1 / 5

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 5 mei

09.30 uur: ds. R.P. van Rooijen

15.00 uur: ds. R.P. van Rooijen

Donderdag 9 mei – Hemelvaartsdag

09.00 uur: ds. C.A. van den Brink

Voorzang

Zondag 5 mei

V.m.: Psalm 54 vers 1

N.m.: Psalm 55 vers 1

Donderdag 9 mei

V.m.: Psalm 56 vers 1

Collecten

Zondag 5 mei

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Fonds noodlijdende gemeenten en personen

Derde collecte: Rente en aflossing

Donderdag 9 mei

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Bouwfonds

Kinderoppas

Zondag 5 mei

Groep 1: mevr. H. van Riesen en Joany van Werven

Groep 2: mevr. M. Schreurs en Nienke van Werven

Donderdag 9 mei

Groep 1: mevr. A. van der Vegte, Heline van Werven en Maartje van de weg

Groep 2: mevr. M. van het Goor en Wilke van Wijhe.

Wat ons verkondigd is

Zondagmorgen was de tekst voor de prediking Efeze 5: 8 en 10. Met als thema: Een onderwijzende vermaning van Paulus. Aandachtspunten:1. Weet wat u bent. 2. Weet wat u moet doen. 3. Weet hoe u dat moet doen.  

Zondagmiddag was aan de beurt van behandeling H.C. Zondag 22. Met als thema: De troost van de eeuwige zaligheid. Aandachtspunten: 1. De troost voor lichaam en ziel. 2. De troost voor nu en straks.  


2 / 5

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18.00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: predikant@hhgoosterwolde.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. K. Schreurs – van de Werfhorst (tel. 06-22041625) of mevr. A. ten Brinke (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode! Ook als er adreswijzigingen/veranderde contactgegevens zijn graag dit doorgeven.
Zieken

Mevrouw W. Bakker – Wijnen (Dahliastraat 20, 8096 VS Oldebroek). Opnieuw was een opname in het ziekenhuis nodig vanwege een neusbloeding. Onder narcose is zijn de adertjes dicht gebrand. Vrijdag mocht ze weer terugkeren naar De Voord in Elburg.

De heer H.J. van het Goor (IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg). Nadat beginnende huidkanker was geconstateerd heeft een behandeling plaatsgevonden. Vervolgens mocht een positieve uitslag ontvangen worden.

De heer J. Westerink (Bovenstraatweg 55a, 8096 PB Oldebroek) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We zien er met hem naar uit dat de medicijnen gezegend mogen worden en dat de wond nu verder mag genezen.

Mevrouw R. Verhoef-Bos (het Nieuwe Feithenhof Elburg) moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege darmproblemen.

Van David staat die zeide tot Jonathan  En zekerlijk zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft,er is maar als  één schrede tussen mij en tussen de dood. 1 Sam. 20: 3

David leefde in het diepe besef dat hij elk moment kon sterven.

En dat geldt nu ook voor dengenen die ziek zijn en die menen gezond te zijn.  

Het is meestal  dichterbij dan wij denken. De Heere weet alleen volmaakt wat wij nodig hebben, voor een ieder persoonlijk, voor de tijd en eeuwigheid.

Overleden

Bij de rouwdragende fam. E.v.d Meulen-Mulder (de Voord Elburg) en  mevr. G.v.d. Werfhorst-v.d. Heuvel (Scholtenerve 6) is een broer en zwager overleden. Wij wensen u samen de kracht en ondersteuning met de nabijheid van de Heere toe.  

Want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in Uw hand geve. Ps. 10  


3 / 5

Mutaties

Overgeschreven naar de Hervormde gemeente Kamperveen:  

fam. C.v. Werven-Morren, Zuideinde West 38.

Wij wensen u een goede en gezegende tijd in uw nieuwe gemeente  

Overgeschreven naar Gereformeerde kerk vrijgemaakt Dronten:

De heer G.J.v.d. Weg, Essenakker 51, i.v.m. huwelijk. Wij wensen je een goede voorbereiding op het huwelijk toe Gerritjan, dat je onder Zijn vleugelen mag verkeren in de onbekende toekomst.

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Koningsdag/Bevrijdingsdag

Onze koning mocht op 27 april zijn verjaardag vieren. We willen hem van harte feliciteren  

Dat de begeerte er mag zijn om onderwijs te mogen ontvangen als Koning van Nederland

door De Koning der koningen samen met zijn gezin en verdere familieleden.  

Op 5 mei mogen we opnieuw de bevrijding herdenken, 79 jaar geleden mocht ons land bevrijdt worden van de bezetter. Wat een last is er (door het voorgeslacht) ervaren onder het juk van de oorlog. Onder ons zijn er nog maar weinigen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Vele slachtoffers zijn er gevallen. Opdat we maar nooit zouden vergeten wat de vrijheid heeft gekost.  

Door ’s Hoogsten arm ’t geweld onttogen

Zal ik genoopt tot dankbaarheid. Ps. 66: 6.

Ook in deze tijd is er oorlog in verschillende landen, weer vallen er veel slachtoffers. Ons gebed voor deze landen mag wel zijn: Och Heere ontferm U over al deze mensen.  

Verantwoording giften en collecten

Zondag 21 april: 1. Kerkvoogdij: € 748,30. 2. Predikantsplaats: € 795,90. 3. Nieuwbouw: € 825,80. 1 x € 20,- voor de kerk, via ds. Van den Brink.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Diaconie

Het kan zijn dat u als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komt. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  
Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@hhgoosterwolde.nl.

Voor u gelezen

Dit keer een kleine nalezing op de preek van zondagmorgen.

We lazen het in het boek: Onbegrijpelijke liefde, geschreven door ds. H.C.v.d Ent.

Een opwekking tot een heilige levenswandel


4 / 5

“Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem”.  

Kolossenzen 2: 6.  

“Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” Wandelen in Hem, wijst op de heiligmaking, “zonder welke niemand de Heere zien zal.” Beide, rechtvaardiging en heiligmaking, behoren bij elkaar. Rechtvaardiging zonder heiligmaking is een ondenkbare zaak. Nu is de rechtvaardiging eens en volkomen. Wie door het geloof gerechtvaardigd is, is vrij van schuld en straf en heeft recht op het eeuwige leven. Zij kunnen niet verloren gaan. Maar al ligt hun zaak aan Gods kant eeuwig vast, de gelovigen, zolang zij nog op de aarde zijn, zijn niet altijd zo zeker van hun zaak. Dit komt omdat het geloof niet altijd even sterk beoefend wordt. De gelovigen hebben, zolang zij in dit leven zijn, vaak met hun ongeloof te doen. Zij bevinden zich wel op de wég naar de hemel maar zijn nog niet ín de hemel. En op weg naar de hemel worden nogal eens struikelingen gemaakt. De wandelaars naar het hemelse Sion vallen zo dikwijls. Jakobus, een van hen, moest het belijden: “Wij struikelen allen in velen.” Dat wil zeggen, dat de heiligmaking in dit leven altijd onvolkomen is en zeer ten dele. Ze zijn dus wel volmaakt rechtvaardig, maar nog niet volkomen heilig. Daar Paulus het welzijn van de kerk zoekt, niet alleen van toen, maar ook van nu, schrijft hij: “wandelt alzo in Hem.” In Hem wandelen, wat is dat? Dat is met Hem in geloofsgemeenschap leven. Hem zich geduriglijk voor ogen stellen. Met Hem onderhandelen. Dat is alles Hem vertellen, alles aan Hem vragen, alles van Hem alleen verwachten. Wandelen in Hem, dat is niet naar links of naar rechts kijken, maar alleen naar de Heere. Wandelen, dat is een zaak van vermaak. Het geeft ook een zekere rust te kennen. Als het ruw weer is, gaan we niet bepaald “wandelen”. We lopen dan met snelle pas, want het weer drijft ons voort naar beschutte plaatsen. Zo is het ook geestelijk. Als men in Hem wandelt dan heeft men in Hem vermaak. Dan verblijdt men zich in de Heere. Dan is er rust vanbinnen, dan heeft men ook vrede in het hart. Wandelen, dat is ook vooruitgang maken. Want wie wandelt staat niet stil, maar gaat vooruit. O zeker, het mag dan niet zo snel gaan, maar vorderingen worden er toch gemaakt. Men gaat op huis aan. Wat is het groot als men zo in Hem wandelen mag. Want dan heeft de wereld geen invloed, dan zijn de zonden ver weg, dan gaat men aan Zijn hand door het leven. Dan komt men met Hem straks thuis, bij de Vader, in huis. Hoe is onze wandel, van u en van mij? Velen zijn vreemdelingen van de geloofsgemeenschap met de Heere Jezus. Hun levenswandel legt daar getuigenis van af. Zij hebben geen vermaak in Hem. Zij hebben wel hun vermaak in de zonde en in de wereld. Zij beseffen niet, dat indien zij vrienden van de wereld bevonden worden, zij als vijanden van God bij God te boek staan. Lees het maar in Zijn Woord: “Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.” Weer anderen geven zich voor vrienden uit. Zij veinzen met de Heere Jezus Christus te wandelen. Voor het oog van de mensen doen zij zelfs veel goed. Door mensen worden zij daarom ook niet altijd onderkend. Zij hebben de gedaante van de godzaligheid, doch zij missen de kracht daarvan. Zij zijn met hun hart aan de wereld verpand. Het zondige leven is nimmer volkomen losgelaten. De oude mens met al zijn begeerlijkheden wordt niet gekruisigd maar vertroeteld. De Heere ziet het hart aan. Laat een ieder dit bedenken, opdat men niet men een ingebeelde hemel voor eeuwig verloren zal moeten gaan. Er zijn er ook, die wel echt en oprecht aan de Heere verbonden zijn, doch een slordige levenswandel eropna houden. Zij maken in de heiligmaking geen voortgang. De oude natuur heeft de overhand. ’t Gevolg is dat zij weinig voortgang maken, weinig vastigheid hebben in hun leven. Veel worden zij door twijfelingen geslingerd. Men kijkt dan ook naar alle kanten behalve naar Hem. Als het met u zo gesteld is, luister dan naar de opwekking, door Paulus geschreven, ook aan u: “Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere aangenomen hebt, wandelt alzo in Hem.” U hebt dit gedaan als een arme zondaar in uzelf. en belijd wat u misdeed en vraag Hem u door Zijn Geest te leiden. Dat is de Heilige Geest, Die uitgestort is op de pinksterdag, en Die er een vermaak in heeft, om u alles te leren


5 / 5

en in al de waarheid te leiden. Dit strekt dan steeds weer en steeds meer tot vernedering van de zondaar, maar ook steeds weer en steeds meer tot verheerlijking van Christus Jezus de Heere. Daarom:

Leer mij, o God van zaligheden,

Mijn leven in Uw dienst besteden;

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;

Uw goede Geest bestier’mijn schreden,

En leid mij in een effen land.  

Bij de diensten

Let u op de gewijzigde aanvangstijd van de kerkdienst op Hemelvaartsdag, 9 mei. Omdat onze predikant die morgen ook zal voorgaan in Oldebroek begint de dienst in onze gemeente om 9.00 uur.

OVERIGE BERICHTEN

Adullam plantjesmarkt

Op zaterdag 11 mei wordt er bij ‘Pro Rege’ in Doornspijk van 10.00-13.00 uur een plantjesmarkt gehouden. Tegelijk kunt u uw auto laten wassen door leden van de jeugdvereniging Daniël.

Er zijn ook allerlei lekkernijen te bestellen. T/m zaterdag 4 mei kunt u een appeltaart (€ 12,50), cake, appelcake, koffiecake of kruidkoek (€ 6,-) bestellen.

Van bakkerij Jonker kunt u tot woensdag 8 mei bestellen: een aardbeien- vanille of vruchtenvlaai, of een slagroomtaart voor 12 personen voor € 25,-.

We hebben van alles wat voorraad aan gebak en cake, maar op = op!

U kunt ook voor perkgoed, zomerbloeiers, prachtige plantenhangers, geraniums, begonia’s, petunia’s, mandevilla’s, etc. terecht. Potgrond met voeding, per zal á 40 liter, € 5,50 per stuk, twee voor € 10,-.

De artikelen die de cliënten van de dagopvang van de Eliëzerhof maken, kunt u deze dag ook kopen. Stel ze niet teleur, kom ook even kijken!

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.