Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten
Zondag 17 juli
09:30 uur: kand. C. A. van den Brink
15:00 uur: ds. R. P. van Rooijen
Donderdag 21 juli
15.00 uur: ds. R. P. van Rooijen
Huwelijksdienst Louwrens Koenraad Knulst en Claudi Slager
Zondag 24 juli
09.30 uur: ds. W. Roos uit Doornspijk
15.00 uur: ds. A. I. Kazen uit Hoevelaken

Voorzang 17 juli
V.m.: Ps. 123:1
N.m.: Ps. 119:83
Voorzang 24 juli
V.m.: Ps. 63:2
N.m.: Ps. 75:1

Collecten 17 juli
Eerste collecte: Kerkvoogdij;
Tweede collecte: Predikantsplaats:
Derde collectie: Nieuwbouw.
Collecten 24 juli
Eerste collectie: Kerkvoogdij
Tweede collecte: Plaatselijke diaconie

Kinderoppas 17 juli
Groep 1: mevr. Kroese – van Werven en Dirk Kroese
Groep 2: mevr. Van de Weg – Schreurs en Wilke van Wijhe
Kinderoppas 24 juli
Groep 1: mevr. Koers – Wielink en Rosanne Aarten
Groep 2: mevr. Schreurs – Rozeboom en Thamar Schreurs

Preken
Zondagmorgen 10 juli: Tekst: Handelingen 26:18 “Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij”. Thema: Het doel van Paulus zijn roeping en zending.
Aandachtspunten: 1. Opening van blinde ogen. 2. Bekering tot God. 3. Het grote doel: vergeving der zonden. 4. Schenking van de erfenis.
Zondagmiddag 10 juli: Tekst: Handelingen 26: 28 en 29. “En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden. En Paulus zeide: Ik wenste wel van God, dat, en bijna en geheellijk, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, zodanigen werden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden”. Thema: De persoonlijke gerichte prediking van Paulus tot Agrippa. Aandachtspunten: 1. Een spottende reactie van Agrippa. 2. De hartelijke wens van Paulus.

Kerktelefoonuitzending
Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad
Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het e-mailadres: scriba@hhgoosterwolde.nl!
Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst
De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525 621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525 843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode
Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Pastoraal
Dhr. Adam is afgelopen woensdag aan zijn heup geopereerd. Hij verblijft in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Hoe ingrijpend is dit voor hem, zijn vrouw en hun zoon Simon.
We hopen dat de handen van de artsen gezegend mogen worden.
Mevr. Van Boven – van de Beek revalideert in verpleeghuis De Voord in Elburg. Ook voor haar is het een moeizame weg.
Mevr. A. Haze – Wentzel, Zwarteweg 68a, 8097 PX Oosterwolde, mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Wat een reden tot dankbaarheid dat zij zo mocht herstellen dat naar huis gaan mogelijk was! Wilt u de zieken ook gedenken in de gebeden en door hen een kaartje te sturen?

Huwelijk
Louwrens Koenraad Knulst en Claudi Slager hopen in het huwelijk te treden op donderdag 21 juli. De kerkelijke inzegening op hun huwelijk is om 15:00 uur in de Hersteld Hervormde Kerk te Oosterwolde. In deze dienst gaat voor ds. R. P. van Rooijen. Wat mag het rijk zijn dat de één de ander trouw mag bijstaan in het huwelijk in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Het adres waar Louwrens en Claudi gaan wonen is Oude Rijksweg 172, 7951 DN in Staphorst. We wensen hun samen met hun familie een gezegende dag toe!

Mutatie
Overschrijving i.v.m. huwelijk: Lydia Theodora Kreuger naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede.

Beroepen
Als kerkenraad mochten we ervaren dat de HEERE de agenda en het tijdpad bestuurde in het beroepingswerk. De wachtenstijd mocht hierin een vindenstijd worden. Daarvan zegt de HEERE in Psalm 32:8 “Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”.
Op zaterdag 9 juli mochten we een beroep uitbrengen aan kandidaat C. A. van den Brink uit Ede. De roep ging naar hem uit: Kom over en help, zodat onze gemeente weer een eigen herder en leraar mag ontvangen. Een herder en leraar die de lammeren draagt en voedt en de schapen weidt en leidt in de grazige weiden van Gods Woord. Ons gebed is of de HEERE Zelf het oor en hart van kandidaat Van den Brink wil neigen naar onze gemeente. Hij zegt tot deze “Ga” en hij gaat en tot die “Komt” en hij komt. Gemeente, mogen we kandidaat Van den Brink met zijn vrouw en kinderen hartelijk de HEERE opdragen in het gebed; dat het bij hem mag zijn: ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Om de weg te mogen gaan die de HEERE Zelf aanwijst. Dat hij duidelijk en klaar mag zien waarheen dit is.
Aanstaande zondag mag kandidaat Van den Brink voorgaan in onze gemeente. Och, dat de kerkzaal te klein zou zijn….
Het is ook fijn als er vanuit de gemeente meeleven mag worden ondervonden voor het gezin Van de Brink. Het adres is: Eikenhorst 4, 6714 JC Ede. E-mailadres: cavandenbrink@solcon.nl

We sluiten af met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.
Vr. 27: Wat verstaat gij door de Voorzienigheid Gods? Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn Hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke Hand ons toekomen.
Vr. 28: Waarvoor dient ons dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn Voorzienigheid onderhoudt? Antw.: Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn Liefde scheiden zal aangezien alle schepselen alzo in Zijn Hand zijn, dat zij tegen Zijn Wil zich nog roeren, noch bewegen kunnen.

Vakantietijd
De vakantietijd is inmiddels weer aangebroken. Er zijn gemeenteleden die met vakantie gaan naar andere plaatsen in ons land of in het buitenland. We hopen elkaar naderhand in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten. Wat moeten we bewaard blijven op de gevaarlijke wegen. Laten we in het bijzonder ook in deze tijd aan onze ouderen in de gemeente denken en hen bezoeken. Eenzaamheid en ouderdom kent geen vakantie.

Diaconie
Het kan zijn dat als gevolg van de coronacrisis mensen in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad; in alles Gode bevolen.

Whatsappgroep kerk
Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden.
Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

Woord en Daad
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 9,60 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06 25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.

De Veluwse Kerkbode verschijnt in de vakantieperiode niet in week 29 – 31 – 33

Vanaf 26 augustus verschijnt de kerkbode weer wekelijks.