1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 12 maart

09.30 uur: ds. R.P.v. Rooijen

15.00 uur: ds. R.P.v Rooijen

Voorzang

V.m.: Psalm 16 vers 6

N.m.: Psalm 103 vers 6

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Predikantsplaats

Kinderoppas

Groep 1: mevr. A. van Werven en Henriëtte Kroese

Groep 2: mevr. G. Schoonhoven en Geron ten Hove

Van afgelopen zondag

Zondagmorgen 5 maart was de tekst voor de prediking Lukas 9 vers 23. Het thema was: Het volgen van de Zoon des mensen. Aandachtspunten: 1. Achter Hem komen; 2. Zichzelf verloochenen; 3. Dagelijks kruisdragen.

In de middagdienst was het vervolg van H.C. Zondag 7 aan de orde. Met als thema: Noodzakelijke kennis. Aandachtspunten: 1. Waarnaar gevraagd wordt; 2. Die geloofd wordt; 3. Die beleden wordt.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: cavandenbrink@solcon.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525-621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 6

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Meeleven

Van de familie G.J. van de Put – van Putten (Zwarteweg 08, 8097 PT) stierf een broer en zwager in de leeftijd van 62 jaar. De Heere sterke u in dit verlies. In 1 Johannes 2:17 lezen we: En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Wat is het doen van de wil van God? In de kanttekeningen staat vermeldt: Namelijk in het vlieden van deze begeerlijkheden en zonden. Dat geve de Heere u uit genade.
Zieken

Ditmaal een woord voor onze zieken én zij die hen bezoeken, n.a.v. Psalm 41 vers 2a: Welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. Ds. J.J. Knap Czn. schrijft over bezoeken die een grote verkwikking zijn: En als daar een woord van opbeuring bij komt, een woord uit het énige Troostboek, een wijzen naar Boven, een wijzen op Christus, die onze krankheden gedragen heeft en met Zijn genade de klaaghuizen nooit meed; ja, als het gesproken woord zich oplost in een innig gebed, – wie zó optreedt gedraagt zich verstandelijk bij de ellendige, Gods woord prijst hem zalig met de belofte: “De Heere zal hem bewaren ten dage des kwaads.”

Is het u niet, alsof u Jezus hoort spreken: “Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden?” Ook voor hen zal de dag des kwaads vroeg of laat aanbreken, niemand blijft er van verschoond. En als de krachtigen en gezonden van heden, morgen of overmorgen zelf ‘ellendigen’ worden, zullen zij zien, dat de door hen bewezen liefde een uitstrooien van zaad was, waarvan zij nu de oogst binnenhalen, zij ontvangen honderdvoud terug wat zij gegeven hebben, want Jezus heeft gezegd: “Ik ben krank geweest, en gij met Mij bezocht.”

BIJEENKOMSTEN

Catechisatie

Maandagavond 13 maart is weer catechisatie. Voor deze avond leren we nog eenmaal H.C. Zondag 7 vraag en antwoord 21.

Censura Morum

Donderdagavond 16 maart zal er van 20.30 tot 21.30 uur Censura Morum gehouden worden in ons kerkgebouw. Dit i.v.m. met de bediening van het Heilig Avondmaal op zo de Heere het geeft 26 maart.

Bijbelkring

Donderdag 16 maart hoopt de Bijbelkring weer samen te komen. Aanvang: 20.00 uur. We vervolgen de stof uit Genesis Dit keer de geschiedenis van Jacob te Pniël, het slotgedeelte van Genesis 32. De vragen worden u per email toegestuurd. Geen mail ontvangen? Even een berichtje naar uw oud-predikant (rpvanrooijen@solcon.nl, of: 0610220235) en de vragen worden u toegezonden. We hopen op een goed samenzijn rondom het Woord.


3 / 6

Bezinningsuur

Alvast een aankondiging voor donderdagavond 23 maart. Ditmaal willen we in plaats van de Bijbellezing een begin maken met de behandeling van ons Avondmaalsformulier.

Graag onderstreep ik dat dit uur bestemd is voor de gehele gemeente. Niet alleen avondmaalgangers maar jong en oud is van harte welkom. Ook als u/jij nog geen belijdenis des geloofs hebt afgelegd.

In het vervolg willen we in de week voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal een bezinningsuur houden.

De laatste Bijbellezing van dit seizoen hopen we te houden op 20 april.

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Verantwoording giften en collecten

Zondag 19 februari: Een gift van € 150,- was niet voor de tweede maar de derde collecte bestemd zodat de telling op de volgende bedragen uitkomen: 2. Predikantsplaats: € 869,30. 3. GDC met bestemming noodhulp na aardbeving in Turkije en Syrië: € 4276,60.

Zondag 26 februari: 1. Kerkvoogdij: € 724,45. 2. Nieuwbouw: € 874,70.

Via ouderling Van de Weg: € 10,- voor de predikantsplaats.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

OVERIGE BERICHTEN

Fotokaarten

De Fotokaarten staan vanaf heden niet meer bij Mevrouw Brummel. Ze staan nu bij de familie Plette onder de carport, Gerritblauwerve 32, Oosterwolde (nieuwe woonwijk, aan de rand met zicht naar Noordeinde). Als je de oprit oploopt zie je ze zo staan.

U/jij kunt zonder aan te bellen, mooie kaarten uitzoeken en geld in bakje doen. We hopen dat er weer net zoveel kaarten verkocht worden als bij Mevrouw Brummel. De opbrengst is voor de zending. Voor vragen kunt u terecht bij Marianne Ordelman, niet bij de familie Plette.

Zangavond

Zaterdag 18 maart houden Psalmzangvereniging Looft den Heere en Kinderkoor Blijde Klanken hun jaarlijkse zangavond in de Hervormde Kerk te Doornspijk. Bovenstemgroep Jeduthun uit Nunspeet levert een bijdrage tijdens de samenzang. Aanvang: 19.00 uur.


4 / 6

Thema van deze avond zal zijn: Lijdenstijd. Tevens willen we aandacht schenken aan het feit dat onze Psalmberijming uit 1773 dit jaar 250 jaar bestaat. Er is een collecte voor de onkosten.  

Iedereen hartelijk welkom!
Auto- en fietspuzzeltocht

Op Tweede Paasdag (10 april) hoopt comité Nunspeet van Stichting Ontmoeting weer een autopuzzelrit te organiseren. Nieuw: dit jaar is er ook een fietspuzzeltocht.

Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij Kerkelijk Centrum De Rank, Mazenhofstraat, Garderen en bij Ger. Gem. Elspeet, Nachtegaalweg 11, Elspeet. De inschrijfkosten zijn € 10 per auto en € 2,50 per fietser (max. € 10 per gezin). Onderweg kunt u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkooptafels.

Psalmzangavond

Op 15 april wordt er een psalmzangavond gehouden met bovenstem in de Grote Kerk te Elburg t.b.v. de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Aanvang 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur.

Medewerking wordt verleend door de bovenstemgroepen uit Waddinxveen en Wouterswoude. Pieter Heykoop zal de samenzang begeleiden. Terwijl ds. IJ.R. Bijl uit Vriezenveen de opening, meditatie en sluiting hoopt te verzorgen. Parkeren: ’t Schootsveld.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Bij de preek van afgelopen zondagmorgen een brief van Ruth Bryan. Vanuit Psalm 55:23: Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden.

Veelgeliefde vriendin,

De bovenstaande woorden kwam mij te binnen toen ik dacht aan uw zwakke gezondheid en huidige bekommeringen. Voor beide voel ik teder medelijden. O, mocht de Geest u in staat stellen om door het geloof gebruik te maken van uw hemelse Man, Die altijd tegenwoordig is, Die benauwd is in al uw benauwdheden, ‘Die verlost heeft, Die nog verlost, op Welke wij hopen dat Hij ook nog verlossen zal’ (2 Kor. 1:10). Dat het niet zo zal zijn dat u zelf uw lasten draagt, wanneer u zulk een dierbare, bekwame en gewillige Lastdrager hebt, Die roept: ‘Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren’ (Ps. 50:15). Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is ons een Toevlucht. Rol uw lasten op Hem, net zo snel als dat zij op u terugrollen. Dit is een zeer profijtelijke geloofsoefening in een tijd van verdrukking. Het is een oefening waarin Hij een groot behagen heeft, en die dikwijls het middel is om de ziel in een gemeenzaamheid met Hem te brengen, die Hem beminnelijk maakt en die voorheen ongekend was. Hiervan ben ik een levende getuige. Het was immers door middel van veel zware lasten en veel beproevingen dat ik ertoe gedrongen werd te beproeven hoeveel ik op Hem zou kunnen leggen, en ertoe gebracht werd het gezegende leven des geloofs te kennen in de alledaagse voorvallen en de vele ontsteltenissen van de woestijnweg. Ik kan Hem nu waarlijk prijzen voor die zware stormen en ‘scherpe scherven’ (Job 41:21), die iedere hulp van het schepsel tekort deden zijn, en mij deden wonen in het medelijden van zulk een hart en in het huis van zulk een liefde als de Zijne. Mocht u, lieve vriendin, een gelijke weldaad ontvangen, en nu, ja nu, rust vinden temidden vande onrust, door te beseffen dat oneindige liefde, macht en wijsheid alle dingen doen medewerken u ten goede en tot Zijn eer. Mocht de doorleefde uitdrukking van uw hart zijn: ‘Vader, verheerlijk Uw Naam’ (Joh. 12:28).

Mochten de droppels vanuit het heiligdom deze dag verkwikkend voor onze zielen zijn.

Met tedere en meelevende liefde, uw dankbare en toegenegen RUTH.


5 / 6

P.S. – Markus 4:37-40. Als Jezus in de storm lijkt te slapen, is dat alleen tot beproeving van het geloof; Hij waakt al die tijd, en wacht om genadig te zijn.

Bij de diensten

Morgendienst: Confronterend en onmogelijk. Twee woorden die bij mij blijven hangen na de morgendienst van zondag. Willen wij de Zoon des mensen volgen dan betekent dat ‘sterven voor het sterven wordt’. Hoe confronterend is dat. Want dat is wel het laatste wat wij willen. Toch is dát de enige weg, ons leven verliezen, om Christus’ wil, om het te behouden.

En dan het leven van zelfverloochening. De pijnlijke praktijk is dagelijks kruisdragen. Vanuit de innerlijke strijd naar het dagelijkse leven van vervolging, zorg en moeite. Onze gedachten gaan dan naar de vervolgde kerk. Maar toch is er ook hier vervolging, al heeft het een andere vorm. Die strijd en moeite wordt ook in de gemeente gevonden. En hoe onmogelijk is het om daar woorden aan te geven! Zeker nu we de gemeente iets beginnen te leren kennen. Het is mijn gebed dat de kinderen van de Heere mogen leren dat ze hun weg niet in eenzaamheid behoeven te gaan. Het is zoals ik ergens las: “Wij komen nergens, of Christus is er al geweest”. Het kruis is omhangen door de liefdesgeur van Hem. Al zijn het vaak onbegaanbare wegen in het christenleven, zijn er onbegaanbare bochten: Maar ze zijn niet zonder verkwikking en nog minder zonder uitzicht.  

Het is mijn gebed dat het geheel van de gemeente dit leven mag leren kennen. Is het een moeizaam of zorgvol leven? Dat kan ik niet ontkennen. Maar het is ook een leven bij de geopende genade troon: Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde (Hebr. 4:15).

Middagdienst: Het ware geloof is een Schrift-gebonden geloof. Dan zal de Bijbel niet ongeopend blijven liggen. Niet alleen bij bekende geschiedenissen en de Evangeliën. Maar ook bij de brieven. Ik noemde in de preek de inleiding van onze Statenvertalers op de Romeinenbrief. Dit is het letterlijke citaat: “DEZE zendbrief is van den apostel Paulus uit Korinthe aan de gemeente van CHRISTUS te Rome geschreven, om haar in de leer des Heiligen Evangelies, tegen alle oprijzende dwalingen, scheuringen en ergernissen te versterken; en begrijpt in zich een korte en bondige verklaring van de voornaamste hoofdstukken der christelijke religie, en van al de weldaden die wij in CHRISTUS en door CHRISTUS van God ontvangen. Waarom deze brief met recht gehouden wordt voor een sleutel van het recht verstaan der gehele Heilige Schrift; en inzonderheid van het recht verstaan der vervulling van de beloften aan het volk van Israël door Mozes en de Profeten gedaan, tot zaligheid beide van Joden en heidenen.” Mag het een aansporing zijn om juist deze brief te onderzoeken?!

Ten slotte

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij onze mannenvereniging. Ik zie terug op een goede avond met elkaar. De onderlinge openheid mogen we waarderen. Er was een mooi aantal mannen aanwezig. De u-vorm in de bovenzaal was zo goed als helemaal gevuld. Ook ben ik ds. Van Rooijen dankbaar dat hij de mannenvereniging nog wil leiden.

Graag zou ik (jonge) mannen die niet eerder kwamen graag willen aansporen om eens een avond aan te sluiten. Om niet alleen te ontdekken hoe het er op de mannenvereniging aan toegaat, maar bovenal om u samen met hen, biddend om Gods zegen, over het Woord te buigen en door te spreken.

Tijdens deze avond kwam mij iets opmerkelijks ter ore. Er is tijdens een regioavond van de mannenverenigingen in onze omgeving gezegd dat ik zou willen promoveren. Laat ik die gedachte maar gelijk uit de wereld helpen. Hoewel ik er wel om kan glimlachen, moet ik degenen die denken dat zoiets voor mij is weggelegd teleurstellen. Na de weg van VMBO tot


6 / 6

Universiteit ligt mijn roeping op dit moment in de gemeente. Zeker, ik zou graag mijn afstudeerscriptie over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen in de theologie van ds. I. Kievit uitbreiden met een onderzoek naar de andere heilsfeiten. Maar dat zie ik op korte termijn niet gebeuren. Voorlopig blijft het binnenkort bij een inleiding in Elspeet n.a.v. mijn scriptie, én bij het lezen tot persoonlijke stichting.

Voor komende zondag wens ik u gezegende diensten, onder het gehoor van uw oud-predikant. Voor hem is de reis kort, hij kan het lopend af. Voor mij is de reis verder weg. Ik hoop af te reizen naar de Bommelerwaard, om tweemaal in Gameren te mogen voorgaan.

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners.