1 / 5

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 11 februari

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink

15.00 uur: ds. C.A. van den Brink

Voorzang

V.m.: Psalm 116 vers 1

N.m.: Psalm 123 vers 1

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Bouwfonds

Kinderoppas

Groep 1: mevr. F. ten Hove en Emmabeth Schoonhoven

Groep 2: mevr. B. van Wijhe en Janienke van ‘t Hof

Wat ons verkondigd is

Zondagmorgen was de tekst voor de prediking Johannes 2 vers 11. Met als thema: Jezus’ heerlijkheid geopenbaard op de bruiloft te Kana. Aandachtspunten: 1. Jezus en de vraag van Zijn moeder; 2. Jezus en de opdracht van Zijn Vader; 3. Jezus en de harten van Zijn discipelen.

Zondagmiddag was de tekst voor de prediking Johannes 2 vers 18 en 19. Met als thema: Jezus verricht het teken van de tempelreiniging. Aandachtspunten: 1. De tempel is het huis van God de Vader; 2. De tempel is het lichaam van God de Zoon.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18.00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: predikant@hhgoosterwolde.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. K. Schreurs – van de Werfhorst (tel. 06-22041625) of mevr. A. ten Brinke (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de


2 / 5

dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!
Zieken

Komende maandag zal mevrouw A.E. Aarten – Westerink (Zwarteweg 35a, 8097 PR) geopereerd worden. Omdat de operatie van vorig jaar januari niet het gewenste resultaat heeft gehad, zal deze opnieuw worden uitgevoerd. De Heere gedenke u, uw man en kinderen. Het is ons gebed dat u met David mag zeggen: Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil (Ps. 62:1).

Afgelopen week moest mevrouw W. Bakker – Wijnen (Dahliastraat 20, 8096 VS Oldebroek) met benauwdheidsklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Nadat ze een aantal dagen zuurstof heeft gekregen mag ze weer opknappen. Zoals het er nu uitziet zal ze in de loop van deze week terugkeren naar huis. Wij wensen u van harte sterkte en Gods nabijheid toe, waarbij u de woorden van de dichter mag doorleven: De HEERE zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren (Ps. 121:7).

BIJEENKOMSTEN

JV ‘De Schakel’ – Vrijdagavond

Ha jeugd,

Vrijdagavond 9 februari zijn jullie vanaf half 8 weer van harte welkom op de zolder. Nemen jullie sportieve kleding mee? We gaan naar de gymzaal.

Bij de avondafsluiting hopen we stil te staan bij het thema: ‘Geestelijke werkelijkheid’. Waarbij we nadenken dat Gods Woord het antwoord is op de macht van de duivel. Daar wist Maarten Luther alles van, en zong ervan: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef satan. Hij, Die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken! Tot vrijdag. Groetjes

Team 3

JV ‘De Schakel’ – Zaterdagavond

Hey jongelui,  

Zaterdagavond zijn jullie weer van harte welkom op de zolder. Er zijn mooie prijzen te winnen We laten de bingomolen draaien.

We sluiten de avond af met Gods Woord. We willen samen nadenken over het woord “blijdschap”. Komen jullie ook? Groetjes,

Gerriët en Barend

Zondagavondkring – preekbespreking

Zondagavond 11 februari wordt er weer een preekbespreking gehouden in de pastorie. Alle jongeren vanaf ongeveer 16 jaar, van harte welkom. Ook naar de komst van de oudere trouwe bezoekers zien we uit. We beginnen om 19.45 uur.

Catechisatie

Voor maandag- en dinsdagavond 12 en 13 februari leren de catechisanten van H.C. Zondag 16 vraag en antwoord 40.

Verdiepingscursus evangelisatie

Dinsdagavond 13 februari wordt de eerste avond van de Verdiepingscursus evangelisatie gehouden. De avond begint om 19.45 uur. Ieder is van harte welkom, ook als u de korte evangelisatiecursus niet hebt gevolgd.


3 / 5

Gemeentemiddag

We hopen op donderdag 15 februari weer samen te komen als senioren van de gemeente. Ieder die deze middag vrij kan maken van harte welkom! Er wordt een meditatie gehouden over het boekje Jona en na de pauze lezen de dames van het comité iets moois voor. We hopen velen van u te ontmoeten!

Mocht u geen vervoer hebben neemt u dan contact op met mevr. G. Schoonhoven- van der Linde? Aanvang: 14.00 uur. Met hartelijke groet,

Het seniorencomité

Mannenvereniging ‘Timótheüs’

Donderdagavond 15 februari komen we als mannenvereniging weer samen. Inloop 19:30 uur. We beginnen, zoals gebruikelijk, om 19:45 uur en willen dan weer verder gaan met de bijbelstudie die ds. L. Groenenberg ons aangereikt heeft. Hoofdstuk 11 van het boekje “De brieven aan de kerk van alle eeuwen” willen we dan behandelen, wat gaat over Openbaring 6 vers 1 tot 8. De boekrol met de zeven zegels is een zeer wezenlijk onderdeel van de Openbaring aan Johannes. Dat we in dit leven maar naar de Zaligmaker worden uitgedreven. Komen we ook dit keer weer getrouw op? Krijgen we even een belletje wanneer u verhinderd bent? 06-25526018.

Het bestuur

Gemeentedag 2024

We willen iedereen van harte uitnodigen om in de agenda te noteren, dat zaterdag 25 mei de jaarlijkse ‘Gemeentedag’ gehouden zal worden. Om 13.30 uur is de opening door onze dominee en aansluitend zijn er diverse activiteiten en leuke/lekkere dingen te koop.

We hopen de dag ’s avonds af te sluiten met een volleybaltoernooi en slagbal. We hopen op uw en jullie komst.

Hartelijke groet namens de Gemeentedagcommissie

Wiljan van der Heide, Andre Plette, Hennie Haze en Marianne Ordelman

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Verantwoording giften en collecten

Zondag 28 januari: 1. Kerkvoogdij: € 822,35. 2. Diaconie: € 819,50.

1 x € 20,- voor de kerk via ouderling Heldoorn.

1 x € 20,- voor het werk van dhr. Knight via ouderling Heldoorn.

1 x € 20,- voor de kerk via ouderling Klompenmaker.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat u als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komt. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@hhgoosterwolde.nl.


4 / 5

OVERIGE BERICHTEN

Bedankt (1)

Wij willen iedereen bedanken die op welke wijze heeft meegeleefd voor, tijdens en na de operatie van Geerten. Bijzonder om te mogen zien en ervaren hoe er werd mee geleefd. We mochten merken dat er een muur van gebeden rondom hem en ons heen was. De Heere heeft doorgeholpen en de handen van de artsen gezegend. Daarom alle dank aan Hem. Want Daar komt onze hulp vandaan. Een hartelijke groet van  

Geerten en zijn familie

Bedankt (2)

Door de jaren heen hebben we als familie veel meegemaakt, maar de laatste jaren zijn we omringd door een meelevende gemeente. Zoveel kaarten, tekeningen, appjes, gebeden, cadeautjes en bezoekjes. Heel hartelijk dank daarvoor!

We kunnen niet deelnemen aan het gemeenteleven zoals we zouden willen, maar worden niet vergeten. En dat voelt goed. We hopen dat uw gebeden voor ons door blijven gaan en wij kunnen op die manier wel deelnemen in de gemeente. Bidden voor elkaar is zo belangrijk! De Heere kan en wil en zal in nood helpen, daar houden we aan vast!

Hartelijke groet,

Hermien van ’t Hul – van den Bosch, Jack en Wilke

Stichting Stéphanos

Ebenezer School Malawi is een christelijke privéschool in Nkhoma (Midden-Malawi). Deze school is in 2008 opgericht voor de kinderen van het ziekenhuispersoneel in Nkhoma, dat geen goede school voor hun kinderen kon vinden in de omgeving. De regeringsscholen in de dorpen zijn (te) groot, en het onderwijs in van lage kwaliteit. Inmiddels is Ebenezer School Malawi een grote school, waar ongeveer 600 kinderen onderwijs kunnen ontvangen. Ook kinderen uit de omliggende dorpjes kunnen hier naar school, door het sponsorprogramma. Helpt u een kind aan kwalitatief goed onderwijs op de Ebenezer School? ‘Goed onderwijs is het begin van armoedebestrijding’.

VANUIT DE PASTORIE

Bij de diensten

Zondagmorgen: Komende rustdag is de eerste lijdenszondag. Opnieuw zullen we het Evangelie naar Markus openen, ditmaal in het tiende hoofdstuk. Na de derde lijdensaankondiging lezen we de geschiedenis van de zonen van Zebedéüs, Jakobus en Johannes. Ze begeren een belangrijke plaats in het Koninkrijk van Jezus. Daarop volgt een reactie van Jezus, die uitloopt op het 45e vers, dat de stof voor de prediking zal vormen: Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Zondagmiddag: Aan de beurt van behandeling is H.C. Zondag 18, waarin het gaat over de hemelvaart van Christus.
Ten slotte

Om ons heen merken we het overal, de griep gaat rond. Langere tijd ging deze de pastorie voorbij. Tot afgelopen vrijdagavond. Toen merkte ikzelf dat ik niet lekker werd. Zaterdag ging wel. Maar zondagmorgen, toen ging het moeizaam op Urk. Zelfs zodanig dat ik mij afvroeg wat ik het verdere van de dag moest doen. Toch mag ik met verwondering en dankbaarheid


5 / 5

schrijven dat de grote Hoorder der gebeden in Oldebroek en opnieuw op Urk heeft uit- en doorgeholpen. Het was goed omdat Hij er Zelf was.

Deze maandag moet ik, vanwege de koorts, rustig aan doen. Daarom ben ik dankbaar dat de kerkenraad de catechisaties wil verzorgen. Het is mijn gebed dat ik weer op mag knappen om later deze week de stemmingsvergadering en Bijbellezing te mogen leiden.

Alle zieken wens ik beterschap. Laat het ons een blijvend besef geven van onze broosheid. We gaan er veel te gemakkelijk vanuit dat onze gezondheid een vanzelfsprekende zaak is. Het is nodig om met Mozes te leren bidden: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen (Ps. 90:12). Waarbij de kanttekenaren ons meegeven: ‘Dat is, dat wij recht verstaande Uw gramschap tegen de zonde, U leren vrezen en de korte tijd van ons leven besteden tot Uw dienst’.

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners.