1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 19 maart

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink – Voorbereiding H.A.

15.00 uur: ds. C.A. van den Brink – H.C. Zondag 8

Voorzang

V.m.: Psalm 31 vers 11

N.m.: Morgenzang vers 5

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: GDC Noodhulp en rampenfonds

Derde collecte: Nieuwbouw

Kinderoppas

Groep 1: mevr. I. Strijkert en Renieke Schoonhoven

Groep 2: mevr. B. van den Brink en Janienke van ‘t Hof

Van afgelopen zondag

Zondagmorgen 12 maart was de tekst voor de prediking Lukas 19 vers 38 en 41. Het thema was: De Heere naar Jeruzalem. Aandachtspunten: 1. Zijn intocht; 2. Zijn wenen.

In de middagdienst was de tekst Romeinen 4 vers 5. Met als thema: De rechtvaardiging van de goddeloze. Aandachtspunten: 1. Zij is niet uit de werken; 2. Zij is uit genade; 3. Zij is tegen hoop op hoop.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: cavandenbrink@solcon.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525-621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 6

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Gestorven

Aan het einde van de middag van vrijdag 10 maart stierf mevrouw G. van Boven – van de Beek. Eigenlijk nog onverwacht. Zeker, de laatste maanden werd het steeds minder. Maar dat het afgelopen vrijdag zó snel naar het levenseinde zou gaan hadden we niet verwacht.

Een bewogen jaar ligt achter. Meerdere opnames in het ziekenhuis waren nodig. Terugkeren naar de Zwarteweg was niet meer mogelijk. Een tijdelijke opname in De Voord volgde, om uiteindelijk afgelopen november een kamer te krijgen in De Hullen in Oldebroek.

We mogen naast een bewogen jaar ook wel spreken van een bewogen leven, vol van zorgen. Toch waren er ook redenen tot dankbaarheid. Dan denk ik in het bijzonder aan de band met haar man en niet te vergeten haar dochter. En zoals ik begreep ook met haar kleinzoon.

Op donderdag 16 maart vindt de rouwdienst plaats in de Pniëlkerk. Vandaaruit zal daarna de begrafenis plaatsvinden.

De Heere gedenke de dhr. J. van Boven (Zwarteweg 31, 8097 PR), als hij nu weduwnaar geworden is naar lichaam én ziel. Hij vertrooste u met Zijn genade voor tijd en eeuwigheid.

Zieken

In de afgelopen week werd de heer E. Bovendorp (Seewende, Nunspeet) opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag mocht hij terugkeren. De zorgen zijn groot en de krachten worden steeds minder. Het is ons gebed dat de Heere, in Christus, waarmaakt wat Simeon zeggen mocht: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord (Luk. 2:29).

Ook mevrouw J. Adam – de Ruiter (Schokkerstraat 66, Elburg) werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Naast benauwdheidsklachten heeft zij ook corona. We wensen u toe dat u met de dichter van Psalm 91 mag weten van Gods genadige bescherming. Zoals hij zingt van het zuchten tot de Heere: Hij zal in alle ramp en pijn, tot Mij om uitkomst zuchten. En Ik gestadig bij hem zijn, in al zijn ongenuchten.

Huwelijksjubileum

Op woensdag 22 maart hopen dhr. A. Wijne en mevrouw H. Wijnne – van Wijhe (Gerrit Blaauwerve 30/7, 8097 RB) te mogen gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Samen bent u al die jaren gespaard en voor elkaar bewaard. Wat een voorrecht en zegen. Wij wensen u met elkaar een goede dag toe, met al degenen die u in liefde omringen. Voor de onbekende toekomst Gods onmisbare zegen toegebeden. Dat u samen mag doen wat Asaf heeft gedicht in Psalm 50: Wie dank offert, die zal Mij eren. Samen de Heere erkennen, om Hem de eer te brengen die Hij zo waardig is.

Jarigen 80+

Op vrijdag 17 maart hoopt mevrouw T. Schoonhoven – Junte (De Heerdtweg 16, 8097 SH) 82 jaar te worden. We willen u feliciteren en tegelijk van harte sterkte toewensen als het uw eerste verjaardag zonder uw man is. Dat u met de dichter van Psalm 119 mag zeggen: Gij (HEERE) zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild, op Uw woord heb ik gehoopt.


3 / 6

BIJEENKOMSTEN

Catechisatie

Voor maandagavond 27 maart leren de catechisanten van H.C. Zondag 8 vraag en antwoord 24.

Vrouwenvereniging ‘Loïs’

Dinsdag 21 maart hoopt de vrouwenvereniging weer samen te komen. Aan de beurt is het laatste hoofdstuk uit ons Bijbelstudieboekje, hoofdstuk 11: ‘Jozef sterft’. We lezen Genesis 50:14-26 en bereiden de vragen op pagina 64 voor.

Tevens is het deze avond ‘jaarvergadering’ De verslagen van de secretaresse en de penningmeesteresse komen aan bod en er zal bestuursverkiezing gehouden worden in verband met het afscheid van mevrouw Mensink – van de Riet. Zij heeft twee termijnen in ons bestuur achter zich liggen. Wij danken haar voor haar trouwe inzet en hopen dat haar vacature spoedig kan worden vervuld.

Aan het einde van de avond zal mevrouw Mostert een gedicht of verhaal voorlezen.

We hopen velen van u te ontmoeten! Met hartelijke groet,

Het bestuur

Gemeentemiddag

Donderdag 23 maart zal er weer een gemeentemiddag worden gehouden. Deze zal in het teken staan van de lijdenstijd en het komend Paasfeest. Na de meditatie volgen we een liturgie die u wordt uitgereikt. Kerktelefoonluisteraars krijgen deze thuisbezorgd. Aanvang: 14.00 uur. Allen die deze middag vrij kunnen maken: welkom!
Bezinningsuur

Op diezelfde donderdag 23 maart willen we in plaats van de Bijbellezing om 20.00 uur een Bezinningsuur houden. Van verschillende kanten werd de vraag mij voorgelegd of het mogelijk is om in de week van voorbereiding samen te komen. Graag wil ik daar in het vervolg gehoor aan geven.

We willen een begin maken met het Avondmaalsformulier. Tenminste, hoe de inleiding er precies uit zal gaan zien heb ik nog niet helder. Graag geef ik u ook iets door over de achtergrond en indeling van ons formulier.

Nogmaals wil ik benadrukken dat dit uur bestemd is voor de gehele gemeente. Jong en oud zijn van harte welkom. Ook als u/jij nog geen belijdenis des geloofs hebt afgelegd. Het is mijn gebed of de Heere de rijkdom die in het formulier ligt opgesloten wil ontsluiten voor onze harten.

Eenieder van harte welkom!

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Parkeergelegenheid

Bij het Multifunctioneel centrum ‘Hart van Oosterwolde’ zijn tientallen parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze parkeervoorziening is deze week in gebruik genomen. Het verzoek is, tenzij u slecht ter been bent, of u als kerkgangers komende vanuit de richting Zwarteweg, Mheneweg-Noord en Oostendorperstraatweg het bovengenoemde grote parkeerterrein vanaf komende zondag willen gaan gebruiken. Zo kunnen we de parkeerdruk rondom het kerkgebouw verminderen.

Wilt u de parkeervakken gelegen tussen het kerkgebouw en de appartementen ontzien en deze beschikbaar houden voor de bewoners? Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Namens de colleges van kerkvoogden en notabelen


4 / 6Verantwoording giften en collecten

Trouwdienst 3 maart: Kerkvoogdij € 537,85.

Zondag 5 maart: 1. Kerkvoogdij: € 719,85. 2. Rente en aflossing: 909,40. 3. Voorjaarszendingscollecte: € 914,55.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Mutaties

Overgekomen vanuit de Gereformeerde Gemeente er Ermelo: Wim van Beek, ds. Van Rootselaarserve 21, 8097 RC Oosterwolde. We heten u van harte welkom in onze gemeente en hopen dat u zich snel thuis mag voelen.  Van harte Gods zegen toegewenst.

Overgeschreven naar de PKN, wijk west, te Elburg: fam. G. Evink, Eikenhof 15, 8097 SZ Oosterwolde. We wensen u Gods zegen toe in uw nieuwe gemeente.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

Vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Ook in een kerkelijke gemeente kan (seksueel) misbruik voorkomen. Als er zorgen zijn rondom dit onderwerp, kan een vertrouwenspersoon luisteren en raad geven. Schroom niet om mij te benaderen, je kan integriteit verwachten. Ook als er vragen zijn of advies over preventie kan je contact met me opnemen. Mijn contact gegevens zijn: Groote Woldweg 68, 8097 RV Oosterwolde, per email johannekemeeuwisz@hotmail.com of telefonisch 0525-655573.

p.s. Het is belangrijk te weten dat www.meldpuntmisbruik.nl bereikbaar is voor iedereen die te maken heeft met seksueel overschrijdend gedrag door wie dan ook.

OVERIGE BERICHTEN

Fotokaarten

De Fotokaarten staan vanaf heden niet meer bij Mevrouw Brummel. Ze staan nu bij de familie Plette onder de carport, Gerritblauwerve 32, Oosterwolde (nieuwe woonwijk, aan de rand met zicht naar Noordeinde). Als je de oprit oploopt zie je ze zo staan.

U/jij kunt zonder aan te bellen, mooie kaarten uitzoeken en geld in bakje doen. We hopen dat er weer net zoveel kaarten verkocht worden als bij Mevrouw Brummel. De opbrengst is voor de zending. Voor vragen kunt u terecht bij Marianne Ordelman, niet bij de familie Plette.


5 / 6

Stichting Stéphanos

Vrijdag 24 maart, is er van 15:00 tot 18:30 uur een grote verkoping ten bate van de Stichting Stéphanos. Verschillende (kleding) standhouders zullen aanwezig zijn. Voorts is er van alles te koop voor de inwendige mens, o.a. heerlijke vis! U kunt tevens nieuwe fotokaarten aanschaffen. Van harte welkom! Locatie: Bethelkerk, Bereklauw 1 te Genemuiden.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Avondmaal vieren is een buitengewoon werk. Hoog geestelijk van aard; waarbij uw ganse ziel tot God opgericht moet worden. Immers, daar wordt men binnengeleid in de binnenkameren van des Konings paleis. Waar u de grote werken van God worden vertoond, en de eerstelingen worden genoten van wonderen, welke geen oog heeft gezien, geen oor gehoord en in het hart eens mensen niet opgeklommen zijn, de liefhebbers van God bereid. Zaligmakende gemeenschap met de Drie-enige God wordt er geoefend. Hoe de Vader van eeuwigheid u heeft liefgehad en verkoren tot Zijn volk, tot verkrijgen van de eeuwige zaligheid. Hoe de Zoon Zich vrijwillig en gewillig voor u tot Hoofd en Borg heeft gegeven, Zijn bloed heeft gestort voor uw zonden, en u uit de woonstede Zijner heerlijkheid verzegelend toeroept: Ik heb uw ongerechtigheid van u weggedragen. Hoe de Heilige Geest u daar als de Trooster verkwikt, Die uit Jezus het u alles toepast, en u helpt in het lijden, belovende nimmer van ons te scheiden, als ons geschonken om eeuwig met ons te blijven. Zie, al deze geestelijke heilgenietingen, al deze genaden worden daar betekend en verzegeld, gesmaakt en genoten.

Het is een feest des Heeren in de woestijn van het leven. Als voor het oog en oor van de gehele wereld roept Gods Kerk het aan het Avondmaal uit: Zulk een is mijn liefste en zulk een is mijn vriend.

Tot deze openlijke belijdenis, tot dit grote feest heeft men zich op te maken op gepaste wijze. En de Heere Jezus zal nauw toezien, wie er lust heeft en wie niet, om Hem daar te belijden. Nauw toezien evenzeer, wie dat doet waardig of in ongestalte. Gemeenschap met Christus te oefenen, dierbare genaden te gaan genieten, in de gemeenschap met de vrijgekochten des Heeren tot verhoging tevens van onze kracht tot heiligmaking en ondersteuning in het lijden. Is het niet alles overvloedige drangreden, om ons tot deze dingen te bekwamen uit God?

Kortom, men nadert daar tot God op een geheel bijzondere manier, tot een intieme geestelijke gemeenschap. Met zit daaraan als een bondgenoot onder de bondelingen, aan des Konings tafel, rondom de dis des Heeren. In het licht van Zijn hoge en zalige tegenwoordigheid. Om te nuttigen, te eten en te drinken de tekenen en zegelen van des Heeren Jezus’ gekruist lichaam en vergoten bloed. Ook hier geldt dan in hooggeestelijke mate: Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken!

Bij de diensten

Biddag: Het ging zo anders dan gedacht. De één na de ander kreeg buikgriep in de pastorie. En toen deed ikzelf ook mee. Hoe graag ik ook had voorgegaan, het lukte niet. Wel zijn we dankbaar dat er twee andere voorgangers gevonden werden. Na de avonddienst mag ik wel zeggen: een flesje oordruppels zal nooit meer hetzelfde zijn. Door het kleine schenkt de Heere grote zegeningen!

Morgendienst: In de dienst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal hopen we een begin te maken met de geschiedenis van de verheerlijking op de berg in Lukas 9. Ter voorbereiding daarop een stukje van prof. G. Wisse onder ‘Voor u gelezen’ uit zijn boekje ‘Doe dat totdat Hij komt’.


6 / 6

Middagdienst: Uit onze Heidelberger is Zondag 8 aan de beurt. Hoe zullen we iets van de drie-eenheid onder woorden brengen? Laat het in het toeleven naar deze dienst ons gebed zijn of de Heilige Geest getuigenis wil geven van Zijn Eigen werk. Dat Hij om Christus’ wil leiden tot de Vader.

Ten slotte

Een bewogen zondag ligt achter. Naast dat ik tweemaal in Gameren mocht voorgaan, werd ik in de achterliggende week gevraagd om in Leerbroek de middagdienst te leiden i.v.m. ziekte van de gastpredikant. Daar kon ik geen ‘nee’ op zeggen. Na er vijf jaar als pastoraal medewerker te hebben gewerkt zijn er banden gevallen. Een afscheid is er niet geweest omdat de afscheidsavond niet doorging toen onze Anna in het ziekenhuis lag. Het deed me toch meer dan ik vooraf had gedacht toen ik tijdens de eerste psalm de gemeente doorkeek en alle bekende gezichten weer zag. Het was mijn verlangen om de gemeente de woorden van Lukas 12 vers 31 mee te geven: Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ook deed het me goed om na de dienst nog een heel aantal oud-catechisanten te spreken.

’s Avonds na de tweede dienst in de gemeente, waar vriend ds. H. Roelofsen alweer bijna vier jaar staat, was het goed om weer naar huis te gaan. Dan merk ik toch steeds weer en steeds meer dat de Heere in Oosterwolde heeft geroepen. En ja… dan is er bij het opzien een verlangen en uitzien om samen toe te leven naar de bediening van het Heilig Avondmaal. Mag er gebed zijn dat de Heere de hemel nog wil scheuren, zodat Zijn zegen om Christus’ wil onder ons mocht nederdalen.

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners.