Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten
Zondag 31 juli
09:30 uur: ds. B. M. Meuleman, Hoogeveen
14:30 uur: ds. N. P. J. Kleiberg, Veenendaal
Zondag 7 augustus
09.30 uur: ds. R. P. van Rooijen (H.D.)
15.00 uur: ds. R. P. van Rooijen

Voorzang 31 juli
V.m.: Ps. 17:2
N.m.: Ps. 17:3
Voorzang 7 augustus
V.m.: Ps. 16:3
N.m.: Ps. 16:6

Collecten 31 juli
Eerste collecte: Kerkvoogdij
Tweede collecte: Stichting Timotheos
Collecten 7 augustus
Eerste collectie: Kerkvoogdij
Tweede collecte: Predikantsplaats
Derde collecte: Rente en aflossing

Kinderoppas 31 juli
Groep 1: mevr. Klompenmaker – van den Hardenberg en Annerieke Plette
Groep 2: mevr. Wielink – van Riesen en Janoah Haze
Kinderoppas 7 augustus
Groep 1: mevr. De Groot – Beekhof en Lotte van Werven
Groep 2: mevr. Van Putten – Knikker en Willemijn van Putten

Preken
Zondagmorgen 17 juli: Tekst: Psalm 25: 4 en 5: HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag. Thema: Davids gebed om Gods leiding. Aandachtspunten: 1.Een gebed vol onzekerheid. 2. Een gebed vol zekerheid.
Zondagmiddag 17 juli: Aan de orde van behandeling: H.C. Zondag 16. Thema: De dood van Christus en het leven uit Hem. Aandachtspunten: 1. Het recht Gods. 2. De kruisiging van de oude mens. 3. De troost in aanvechting.
Donderdagmiddag 21 juli: Tekst: Johannes 2: 2. “En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft”. Thema: De nodiging. Aandachtspunten: 1. De Heere Jezus genodigd. 2. De Heere Jezus nodigt.
Zondagmorgen 24 juli: Hand.4: 12: En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.
Zondagmiddag 24 juli: Psalm 83. In vers 17b,19 wordt het doel van het gebed in deze psalm verwoord: Opdat zij, o HEERE, Uw Naam zoeken. Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.

Kerktelefoonuitzending
Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad
Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het e-mailadres: scriba@hhgoosterwolde.nl!
Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst
De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525 621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525 843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode
Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Pastoraal
Dhr. Adam, Schokkerstraat 66, 8081 KK Elburg, is weer naar huis teruggekeerd na zijn operatie. Zijn bloedwaarden worden regelmatig gecontroleerd. Trombose is een bijkomende factor. Een intake voor de komende bestralingen heeft deze week plaats gevonden. Sterke de Heere hem en zijn vrouw en zoon in deze moeizame weg.
Mevr. Van Boven – van de Beek revalideert nog in verpleeghuis De Voord, Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg. Haar toestand is stabiel. We hopen op verdere vooruitgang.
Bij mevr. A. Haze – Wentzel, Zwarteweg 68a, 8097 PX Oosterwolde verloopt het herstel voorspoedig, waarmee we met haar en de haren erg dankbaar voor zijn.
We denken voorts aan de overige zieken, zwakken, ouderen thuis. Vergeet u hen niet eens een belletje, kaartje te sturen of een bezoekje te brengen?
Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij Hem tot een Fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.

Geboren
Bij de familie Van Werven, Zwarteweg 79, 8097 PS Oosterwolde, is zondag 24 juli een zoon geboren: Gerrit Aart, roepnaam Gerard. Een broertje voor Nienke, Jóany, Heline, Jacquelien en Jessica. De moeder verblijft nog in het ziekenhuis in verband met bloedverlies. De zoon maakt het goed en we hopen dat ook Annelien spoedig haar verloren krachten zal terug ontvangen. We willen hen vanaf deze plaats hartelijk feliciteren. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid, belijdt de psalmdichter en hij voegt er meteen aan toe: maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere, Psalm 119: 73. Hij weet zelf de juiste weg niet te gaan, weet dat hij een dwaalziek hart heeft(zie het slot van Psalm 119) en vraagt of de Heere hem wil leiden. Hem verwacht hij de ganse dag (zie Psalm 25). Dat heeft Gerard nodig, al jullie kinderen en jullie als ouders en wij als gemeente ook. Wat een troostvolle wetenschap dat de Heere toezegt: En Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten. Van die grote Leidsman zij jullie verwachting, bij Hem is een overvloed.

Censura Morum
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 4 september is er op dinsdag 9 augustus van 19.30 uur tot 20.30 uur Censura Morum.

BHV
Iedere kerkdienst is er een Bhv’er aanwezig die indien nodig, eerste hulp kan verlenen. Wij horen graag van u als er bijzonderheden zijn met betrekking tot uw gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld als u epilepsie heeft of een hevige allergische reactie op een wespensteek krijgt. Ook willen wij het graag weten indien u niet gereanimeerd wilt worden. Daarnaast is de vraag of gemeenteleden die kunnen reanimeren dit kenbaar willen maken. Dit alles kan worden doorgegeven aan de koster of aan één van de Bhv’ers.
Alvast hartelijk bedankt.

Esther Westeneng – Koers
Hennie Haze – Schreurs
Harmen Lindenholz
Gerjanne Schoonhoven – van der Linde
Gerriët Schoonhoven – Vos
Gerrie Fuite – Wielink

Gelezen
We lazen voor u een stukje van onze oud-predikant Ds K. ten Klooster over het eerste deel van de tekst van afgelopen zondagmorgen: En de zaligheid is in geen Ander. (Hand. 4 : 12a)

Is er meer dan één weg naar de hemel, waardoor de zondaar kan worden gered, vergeving kan ontvangen, door God kan worden aangenomen? Een vraag van groot belang en van even grote actualiteit. Hoeveel mensen zouden er niet zijn die deze vraag bevestigend beantwoorden en inderdaad de gedachte koesteren dat er meer dan één weg is die tot het heil leidt. De gedachte wordt steeds breder dat de verschillende wereldgodsdiensten allemaal wel een stukje van de waarheid hebben en niemand heeft tenslotte de waarheid in pacht. Haaks op die gedachtegang staat het woord van onze tekst.
Trouwens niet alleen op die gedachtegang. Wat te denken van die mensen die menen dat zij met wat zij hebben en zijn voor God kunnen bestaan. Anders gezegd, die van mening zijn dat ze door de Heere zullen worden aangenomen en genade zullen ontvangen op grond van hun nette leventje, hun kerkelijk meeleven, het ieder het zijne geven. Ook op dat punt laat dit Schriftwoord een ander geluid horen.
Het is al de eeuwen door de ergernis geweest van het Evangelie. Dat er niets van ons meedoet, dat er niets van ons in aanmerking komt. En dat zondaren gered worden enkel en alleen op grond van het volbrachte werk van Christus. Dat zegt Petrus hier in deze enkele woorden.
Hij staat hier voor de Joodse Raad. Voor mensen, die vervuld zijn van haat en woede tegen de volgelingen van de Heere Jezus. Men was zeer ontevreden over hen, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Van Hem geeft Petrus hoog op. Geen wonder: de zaligheid is in geen Ander!
Een God van heil
Het is inderdaad een groot woord: zaligheid. Het is niet alleen de bevrijding van de hel en de toegang tot het eeuwige leven. Het is meer. Die twee dingen zijn er de gevolgen van. De zaligheid sluit dat uiteraard in. Zaligheid heeft in zich bevrijding van schuld en straf. Het is het herstel van de mens in de gemeenschap met God, het herstel van de mens van zijn gevallen staat. Zaligheid voor mensen die van nature rampzalig zijn. Het is genezing van de wonde, herstel van de kwaal, het wegnemen van de vloek. De eenheid en gemeenschap met Christus. Het geeft vreugde, het is het door het leven gedragen worden, het is het smaken van de stille vrede, ook in de weg van druk en zorg. Het is het gebracht worden in de groene weiden van het Immanuëlsland van de eeuwige, hemelse glorie. Om altijd neer te liggen aan de wateren van het heil, in de aanwezigheid van de grote Herder van de schapen.
Onze tekst nu zegt van Jezus Christus dat die zaligheid in Hem en in Hem alleen is! Wat betekent dat? We moeten daar absolute duidelijkheid over hebben.
De apostel Petrus zegt hier heel eenvoudig dat niemand gered kan worden van de zonde, van de schuld, van de kracht en de gevolgen van de zonde – dan door Jezus Christus! Hij bedoelt te zeggen dat niemand vrede met God de Vader kan hebben, door vergeving van al de zonden, de verlossing van de toekomende toorn, dan door de verzoening en het middelaarschap van Jezus Christus. In Christus alleen is Gods rijke schatkamer waarin al de goederen van het heil zijn opgeslagen. Verworven door Zijn kruis, dood en opstanding. Door Christus alleen komen al Gods overvloedige barmhartigheden neer van de hemel naar de aarde. Het bloed van Christus alleen kan ons reinigen. De gerechtigheid van Christus alleen kan ons bekleden. De verdienste van Christus alleen kan ons geven een zaligmakend recht op de hemel. Jood of heiden, geletterd of ongeletterd, koning of onderdaan, rijk of arm, allen moeten gered worden door de Heere Jezus Christus of voor eeuwig verloren gaan. De apostel zegt dat nadrukkelijk: de zaligheid is in geen Ander. Er was maar één veilige plaats toen de zondvloed over de aarde kwam: de ark van Noach. Alle andere plaatsen, bergen, torens, bomen, boten, holen waren volstrekt nutteloos. Alleen de ark van Noach bood veiligheid, redding, behoud. Zo is er ook maar één schuilplaats voor de zondaar die de storm van het gericht en van de toorn van God wil ontgaan. Hij moet vluchten tot Christus als tot de enige Ark van het behoud. Er is er maar Eén tot wie iemand die hongert naar de gerechtigheid moet gaan als hij niet voor eeuwig om wil komen: Jezus Christus. Zó is er dan ook slechts één Naam die van doorslaggevend gewicht is. We moeten dan de Naam Jezus kennen als onze enige hoop of we worden voor eeuwig buitengeworpen. Dat is het eerste wat de tekst ons leert: Geen zaligheid dan in en door Jezus Christus.
Hij kan en wil en zal
Hier houden we even de pas in. Om de vraag naar u toe te brengen of u dit verstaat! Wij zijn zo geneigd om te denken dat het oud nieuws is, dat weten we allang. Natuurlijk geloven we dat er geen zaligheid is buiten Christus. Maar passen we op. Geloven we werkelijk dit Schriftwoord? Als iets bekend is, wil dat niet zeggen dat we het ook verstaan. We kunnen heel gemakkelijk struikelen over iets wat we al lang zeggen te weten. Hoeveel mensen leven niet bij hun eigen gedachten, meningen, gevoelens. Terwijl de Heere Jezus daarin niet is. Want we moeten van alles, waarop wij leunen en steunen en waarin wij rusten, afgebracht worden. Alle hoop en vertrouwen op iets buiten Christus moet ons afgenomen worden. We kunnen niet voor een deel op Christus rusten en voor een deel op eigen werk. Als het gaat om de zaligheid en de redding van de zondaar zal Christus alles zijn. Dat wordt ons hier geleerd. De hemel is vóór ons en Christus is de enige Deur. De hel is beneden ons en Christus alleen kan ons ervan bevrijden. De duivel zit ons op de hielen en Christus alleen is de toevlucht tegen zijn aanklachten en beschuldigingen. De wet is tegen ons en Christus alleen kan ons verlossen. De zonde kan ons neerdrukken, Christus alleen kan het gewicht ervan wegnemen. Zien we dat, geloven we dat? Nee dat is niet vanzelf. In geen geval. Dat is ons ook niet aangeboren. De mens is door en door zondig, bedorven, blind. Alle kinderen van Adam, in elke eeuw en in elk volk zijn zondig, hoogmoedig, goddeloos, onrein in het oog van God. Dat hebben al de bijbelheiligen, al de kinderen van God geweten en beleden. Daarom hebben ze allen een diep gevoel van zonde gekend. Ze zijn bedroefd geweest over hun zonde en zondigheid. Ze hebben berouw gehad. Noem ze maar op: David, Jesaja, Jeremia, Petrus, Paulus enz. Ze wisten zich zondaar voor God.
Als de Heilige Geest gaat werken, overtuigen, in ons hart komt, wordt de zonde levend. Waar ik dacht dat iets goed was, blijkt dat kwaad te zijn. Waar ik dacht heilig te zijn en rechtvaardig in eigen oog en voor het oog van de mensen, blijkt dat wel wat anders te liggen. Tot mijn smart en droefheid. Dan ontdek ik dat mijn beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Dat mijn tranen van berouw nog beweend moeten worden en dat mijn gebeden nog vergeving nodig hebben. Diep is de ontdekking dat er in mij geen goed woont. Dat uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Dat ik het heil en de vergeving niet ontvang, gedeeltelijk door mijn leven te beteren en gedeeltelijk door op Christus te vertrouwen.
Herkent u het? Als u het herkent, verstaat, vertrouw ik erop dat de Heilige Geest u dat heeft geleerd, tot uw verootmoediging. Want u zult nooit het Koninkrijk der hemelen binnengaan, tenzij u ertoe word gedrongen te belijden dat alle andere deuren dichtzitten. Niemand kwam ooit tot God door de enge poort en op de smalle weg tenzij hij alle andere wegen heeft geprobeerd. Want als we onszelf verslagen vinden en voor een dichte deur en een hele hoge muur, is het dat we gedrongen worden te gaan tot Hem, Die God ons gaf: de Zaligmaker van zondaren.
Volkomen uitkomst
Het kan op ons afkomen. Gebogen onder de last van de zonde. Nergens vaste grond te vinden om de voet neer te zetten. Dat de schuld u neerdrukt, u van verre staat en uw mond niet open durft te doen en de satan u influistert dat het voorbij is en er voor u geen heil, redding, vergeving en zaligheid is. U bent veroordeeld en u zult veroordeeld worden. Christus is in staat en bij machte velen te redden. Maar u zal Hij niet redden. Wat zal ik u zeggen? Dit: ga met me mee naar het kruis van Christus en u zult er iets zien wat uw ongeloof zal doen wegsmelten. Zie op Hem, Die geen zonde gekend noch gedaan heeft. Zelf zonder zonde, zó te moeten lijden, dat kan niet zijn voor Hemzelf, dat moet zijn voor de zonden van anderen.
En zie dan of er geen zaligheid is in Hem. Kom met het zwarte pak van uw verlorenheid, uw schuld, uw zonden en laat de stem gehoord worden in uw oor, zó dat het doordringt in uw hart: Hij is machtig u te redden en te behouden. Zijn vergoten bloed reinigt van alle zonden. Zie op Christus. Hij is God, te prijzen tot in eeuwigheid. Hij is de Borg en Middelaar. God heeft Zijn offer aangenomen. Volbracht is volbracht. Als nu de Rechter het offer heeft aanvaard, dan mag u het toch ook aannemen?
Maar u vraagt, hoe ik weet dat het offer van Christus door God is aangenomen? God heeft Hem opgewekt uit de dood. God heeft Hem opgenomen in Zijn troon. Toen is de Geest uitgestort. En de Geest dringt naar Christus heen. Omdat de zaligheid in geen Ander is. De Geest overwint alle weerstanden, breekt het verzet, neemt af wat in de weg staat. Doet me sterven aan mezelf en openbaart naar Gods welbehagen de Christus. Dan bedoel ik Zijn naam, Zijn eer, Zijn glorie. Dan leef ik voor Hem. Strijdend onder Zijn Banier. Dat is de Banier van het Evangelie. Strijdend tegen de duivel, de wereld, de zonde. In Zijn kracht en door Zijn genade. Schuilend bij Hem. Levend van Zijn ontferming, door het geloof. En zo reis ik getroost onder het heiligend kruis en ben ik zalig. Wacht even, hoor ik iemand zeggen. Mijn zonde, mijn schuld. Ik ben een te grote zondaar. Dat er zondaren gered kunnen worden en ook metterdaad worden, kan ik nog wel geloven. Maar ik. Let erop wie het hier zegt: Petrus. Was hij geen zondaar? Nog wel een zondaar die zijn Meester verloochende! Dat hij hier staat en zo vrijmoedig de Naam van de Heere Jezus hooghoudt is toch een wonder? Dat kan alleen maar genade zijn! En Paulus, die de gemeente Gods vervolgde. Tot in het buitenland toe. Wat een wonder dat hij, nadat de Heere hem had gearresteerd en te sterk was geworden in Zijn dienst werd genomen. Om de Naam bekend te maken onder de volken.
Houd het vast, zondaar, als u geen redding, zaligheid vindt in Christus, is het omdat u niet tot Hem vlucht. Want het is er, de zaligheid is er, in Hem. Als u verloren gaat is dat niet vanwege gebrek aan kracht in het bloed van Christus, maar omdat u in Hem niet gelooft. O ik bid de Heere dat Hij u doet wanhopen aan alles, vooral aan uzelf. Dat u met alles wat van u is aan het eind komt en u verloren gaat in eigen oog. En dat u op Christus wordt geworpen. Dat u Hem alleen vertrouwt. Want de zaligheid is in Hem. En in Hem alleen!
Wees intussen hier dan van verzekerd dat als u de zaligheid in Christus niet vindt, u die nergens vindt. Want hoe zullen we ontkomen als we op zo grote zaligheid geen acht slaan. Het is een vreselijk ding te sterven, zonder zaligmakend deel te hebben aan het volbrachte werk van Christus. Roep Hem dan aan. Smeek Hem om erbarmen. Leg u neer aan Zijn voeten. Daar en nergens anders ter wereld vindt het gebroken hart en de verslagen geest rust, vrede, diepe vertroosting en hemelhoge zaligheid. Wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken. Er is geen andere Naam, geen andere Weg, geen andere Zaligmaker, geen andere grond voor hoop en vertrouwen.

Ten slotte
In deze dagen van een zekere rust willen we afsluiten met een gedicht van wijlen Ds F. Kijftenbelt dat hij schreef naar aanleiding van een preek over de ware rust waarvan we lezen in Hebr.4:9: Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.

Hij voert mij tweemaal in Zijn Sabbatsruste.
De eerste maal, als Hij van zonde spreekt;
daar onder door Zijn Geest mijn harte breekt
en buiten Hem mij niets meer kan gelusten.

“Nu zal het Sabbath zijn!” zegt dan mijn Heere;
“Op Golgotha heb Ik het werk volbracht.
Groot is die rust; zij blijft voor u van kracht.
In plaats van vloek wacht u genade en ere.”

Kan nog zoveel die heilige stilte storen,
omdat de satan voortgaat met zijn werk:
Zijn zijn verzoekingen ook mij nog vaak te sterk,
God heeft Zijn volk tot eeuwige rust verkoren.

Straks leidt Hij hen Zijn hemels Kanaän binnen,
waar dan geen Kanaänieten, Feresieten, zullen zijn.
De lofzang wordt gezongen en het : “Jezu mijn!”
Door al de zaligen, die Hem eeuwig minnen.

Een hartelijke groet van uw emeritus-predikant, mede namens mijn vrouw, en in alles Gode bevolen.

Verantwoording giften en collecten
De collecten van 3 juli brachten op: voor de kerkvoogdij € 523,70. Voor het landelijk jeugdwerk: € 565,90. Voor rente en aflossing: € 677,90. Nagift Dankdag: € 100,-.
De collecten van 10 juli brachten op voor de kerkvoogdij € 572,90. Voor het bouwfonds: € 675,40.
De collecten van 17 juli brachten op voor de kerkvoogdij € 581,20. Voor de predikantsplaats € 607,25. Voor de nieuwbouw € 723,80.
Op bezoek ontvangen voor de kerk: € 20,-, via ds. Van Rooijen.
Hartelijk dank voor uw gaven.

Diaconie
Het kan zijn dat als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad; in alles Gode bevolen.

Whatsappgroep kerk
Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden.
Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

Stichting Stéphanos
Stéphanos telt op dit moment tien werkgroepen en vijf thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/
De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:
• het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo
mensen betrekken bij ons werk onder de weeskinderen in Malawi en
Zambia;
• het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.
Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt?
Versterking is altijd welkom!
Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl. Ook als u met enkele vrienden/vriendinnen een werkgroep wilt starten: neemt u contact op met onze voorlichter! Het is mooi en dankbaar werk om voor de kinderen bezig te zijn die zoveel moeten missen.

Jaaropeningen Van Lodenstein College en Hoornbeeck College
Op D.V. maandagavond 22 augustus 2022 en 29 augustus 2022 zullen in diverse kerken de openings¬bijeenkomsten van het cursusjaar 2022-2023 van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College gehouden worden. Aanvang 19.30 uur.
Het thema van de bijeenkomsten van de beide scholen is: ‘Eerst nadenken’.We zijn dankbaar dat we in een land leven waar we het schooljaar met onze jongeren in de kerk mogen beginnen met een open Bijbel.
Ouders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om een van de bijeenkomsten bij te wonen. Voor de leerlingen/studenten is het een verplichte bijeenkomst.
Voor meer informatie zie: www.vanlodenstein.nl/jaaropening en www.hoornbeeck.nl/jaaropening

Woord en Daad
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 9,60 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06 25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.

De Veluwse Kerkbode verschijnt in de vakantieperiode niet in week 31 – 33.
Vanaf 26 augustus verschijnt de kerkbode weer wekelijks.