Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten
Zondag 19 juni
09:30 uur: ds. R. P. van Rooijen
15:00 uur: ds. R. P. van Rooijen (H.D.)
Vrijdag 24 juni
14:15 uur: ds. M. van Sligtenhorst, Nieuwleusen (huwelijksdienst) van Jacob Hendrik Hooikammer en Geertje Berghorst.

Voorzang
V.m.: Ps. 87: 1
N.m.: Ps. 87: 3

Collecten
Eerste collecte: kerkvoogdij
Tweede collecte: bouwfonds
Derde collecte: nieuwbouw

Kinderoppas
Groep 1: mevr. Schreurs – Rozeboom en Dian van de Weg
Groep 2: mevr. Van de Kamp – Mostert en Rosanne Aarten

Preken
Zondagmorgen 12 juni: Tekst: Lucas 24: 45-47: Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden; en zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage; en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Thema: Lijden en heerlijkheid. Aandachtspunten: 1. Het verstand geopend, 2. De Schriften verklaard, 3. Onder alle volken gepredikt.
Zondagmiddag 12 juni: Heid. Cat. Zondag 15. Thema: De rechtszaak tegen Christus. Aandachtspunten1. Bitter lijden. 2. Onder een wereldlijke rechter. 3. Tot het oordeel van het kruis.

Kerktelefoonuitzending
Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad
Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het e-mailadres: scriba@hhgoosterwolde.nl!
Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst
De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525 621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525 843302). Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode
Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de scriba, of aan de wijkouderling of aan mij. Dan kunnen er volgens mij geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Pastoraal
Mevr. J. H. van Hattem – Mulder, Zwarteweg 7, 8097 PR Oosterwolde, is deze week geopereerd. Moge de handen van de dokters zo gestuurd zijn dat het tot wegneming van de kwaal zal zijn geweest.
Dhr. J. C. Adam, Schokkerstraat 66, 8081 KK Elburg, verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Harderwijk. Hij wacht op een behandelplan.
Mevr. G. van Boven – van de Beek, Zwarteweg 31, 8097 PR Oosterwolde, is ook nog in het ziekenhuis ter behandeling.
Moge onze zieken ervaren wat we lezen in Nahum 1:7: De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen. Ja, die alles van Hem leerden verwachten zal Hij niet beschamen.

Geslaagd
We willen graag allen feliciteren die slaagden voor een examen! Erken er Gods goede hand in. Hij wil ook voor de toekomst zorgen. Val Hem allereerst te voet, in dagen van voorspoed en voor de onbekende toekomst!
Zij die nog een herexamen moeten doen: van harte sterkte met deze laatste loodjes! En zij die zakten voor het examen: weet dat de Heere leidt door wegen die wij niet kennen en ook niet verlangen. Maar Hij kan al het kwade ons ten beste doen keren (zie Doopformulier), ja Hij wil dat zelfs doen. Wie het van Hem verwacht zal nimmer beschaamd worden, al gaat het wel eens anders als wij denken.

BHV
Iedere kerkdienst is er een BHV’er aanwezig die indien nodig, eerste hulp kan verlenen. Wij horen graag van u als er bijzonderheden zijn met betrekking tot uw gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld als u epilepsie heeft of een hevige allergische reactie op een wespensteek krijgt. Ook willen wij het graag weten indien u niet gereanimeerd wilt worden. Daarnaast is de vraag of gemeenteleden die kunnen reanimeren dit kenbaar willen maken. Dit alles kan worden doorgegeven aan de koster of aan één van de BHV’ers.
Alvast hartelijk bedankt.

Esther Westeneng-Koers
Hennie Haze-Schreurs
Harmen Lindenholz
Gerjanne Schoonhoven-v.d. Linde
Gerriët Schoonhoven-Vos
Gerrie Fuite-Wielink

Gelezen
We lazen voor u twee stukjes van wijlen Ds H. Visser over Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, te weten: ‘Naar recht gevonnist’ en: ‘Roemen in het kruis’. U vindt ze in het zijn dagboek over de catechismus: ‘In het spoor van de Heidelberger’.

Het lijden van Christus is Goddelijk gericht midden in, ja door middel van menselijk onrecht. Met dat menselijk onrecht is de naam van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus verweven. Hij heeft er zich in laten verstrikken. De naam van Pontius Pilatus wordt in het Credo ter sprake gebracht.
Waarom heeft Jezus onder Pontius Pilatus geleden?
Om de historische gebeurtenis van het lijden van Christus et de vinger aan te wijzen. Daar hecht de kerk grote waarde aan. Maria wordt genoemd bij Jezus’ geboorte. Gedateerd in de dagen van Augustus. Pilatus wordt genoemd om de werkelijke datum van Jezus’ dood te fixeren. Het lijden is geen hoek geschied. Maar midden in de tijd en voor het wereldforum. Toen Pilatus de rechterstoel beklom om over Jezus vonnis te vellen.
Toen Pilatus het veelgeprezen Romeinse recht moest handhaven, heeft hij dat recht in het benauwend onrecht verdraaid. Van de moord op Christus een rechtbank-moord gemaakt. Tegen beter weten in Jezus ter dood veroordeeld. Getracht zich van zijn verantwoordelijkheid af te maken, toen hij ten langen leste en ten einde raad, zijn handen in onschuld wies.
Daar zit deze hoogst ernstige kant aan, dat Pilatus in de belijdenis staat als een beeld van de wereld, de cultuur, die Christus in huis neemt; uitvraagt, op het punt komt Hem te erkennen, en toch schouderophalend Hem laat staan. Ter dood verwijst. Voor velen staat Pilatus als een baken in zee. Voor ons mensen, die er zo op pochen kunnen ieder het zijnen te geven. Echter, als het erop aankomt God recht te doen, laten wij verstek gaan. Ik vraag u: zijn wij daarmee niet geoordeeld? Zeker, zolang wij, net als Pilatus, Jezus niet weten te plaatsen. In ons leven niet, in onze antichristelijke cultuur evenmin.
Bedenk dat, als we zo doorgaan, het onrecht dat wij Christus aandoen als een boemerang eens op ons eigen hoofd terecht komt. Want vroeg of laat zullen wij toch weer geroepen worden om de goede belijdenis af te leggen voor het forum van de wereld, en dat met gevaar voor eigen leven. Bent u daartoe bereid?

Het lijden van Christus trekt zich samen in het kruis. De Kerk belijdt Jezus’ kruisdood expliciet: Die gekruisigd is. Waarom is deze kruisdood van zo’n uitzonderlijke betekenis?
Donker en dreigend stelt God de Vader aan de horizont der eeuwenlange mensheidsgeschiedenis het teken des kruises. Het is het teken van uitwerping en vervloeking.
Waarom geen andere dood? Wij krijgen het antwoord vanuit het Woord: omdat de kruisdood een door God vervloekte dood is.
Elke hamerslag op Golgotha door de handen en voeten van Jezus klinkt als een echo van Gods donderslagen. De stroom van onze ongerechtigheden, en de oordelen van God die zij oproepen, heeft de Zoon op Zich zien aanlopen. Om de vervloeking die op mij lag op Zich te laden.
Wat wij God te bieden hebben met ons leven heeft geen schijn van kans. Geen recht van bestaan. Dat blijkt aan het kruis, waaruit de liefde van de Vader en de Zoon ons tegenblinkt.
Geen marteldood stierf Jezus. Wel de vloekdood.
Dood door schuld. Door uw en mijn schuld. Geen mooie dood. Nee, een door ons verdiende dood. Wat stierf Jezus anders dan ònze dood? Naar zekerheid van Gods genade wordt hier en daar gevraagd. U vindt haar niet door in eigen hart te graven. Voor zekerheid van het kindschap Gods worden wij naar het vloekhout des kruises verwezen. Hij, Die de hemel gesloten vond en op aarde geen plaats meer had, opent Zijn armen in eeuwig erbarmen. Het kruis slaat het mijne weg. Christus droeg de vloek voor mij. De vloek der wet nam Hij voor Zijn rekening. Drie uren duisternis. Toen brak het licht door. ‘Het is volbracht’. Wat zou ik daar nog aan toe willen voegen? Het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus.
Daar beware mij God voor. Zonde moet wijken, satan moet de aftocht blazen. Vloek verandert er door in zegen: ‘Wij vinden allerlei vertroostingen in Zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied’(N.G.B., art. 21).

Ten slotte
We sluiten af met een gedicht dat we vonden in een bundel preken van Octavius Winslow (1808-1878). De bundel draagt de titel Aan de voet van het kruis. Het boek dateert uit 1864 en is recent weer uitgegeven. Het gedicht vormt de afsluiting van de eerste preek onder het thema: ’Nabij het kruis’, een preek gehouden naar aanleiding van Joh.19:25.

Liefelijke ogenblikken, rijk aan zegen
bracht ik bij het kruishout door.
Leven, vrede, welzijn wordt gevonden.
Des zondaars Vriend- Hij stierf ervoor.

Hier zal ik zitten, vol vertrouwen;
stromen van genade door Uw bloed,
druppels, die mijn ziel bedauwen
komen van mijn God, het hoogste Goed.

Ja, dit is de plaats die zegen geeft.
Diep onder ’t kruis zie ik omhoog.
Ik zie hoe God ontferming geeft,
die straalt uit Zijn ontfermend oog.

Hier is de hemel mij gewis,
hier slaat mijn oog het kruishout gâ,
hier vind ik de vergiffenis;
ik ben een wonder van genâ.

Liefd’ en kommer scheurt mijn hart.
Zijn voeten was ik in mijn nood
met tranen, maar ’t geloof volhardt;
het leven krijg ik uit de dood.

O, mag dit steeds mijn vreugde wezen,
om in de nood tot Hem te gaan,
opdat Zijn bloed mijn altoos zal genezen.
Ik zal Hem kennen, nu en voortaan.

Een hartelijke groet van uw emeritus-predikant, mede namens mijn vrouw, en in alles Gode bevolen.

Diaconie
Het kan zijn dat als gevolg van de coronacrisis mensen in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Verantwoording giften en collecten
De collecten van 5 en 6 juni brachten op voor de kerk € 930,20. Voor rente en aflossing
€ 660,50. De zendingscollecte € 1200,77.
De collecten van 12 juni brachten op voor de kerk € 590,07 en voor noodlijdende gemeenten en personen € 659,95. Collecte bij het H.A. voor Sinim € 377,55 Nagift zending: € 10,-. Op bezoek ontvangen via ds. Van Rooijen € 20,-.

Whatsappgroep kerk
Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden.
Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

Actie Oekraïne
Zaterdag 18 juni wordt er een sinaasappelactie georganiseerd ten bate van Oekraïne. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de kerken uit Oldebroek en Oosterwolde. Hierbij zijn veel vrijwilligers nodig! Uw hulp is zeer dringend gewenst! Wanneer u tijd kunt vrij maken geeft u zich dan op bij diaken Van der Molen. Mailen kan naar: avandermolen@hetnet.nl of doe een belletje (zie Pniëlapp). Alvast dank!

Korte cursus evangelisatie
Het is niet altijd gemakkelijk om een gesprek over het christelijk geloof aan te gaan. De commissie evangelisatie biedt daarom een uitgebreide en een verkorte cursus toerusting evangelisatie aan. Tijdens een verkorte cursus wordt stil gestaan bij thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente om naar buiten te treden en om daadwerkelijk te evangeliseren.
Wij hopen in het najaar 5 avonden te houden in de Bethelkerk te Wezep. De datums zijn: 7 september, 21 september, 5 oktober, 26 oktober en 16 november. De tijden zijn van 19:45 uur tot 21:45 uur. Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt! Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar evangelie@hhgwezep.nl. Mensen uit andere kerkverbanden zijn ook welkom.

Stichting Stéphanos
Rond 17:30 uur kwam de eerste groep deelnemers op zaterdag 11 juni aan in Garderen na 250 km gefietst te hebben. Hier stond een lekkere maaltijd klaar. Daar werd onder het genot van een drankje heerlijk van genoten op het terras van camping de Solse Berg. Als afsluiter was er ijs met vruchten en slagroom. Dat alles hadden ze wel verdiend na deze enorme inspanning!
Deze 43 enthousiaste deelnemers hebben zich ingezet voor een betere toekomst van kinderen in Afrika. Het sponsorgeld is bedoeld voor onderwijs voor kinderen als Esther zodat (wees)kinderen en hun families in Malawi (één van de armste landen ter wereld) door middel van evangelisatie, onderwijs- en landbouwprojecten aan een toekomst geholpen kunnen worden. Het netto totaalbedrag dat bij elkaar is gefietst op deze 2de Stéphanos Fietstour komt uit op: € 47.487,- Echt een geweldig bedrag! Een bedrag om zeer blij mee te zijn! Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage op welke manier dan ook! Dank bovenal aan de Heere voor deze prachtige dag. Alles mocht goed verlopen op wat kleine fietsdefecten na. Ook zijn er geen ongelukken gebeurd. De sfeer was goed. Opnieuw voelde het als één grote familie. Prachtig!
Ook hoorden we positieve berichten van de deelnemers zelf over de prachtige route en de prima organisatie. Dat is mooi om te horen voor allen die hier zijn/haar bijdrage aan hebben mogen leveren.
Wilt u ook het evangelisatie-, onderwijs- en landbouwwerk steunen? Graag! Kijkt u even daarvoor op de site van Stichting Stéphanos! Alvast hartelijk dank!

Woord en Daad
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 9,60 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06 25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.

Opbrengst autopuzzelrit 2022
De autopuzzelrit van j.l. maandag 6 juni heeft het mooie bedrag van € 2237,20 opgebracht! Er reden 102 auto’s mee. Het aantal plastic doppen in de pot was 143. 2 deelnemers hadden het exacte aantal geraden. Fam. Fokkema, Hoge Enk en fam. Ten Hove van het Noordeinde. Iedereen die meedeed hartelijk bedankt!

Adullamcomité Doornspijk