdag 18 mei zal er in de Sint-Nicolaaskerk te Zalk een Psalmzangavond gehouden met het thema: ‘Zing daar ik Hem verwacht’. De bovenstemgroep uit IJsselmuiden verleent haar medewerking. De algehele leiding is in handen van ds. A. de Groot. De deuren gaan open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Autopuzzelrit 2024

Op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, wordt de autopuzzelrit t.b.v. Adullam gehouden. Starten kan tussen 13.30-14.30 uur bij Pro Rege, achter de dorpskerk te Doornspijk, of bij de Ger. Gem. te Elspeet (Nachtegaalweg). De prijs per auto is € 12,50. De rit is ongeveer 80 kilometer lang.

Bij de startpunten is koffie, thee en fris te koop met iets lekkers. Van harte welkom! Doet u ook mee?

Comité Doornspijk

VANUIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Een aantal jaar geleden kwam ik een hemelvaartspreek tegen van ds. S.J. de Hoest (1804-1877) over Psalm 68 vers 19. Hij was een vriend en geestverwant van dr. H.F. Kohlbrugge. In de toepassing richt hij zich bijzonder tot de ‘wederhorigen, die hartelijk wensen het niet langer te blijven’. Dit gedeelte citeer ik voor u: “Vermoeiden en bedroefden, wie het innig leed doet, dat het stugge hart zich aan de Koning der ere niet wil onderwerpen; die het oprecht betreuren dat het verduisterd oog zo weinig heerlijkheid in de verhoogde Middelaar ziet; die zo gaarne het deksel afwierpen, de strik ontvloden en Jezus dienden met een blijde ziel.

O, dat ik u trooste en rade, u bestredenen, u verlegenen! Ik kan en mag het doen; het is de wil des Heeren; Hij ziet op de ellendigen, Hij woont bij dien, die eens nederigen en verbrijzelden geest is.

Ja, ik heb troost voor ulieden. Jezus voer op, met gaven, zoals u behoeft, met gaven, waarvan de minste beter is dan alle de goudmijnen dezer aarde; u weet het en erkent het; o kon ik u nu overtuigen dat u reeds uit Zijn hand van die gaven ontvangen hebt. Het zijn gaven ook voor wederhorigen; en welke naam geeft u uzelf, dan deze? Maar is dat niet Zijn gave; is dat niet door Zijn Geest, Die u aan uzelf heeft bekend gemaakt? Zou u zo naar Hem verlangen, zo torsen


5 / 6

aan uw zondelast, zo beven voor uw gevaar, zo begerig zijn naar geloof en bekering, indien Hij u niet van Zijn Geest had gegeven?

Ziet, hierin ligt troost; de armen wordt een rijke Christus verkondigd. Bent u, die eertijds verrijkt meende te zijn, nu arm geworden, het is omdat Jezus Zich in uw hart een woonstede toebereidt. En wat Hij begon, voleindigt Hij op Zijn tijd en op Zijn wijze. Ziet dan op hetgeen u nu door Hem geworden bent en verbeidt Hem, totdat Hij u make, hetgeen u gaarne zijn wilde.

Deze troost, ik weet het, is voor de ruste uwer ziel niet genoegzaam; hij verzadigt niet; hij is echter voldoende om u voor bezwijken te bewaren; hij is als een hand aan de weg, die u loont dat u op het rechte pad bent; hij is als een laafdronk, die u verkwikt en sterkt om naar het doel te jagen met nieuwe moed en kracht. Zal ik u raad geven, om meer dan dit te verkrijgen, om tot uw wens te geraken en rust te genieten; houdt u nabij aan de Heere in Zijn weg; zijt overvloedig in het gebed en vergeet niet Hem te danken, houdt de strijd vol tegen elke bekende zonde; maakt u gemeenzaam met de gedachte aan Jezus heerlijkheid, macht en zondaarsliefde; leert verstaan dat een zondaar uit genade zalig wordt; och, alleen dit laatste, als u het besefte, zou genoeg zijn, om u in de God uws heils te doen juichen.

Treedt dan alzo voort, met het oog op de hemel gevestigd en met des Heeren toezegging in het harte: die Mij zoeken, zullen Mij vinden!”
Bij de diensten

Op de rustdag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren slaan we nog eenmaal Efeze 5 op. We laten ons leiden door het 18e vers: En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest.

De middagdienst heb ik geruild van ds. Van de Beek. Zelf hoop ik naar ‘zijn’ gemeente in Rouveen af te reizen.
Ten slotte

Als gezin mogen we terugzien op een goede week in het Zeeuwse land. Naast een dagje Middelburg hebben we gefietst door de duinen van Haamstede, Renesse en Westenschouwen. En al langere tijd wilden we naar het deltapark ‘Neeltje Jans’, nu mocht het ervan komen. De beelden en verhalen van ‘de ramp’ blijven indrukwekkend. Nog altijd wordt de watersnoodramp van 1953 zo genoemd. Met de verhalen van ‘de ramp’ ben ik opgegroeid, en die willen we graag aan onze kinderen weer doorgeven.

Met dankbaarheid zie ik terug op afgelopen zaterdagavond. Met een groot aantal dorpsgenoten trokken we naar de begraafplaats voor de dodenherdenking. Bijzonder om daar een paar woorden te mogen spreken. De gelegenheid om op deze manier onkerkelijke dorpsgenoten te bereiken wilde ik niet voorbij laten gaan. Niet voor niets staat in het Woord: Zaait aan alle wateren.

Gisteren was voor mijzelf een bijzondere zondag. Voor het eerst mocht ik als dienaar van het Woord een zondag voorgaan in de gemeente van Groenekan. Van 2013 t/m 2020 was ik er pastoraal medewerker. Het was een goede tijd. Vooral aan de catechisaties denk ik met verwondering en dankbaarheid terug. Het was gisteren ook acht jaar geleden dat de eerste belijdeniscatechisanten die ik onderwijs mocht geven belijdenis hebben gedaan. Eén van hen is alweer meerdere jaren diaken. In de consistorie werd opgemerkt dat de HEERE de Getrouwe is, en doorgaat met Zijn werk. Hoe groot is dat!

Nu is het weer goed om de werkzaamheden op te pakken. De preekvoorbereiding voor Hemelvaartsdag en de Weeszondag vraagt de aandacht. Daarnaast zie ik uit naar de aannemingsavond met de belijdeniscatechisanten. En naar donderdag, als ik mag voorgaan in Oldebroek om de belijdenisdienst te leiden.

Als laatste de welgemeende afsluiting:


6 / 6

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners