1 / 5

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 4 februari

09.30 uur: ds. P.J.T. van den Herik van Urk (Elim)

15.00 uur: ds. P.J.T. van den Herik

Voorzang

V.m.: Psalm 84 vers 6

N.m.: Psalm 72 vers 7

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Landelijk jeugdwerk

Derde collecte: Rente en aflossing

Kinderoppas

Groep 1: mevr. H. Lindenholz en Lotte Leusink

Groep 2: mevr. E. Koers en Wilrike Berghorst

Wat ons verkondigd is

Zondagmorgen was de tekst voor de prediking Hebreeën 12 vers 1 en 2. Met als thema: Volharden op de loopbaan van het geloof. Aandachtspunten: 1. Ziende op getuigen; 2. Ziende op onszelf; 3. Ziende op Jezus.

Zondagmiddag was H.C. Zondag 17 aan de beurt van behandeling. Met als thema: Het geloof in de opgestane Christus. Aandachtspunten: 1. De overwinning door Zijn opstanding; 2. De opwekking door Zijn opstanding; 3. De (onze) opstanding door Zijn opstanding.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18.00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: predikant@hhgoosterwolde.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. K. Schreurs – van de Werfhorst (tel. 06-22041625) of mevr. A. ten Brinke (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 5

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!
Zieken

Mevrouw G. van Wijhe – van de Werfhorst (Grachtenweg 11, 8097 RD) is opgenomen geweest in het ziekenhuis om een bloedtransfusie te ontvangen. De achterliggende tijd werden haar krachten minder. We bidden met u om een zegen, zodat u door dit middel nog nieuwe krachten mag ontvangen. Bovenal dat u met de apostel Paulus mag belijden: ik ben getrokken uit de macht der duisternis, en overgezet in het Koninkrijk van Gods Zoon. In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden (Kol. 1:14).

BIJEENKOMSTEN

JV ‘De Schakel’ – Vrijdagavond

Beste jongelui,

Vrijdagavond 2 februari vanaf 19.30 uur zijn jullie van harte welkom op de zolder van de kerk. Deze avond hopen we naar de gymzaal te gaan. Neem je sportieve kleding en goede humeur mee. De avondsluiting zal gaan over het thema “geestelijke werkelijkheid”, we willen graag nadenken over de engelen. Wat zijn engelen? En welke rol spelen engelen in het leven van de gelovige? Hartelijke groet,

Team 2

JV ‘De Schakel’ – Zaterdagavond

Ha jeugd,

Zaterdagavond komen we weer gezellig bij elkaar. Kom jij ook? Neem gerust vriend of vriendin mee. Met mooi weer hopen we een buitenspel te doen. Ben jij ook sportief en fanatiek dan is dit echt wat voor jou. Ook sluiten we de avond af met Gods Woord. Want dat is het belangrijkste van de hele avond. Tot dan! Groeten,

Team 2

Catechisatie

Voor maandag- en dinsdagavond 5 en 6 februari leren de catechisanten van H.C. Zondag 15 vraag en antwoord 39.

Vrouwenvereniging ‘Loïs’

We hopen dinsdag 6 februari weer als vereniging samen te komen. Aan de beurt is Bijbelstudie 9: ‘Petrus en de kreupele man’. We lezen Handelingen 3 en 4 en bereiden de vragen op p. 53 voor. Na de pauze zal er een gedicht of kort verhaal worden voorgelezen. We zien er naar uit u allen weer te ontmoeten rondom het Woord.

Met hartelijke groet,

Het bestuur


3 / 5Bijbellezing

Donderdagavond 8 februari vervolgen we de geschiedenissen van Abraham, ‘De reiziger vanuit Ur, naar de stad die fundamenten heeft’. Aan de orde van behandeling is Genesis 15 vers 7 t/m 21. Ieder, ook die niet eerder kwam, is van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

Zondagavondkring – preekbespreking

Zondagavond 11 februari wordt er weer een preekbespreking gehouden in de pastorie. Alle jongeren vanaf ongeveer 16 jaar, van harte welkom. Ook naar de komst van de oudere trouwe bezoekers zien we uit. We beginnen om 19.45 uur.

Verdiepingscursus evangelisatie

Aan het eind van de korte evangelisatiecursus kwam de vraag voor een verdiepingscursus. Het vervolg bestaat uit drie avonden en een praktijk dag/avond. De cursusavonden zullen zijn op: 13 februari, 12 maart en 26 maart. De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.45 uur. Het voorstel is om op de eerste avond een datum af te spreken voor de praktijk dag/avond.

U kunt zich wederom opgeven bij diaken P. van de Kamp door een e-mail te sturen naar paulvdk95@live.nl. Ieder is van harte welkom, ook als u de korte evangelisatiecursus niet hebt gevolgd.

Jeugddienst

Graag geven we u alvast door dat er in de voorjaarsvakantie een jeugddienst wordt gehouden. Op woensdag 21 februari hoopt om 19.00 uur ds. D. Zoet uit Garderen voor te gaan. Houdt u deze avond vrij in uw agenda?

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Ambtsdragersverkiezingen

Op woensdagavond 7 februari zal de kerkenraad vergaderen. Opnieuw hopen we te komen tot de verkiezing van een ouderling. Mag deze verkiezing een plaats hebben in uw gebeden?

Verantwoording giften en collecten

Zondag 21 januari: 1. Kerkvoogdij: € 686,60. 2. Predikantsplaats: € 745,40. 3. Nieuwbouw: € 790,30.

Zondagsschoolbusjes, deel 2: € 193,70.

1 x € 50,- voor de kerk via ouderling Van de Weg.

1 x € 20,- voor de kerk via ouderling Klompenmaker en ouderling Van de Weg.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat u als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komt. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.


4 / 5

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@hhgoosterwolde.nl.

Vertrouwenspersonen

Overal kunnen vervelende situaties ontstaan omtrent [seksueel] misbruik, dus helaas ook binnen een kerkelijke gemeente, wat uiteraard een veilige omgeving behoort te zijn. Om hier indien nodig hulp te kunnen bieden of een luisterend oor te zijn hebben we binnen onze gemeente hiervoor een commissie ingesteld. Een vertrouwenspersoon kan benaderd worden indien er zorgen zijn die men graag met iemand wil delen en indien nodig en gewenst kan er contact gelegd worden met bepaalde hulpinstanties. Een vertrouwenspersoon stelt zich dus beschikbaar om het eerste aanspreekpunt te zijn.

In onze gemeente zijn de vertrouwenspersonen: Johanneke van de Weg, Groote Woldweg 68, 0525-655573, johannekemeeuwisz@hotmail.com. En: Andre Plette, Gerrit Blaauwerve 32, 06-53460781, andreplette@outlook.com.

OVERIGE BERICHTEN

Postzegels voor Woord en Daad

Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 10,90 (dezelfde prijs als bij PostNL). Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06-25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat de postzegels goedkoper ingekocht kunnen worden.
Revoke

Zaterdag 9 maart organiseert Revoke een besloten bijeenkomst voor alle kinderloze echtparen. Ouderling J. Huisman hoopt een Bijbelstudie te houden over het thema ‘Winst uit verdriet, Bijbelse bezinning op kinderloosheid’.

Deze middag wordt gehouden in de Bethelkerk te Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 10). Inloop 14.00 uur. Meer info op www.revoke.nl of 0318-456587.

Stichting De Vluchtheuvel

We hebben als motto: samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Professionele hulpverlening bij psychosociale problemen op alle levensgebieden. Onze hulpverlening kenmerkt zich door een heldere, reformatorische christelijke identiteit. We bieden hulp bij identiteitsvragen, rouwverwerking, psychische problemen, werk gerelateerde problemen, huwelijks- en opvoedingsissues, verslavingen etc. Geloof en godsdienst is verweven in alle levensgebieden. Voor ons complete aanbod verwijzen we naar onze website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Aanmelding en advies: Heeft u hulp of advies nodig? U kunt op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen naar: 0113 – 21 30 98. Aanmelden kan ook online via: www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelden of stuur een app naar 06-46505407.  

Locatie Kampen en Zwolle: Onze locaties in Kampen en Zwolle hebben op korte termijn ruimte om u persoonlijk te ontmoeten en samen met u te werken aan uw hulpvraag. Onze overige locaties zijn te vinden in: Dordrecht, Ede, Goes, Hoevelaken, Middelharnis, Neder Betuwe, Rijssen-Holten, Scherpenzeel, Woerden.


5 / 5

VANUIT DE PASTORIE

Bij de diensten

Komende rustdag heb ik geruild met ds. Van den Herik. Hij komt naar hier, ik hoop naar Elim op Urk te reizen. Onbekend is hij voor u niet meer. Zeker niet nadat velen uit de gemeente de prekenserie over het kleine boekje Ruth hebben gevolgd op woensdagavond. Het doet mij telkens goed om te horen dat niet alleen ouderen, maar ook jonge gezinnen de uitzendingen beluisteren. Een gezegende zondag toegewenst.
Voor u gelezen

Ds. G. Boer over H.C. Zondag 17: “Gemeente, er zijn mensen die móéten weten of er een Man is Die voor hen betaalt. Dat is even groot! Als we zo werkzaam raken, dat we zeggen: ‘Heere, U mag met mij doen wat goed is in Uw ogen, snijd al mijn hoogmoed en snijd alles er maar af, maar ik moet er Eén hebben Die voor mij betaalt, Die voor mij in de plaats staat.’ Nu, Die is er! Hij kijkt u zo aan! En als u daar ligt, dan is Hij vlak bij u. zo dicht bij, dat Hij zegt: ‘Kom!’

Hoort u Zijn stem niet, merkt u niet dat Hij uitgaat om de buit van het overwonnen land, in de vorm van de gerechtigheid voor God, toe te passen? Hij zorgt voor alles, óók voor het geloof. Als u zegt: ‘O, dat verschrikkelijke ongeloof.’ Hij weet er raad mee, want dat geloof, dat heeft Hij ook verdiend. Hij heeft volmaakt geloofd.

En de Geest werkt dat geloof in de ziel, dat is de achterkant. En dat geloof aan de voorkant, dat zijn twee handen die maar niet van de Heere Jezus kunnen afblijven, al worden we nog zo weggeslagen en hebben we nog zo diep te buigen. Want al wat aan Hem is, is zeer begeerlijk. Gemeente, wat een zaak!”

Ten slotte

Tijdens de Bijbelkring kwam het leven van de Schotse predikant R.M. MacCheyne (1813-1843) ter sprake. Het ging om zijn reactie op de opwekking die plaatsvond in Dundee. Terwijl MacCheyne een reis maakte naar het beloofde land, zegende de Heere de bediening van W. Burns. MacCheyne reageerde op de volgende manier: “Lieve broeder, nooit zal ik je naar waarde kunnen bedanken voor al je arbeid onder de dierbare zielen, die aan mijn zorg zijn toebetrouwd en wat meer is, nooit kan ik God genoegzaam danken voor Zijn goedheid en genade, die mij iedere dag onschatbaar voorkomen. In al hetgeen wat hier geschied is, aanschouw ik de verhoring van mijn gebeden, op een manier zoals ik nooit tevoren aan enig mens heb meegedeeld.”

Het is niet alleen de les voor voorgangers onder elkaar, om te leren hoe ze met elkaar moeten omgaan, maar ook mag het een verlangen en gebed opwekken dat in onze tijd een opwekking wordt geschonken. In de biografie ‘Gedreven door Zijn liefde’, geschreven door L.J. van Valen, is eerder te lezen: “Er was veel verbrijzeling des harten en een innig zielsverlangen naar de Geliefde des Vaders zichtbaar.” Geve de Heere dat ook in rijke mate onder ons!

Als laatste. Na een aantal weken waarin ik vooral de fiets kon nemen, hoop ik deze week een heel aantal uren in de auto door te brengen. De reis gaat verschillende keren richting het westen en het midden van het land. Een doordeweekse preekbeurt, leeskring en classisvergadering staan o.a. genoteerd in de agenda. Ik zie uit naar goede ontmoetingen, waar we telkens rondom het Woord mogen samenzijn.

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners.