Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten
Zondag 12 juni
09:30 uur: ds. R. P. van Rooijen (H.A.)
15:00 uur: ds. R. P. van Rooijen (nabetrachting H.A.)

Voorzang
V.m.: Ps. 26: 12
N.m.: Ps. 116: 4

Collecten
Eerste collecte: kerkvoogdij
Tweede collecte: fonds noodlijdende gemeenten en personen
Collecte bij het H.A.: St. Sinim

Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen – juni 2022

D.V. zondag 12 juni wordt er weer gecollecteerd voor het landelijke fonds noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te kunnen overbruggen.

Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden.

Naast het nood- en stimuleringsfonds aan gemeenten is de collecteopbrengst ook bestemd voor financiële ondersteuning van predikanten.

In 2021 bedroegen de collecteopbrengsten van het fonds € 105.000. Voor 2022 is er € 95.000 begroot.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en uw gaven.

Verantwoording giften maand april:

€ 20,– ouderling Van Dorp kerk
€ 20,– ouderling Van Dorp cadeau dominee
€ 20,– ouderling Van Dorp kerk
€ 10,– ouderling Van Dorp kerk
€ 30,– ouderling Heldoorn kerk
€ 100,– ouderling Klompenmaker kerk
€ 50,– kerkvoogd H.v.d. Weg kerk
€ 20,– kerkvoogd H.v.d. Weg kerk

Kinderoppas
Groep 1: mevr. Van Werven – van de Kerke en Henriëtte Kroese
Groep 2: mevr. Kroese – Westerink en Janienke van ’t Hof

Preken
Zondagmorgen 5 juni: Tekst: Hand.2:2: En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Thema: Vervulling. Aandachtspunten: 1. Eendracht. 2. Stem en adem. 3. Ontvangst.
Zondagmiddag 5 juni: Tekst: 1 Corinthe 2: 10: Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Thema: De openbaring Gods door de Geest. Aandachtspunten: 1. De kracht Gods. 2. De wijsheid Gods. 3. De diepten Gods.
Maandagmorgen 6 juni: Tekst: Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Thema: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? 1. Een ontdekkende vraag. 2. Een ontluisterend antwoord.

Kerktelefoonuitzending
Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad
Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het e-mailadres: scriba@hhgoosterwolde.nl!
Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst
De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525 621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525 843302). Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode
Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de scriba, of aan de wijkouderling of aan mij. Dan kunnen er volgens mij geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Pastoraal
Dhr. J. C. Adam, Schokkerstraat 66, 8081 KK Elburg, is opgenomen in het ziekenhuis in Harderwijk. Plotseling kon hij niet meer lopen. Dit bleek het gevolg te zijn van een gebroken heup, die echter geen ‘gewone’ breuk lijkt te zijn. Verder onderzoek is nog nodig, wellicht niet alleen in Harderwijk. Tijd van grote spanning. We bevelen dhr. Adam, zijn vrouw en zoon in uw voorbede aan. De Heere Die in al onze benauwdheden benauwd is geweest peilt onze zorg en moeite tot op het diepst. Zouden we die zorg niet op Hem wentelen?
Mevr. G. van Boven – van de Beek, Zwarteweg 31, 8097 PR Oosterwolde, is eveneens opgenomen in het ziekenhuis. Dit in onder meer in verband met een longontsteking na doorstane besmetting met het coronavirus. We hopen dat de aangewende medicijnen mogen aanslaan en de verloren krachten mogen terugkeren. Bovenal dat het voor haar en voor haar man ten tijde van de avond van het leven toch licht mag wezen.
Ons meeleven gaat verder uit naar zieken thuis, die wachten op uitslagen van onderzoek, of op behandeling. De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van den God Jakobs zette u in een hoog vertrek.

Huwelijk
Met vreugde delen Jacob Hendrik Hooikammer en Geertje Berghorst mee dat ze hopen elkaar op 24 juni het ja-woord te geven. De kerkelijke huwelijksbevestiging zal om 14:15 uur plaats vinden in de Pniëlkerk alhier. Deze dienst wordt geleid door de toekomstige predikant van het aanstaande echtpaar, Ds M. van Sligtenhorst. Het toekomstig adres van Jacob en Gerlinde wordt: Oude Rijksweg 505a, 7965 GK Rouveen. Wen wensen hun een goede voorbereiding op deze bijzondere dag toe, en bevelen hen in Gods hoede. Lere Hij hen de weg door Hem bepaald. Op deze weg wordt de vrede gevonden.

Gelezen
We lazen voor u een stukje van Ds. C. B. Holland (1878-1848) over Hand. 2:1-4a:
‘Deze beloften Gods hebben de discipelen en de anderen aangedreven tot eendrachtelijk en volhardend bidden en smeken. Zo leert Gods Woord. Zij legden zich niet neer op die beloften, om tegelijk aan anderen te zeggen, dat het zo gemakkelijk rusten daarop was. Neen, de belofte maakte hen werkzaam in volhardend bidden en smeken. De belofte was niet een grond der ruste, maar een pleitgrond der smeking. De belofte dreef hen, Zij maakt he niet lui, maar ijverig en volhardend en eendrachtelijk biddende. De belofte dreef hen als armen tot de Heere heen, biddende om alle geestelijke nooddruft. De belofte des Heeren maakt de ziel verwachtende en uitziende naar het heil des Heeren met sterk verlangen, terwijl zij hoopt en pleit op Zijn Woord.
Nog iets, om ernstig op te letten. Belofte staat in de schrift tegenover verdienste. Van verdienste was dus bij de discipelen geen sprake. Wat had Petrus verdiend, die Zijn Heere tot driemaal verloochend had voor een dienstmaagd? Wat de anderen, die zich aan hun Heere geërgerd hadden en Hem verlaten hadden? De belofte des Heeren wordt dierbaar als door als onze verdienste een dikke, zwarte streep gaat.
Ook was hun bidden en smeken zelf voor hen geen grond. Nee, bidden en smekend zonken zij allen samen op de toezegging des Heeren neer. Daarin waren zijn eendrachtelijk. Niet één van hen had iets in zich zelf, om er op te pleiten voor God. Aan de vrije belofte des Heeren hing hun aller verwachting.
Als zwakken waren zij wachtende op de kracht des Heiligen Geestes. Als vreesachtigen en verlegenen op de bemoediging des Geestes. Als armen op de veelvuldige gaven des H. Geestes. Eendrachtelijk den Heere smekende om het toegezegde en beloofde heil; om de volheid van Christus in hun ledigheid te verheerlijken.
Aan dezen, die eendrachtelijk op de belofte des Heeren verwachtend zagen, hoopten en pleitten is de Heilige geest gegeven. Op Gods tijd. De Heere heeft deze verwachtende, biddende zielen wonderlijk en lieflijk verrast. Ja, de Heere is een God, Die gaarne verrassingen bereidt. Dat doet gij toch ook aan hen die gij lief hebt. Zo ook de Heere; om in dien weg des te meer hun hart te treffen en des te dieper indruk te maken.
Wijn vragen verder, wanneer de hoge God Zijn Heilige heeft uitgestort? De heilige geest deelt ons mede op de Pinksterdag. Toe was het Gods tijd. En die tijd heeft een kenmerk, een geestelijk kenmerk.
Hand.2:1 wijst naar het Israëlitische Pinksterfeest heen, d.i. de vijftigste dag na het Joodse Paasfeest. Op de dag van het Pascha leidde de Heere de kinderen Israëls uit Egypteland. Op de vijftigste na die uitleiding verzamelde de Heere God hen in de woestijn bij de berg Sinaï, de berg der wet. Op die dag deed de Heere in ontzaglijke majesteit hen horen Zijn heilige wet, die geen schending kan dulden. De vijftigste dag is dus de dag der wet Gods. Op die dag zegeviert de wet Gods over ons, over ons hele bestaan. Op die dag komt het heilig recht Gods tot eer in onze harten. Dat is het geestelijk kenmerk van de Pinksterdag. Ook van de onze. Op die dag viert het recht Gods in de overwinning in o ns en over ons. Als dat recht Gods in u tot ere komt, en alzo u dierbaar wordt, dan ligt gij beschaamd als gevonniste voor de Heere neer. Dan is er geen geest meer in u. Dan is het de dag, die de Heere gemaakt heeft, om in de ontledigde vaten de olie Zijn Geestes uit te gieten. Van dien dag zingt Gods kerk: en milde regen zondt Gij o Heere, op Uw bezwijkend erfenis neer. (…)
Verder is het goed om op te merken, dat op de dag van de uitstorting des Heiligen Geestes Jeruzalem als ’t ware met mensen gevuld is. De Heere koos niet een dag uit, waarop de stad half leeg was. Geheel omgekeerd, een dag, waarop de mensen van alle zijden der aarde in Jeruzalem waren samengestroomd. Waartoe koos de hoge God zo’n dag uit? Zeker niet om ’t werk des Heiligen Geestes op te sluiten in een kleine kring, maar opdat het des te meer openbaar worden zou aan duizenden en nogmaals duizenden. De Heilige Geest is geen clubgeest, Die Zich terug trekt in een klein kringetje, maar Die Zich opmaakt tot de grote menigte om haar de grote werken Gods te verkondigen. Gelijk Christus de scharen rondom Zich vergaderde om ze te leren, zo doet de Geest van Christus. Hij treedt uit, om Zijn stem tot de menigte te doen uitgaan, De grote daden des Heeren worden in eenvoudige, duidelijke, verstaanbare taal aan de saam gestroomde menigte verkondigd.
De uitstorting van de Heilige geest geschiedde onder twee tekenen. Onder het geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. En onder het teken van tongen, als van vuur. De Heilige Geest is onzienlijk, omdat Hij Geest is. Even onzienlijk als de wind. Toch belieft het Hem zich te openbaren voor het oor en het oog der mensenkinderen.
Het eerste teken is het geluid. Een geluid van de hemel van boven. Hij komt, om ons Gods woord te doen horen. Hij komt als een stemgeluid uit de hemel. De mensen begeren wel eens een hemelstem te horen. Nu de Heilige Geest is gezonden met ’t doel om de woorden van de eeuwige en onveranderlijke God te verkondigen en te doen verstaan. Hij heeft alleen macht ons het Woord te doen horen, de hemelse klanken waarin gij het welbehagen des Heeren verneemt. Dan beluistert gij in de prediking niet de wijsheid van deze of gene prediker, maar de wijsheid en de waarheid Gods klinken er in door.
De discipelen brengen straks het geluid ui de hemel niet voort. Neen, ’t is de Heilige geest, Die in hun prediking straks aan drieduizend het geluid uit de hemel doet horen tot in het binnenste des harten. Daarom zullen de uitverkorenen des Heeren dag en nacht om de Heilige geest biddende zijn. Want het is alleen de Heilige Geest, Die ons de waarheid zal doen verstaan en haar voor ons zal opklaren.
De Heilige Geest heeft opdracht van de Vader en de Zoon te zijn als de hemelstem op aarde, in het midden der gemeente. En die stem des Geestes, het geluid uit de hemel grijpt u aan, drijft u voort, zoals een geweldig gedreven wind u aangrijpen en voortdrijven kan. De Heilige Geest is een drijver, een geweldige drijver. Hij drijft u met al het uwe uit tot Gods heilig recht. Hij drijft uw ziel om dat recht te eren en lief te hebben, ook al wordt gij er een veroordeelde bij.
Ook drijft Hij u uit de wereld uit, zodat gij haar naar haar niet meer kunt luisteren, noch haar volgen. Hij drijft u uit, uit alle ongerechtigheid, terwijl de vreze Gods op uw binnenste beslag legt. Ook van alle eigengerechtigheid, die wij van nature enen nodig te hebben, drijft Hij af. Zo gaat Hij niet met ons wegen in door ons zelf uitgedacht, maar Hij neemt de leiding, altijd door het woord der Schrift, om ons te leren den weg, die wij gaan zullen.
Hij drijft u ook uit uzelf, als een ledig vat, tot de volheid die in Christus Jezus is. Hij wordt dat uitdrijven tot de volle bron nooit moede. Hij drijft u uit door Zijn kracht, om de dingen, die boven zijn te zoeken. Ze te zoeken nu in dit leven. (…)
En Hij vervulde het gehele huis, waar zij zaten, Hoort gij het wel: Hij wil vervullen, Dus is het voornemen des H. Geestes niet, om het ledige voorbij te gaan. Neen, de olie des Geeste vloeit, zolang er ledige vaten zijn. Zalig zijt gij armen van geest, want in u zal de h. Geest Die alles vervult, verheerlijkt worden. (..)
O, gans ontledigde ziele voor de Heere, hier is niet de Geest, Die Zich van u afkeert, neen, integendeel, Die wil komen om te vervullen en alles aan te brengen, wat gij mist om voor de hoge God te bestaan. Maar reken er op, Hij zal dat werk in Christus verheerlijken; Hij zal het alles uit Christus nemen en het u verkondigen. Hij is de enige Geest, Die de volheid der zelf haar te genieten, maar ook om haar deelachtig te maken aan alle armen en ellendigen voor God. Door Jezus Christus onze Heere.’

Ten slotte
Vanaf deze plaats een hartelijk afscheidswoord aan collega Van Reenen uit Oldebroek. Hij gaat onze buurgemeente verlaten, verwisselen voor de vissersgemeente van Urk. Het ga hem goed, samen met zijn vrouw en kinderen. We zullen hen missen als hartelijk betrokken predikantsechtpaar. Tijd ontbrak ons vaak om de contacten te intensiveren, maar de vele ritjes naar Veenendaal met de daarbij behorende gesprekken – al tuffend door de wonderschone natuur van het Veluwse land – , de vele collegiale gedachtewisselingen, zullen we zeker gaan missen. We hebben jullie destijds welkom geheten, en nu is daar het moment van het min of meer uiteen gaan van onze wegen (hoewel we nog een poosje elkander hopen te ontmoeten op de Commissie Kerkorde). Predikanten zijn reizigers, voorbijgangers…toch mogen we meer zeggen: ‘Die das Heimweh haben sollen zu Hause kommen’ (‘die heimwee hebben zullen thuis komen’). Hebt zo samen een behouden vaart onder die ‘grote Bootsman’, de Overste leidsman en Voleinder des geloofs! Hij heeft macht over de stormen des levens en wil bij tijden het vergezicht geven. Het zij jullie rijkelijk geschonken!
We sluiten af met een gedicht van Ds W. Sluiter uit zijn Psalmen, Lofzangen en Geestelijke Liedekens. Het is een gebed om de doorwerking van de Heilige Geest en te zingen op de melodie van Psalm 24.

O dag zeer groot van heerlijkheid,
van Goddelijke majesteit.
Wie zou toch God genoegzaam loven,
Die op het blijde Pinksterfeest
gezonden heeft de Heilige Geest
op Zijn apostelen van boven.

Eendrachtig waren zij tesaam
vergaderd in des Heeren Naam,
hun hart, in bidden opgeheven,
en ziet, aldaar geschiedde uit
de hemel haastig een geluid
als van een wind zeer sterk gedreven.

’t Huis waar zij zaten werd geheel
daarvan vervuld in ieder deel.
Hierna verscheen een groter wonder,
want allen zagen in dat uur
verdeelde tongen als van vuur,
en ’t zat op elk van hen bijzonder.

Zij zijn zeer haast vervuld geweest
al samen met de Heil’ge Geest.
Met and’re talen zij begonden
Te spreken, zo de Geest zeer vrij
gaf uit te spreken, zodat zij
als d’ eigen taal de spraak verstonden.

Kom toch, o Goddelijke wind,
Die alle damp en ramp verslindt.
Ach kom geweldig aangedreven.
Wil met Uw liefelijk gedruis
doorwaaien onzer harten huis,
Dat wij U tot een tempel geven.

O hemels vuur daal op ons neer,
opdat wij mogen meer en meer
in heil’ge liefde en ijver branden.
Geef ons te spreken altemaal,
Uw wond’ren met een nieuwe taal,
doorsnijdt toch onzer tongen banden.

Een hartelijke groet van uw emeritus-predikant, mede namens mijn vrouw, en in alles Gode bevolen.

Diaconie
Het kan zijn dat als gevolg van de coronacrisis mensen in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Verantwoording giften en collecten
De collecten van 29 mei brachten op voor de kerk € 597,60 en voor de GDC (diaconale projecten Malawi) € 666,25. Nagift voor het plaatselijke jeugdwerk: € 20,-.
De collecten van 26 mei brachten op voor de kerk € 394,40 en voor het plaatselijke jeugdwerk € 469,85.

Whatsappgroep kerk
Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden.
Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

Actie Oekraïne
Zaterdag 18 juni wordt er een sinaasappelactie georganiseerd ten bate van Oekraïne. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de kerken uit Oldebroek en Oosterwolde. Hierbij zijn veel vrijwilligers nodig! Uw hulp is zeer dringend gewenst! Wanneer u tijd kunt vrij maken geeft u zich dan op bij diaken Van der Molen. Mailen kan naar: avandermolen@hetnet.nl of doe een belletje (zie Pniëlapp). Alvast dank!

Korte cursus evangelisatie
Het is niet altijd gemakkelijk om een gesprek over het christelijk geloof aan te gaan. De commissie evangelisatie biedt daarom een uitgebreide en een verkorte cursus toerusting evangelisatie aan. Tijdens een verkorte cursus wordt stil gestaan bij thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente om naar buiten te treden en om daadwerkelijk te evangeliseren.
Wij hopen in het najaar 5 avonden te houden in de Bethelkerk te Wezep. De datums zijn: 7 september, 21 september, 5 oktober, 26 oktober en 16 november. De tijden zijn van 19:45 uur tot 21:45 uur. Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt! Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar evangelie@hhgwezep.nl. Mensen uit andere kerkverbanden zijn ook welkom.

Stichting Stéphanos
Na de succesvolle eerste editie van de Stéphanos fietstour staat er een tweede editie gepland voor 11 juni 2022.
Aan de eerste editie van het nieuwe fietsevenement van stichting Stéphanos hebben vorig jaar zo’n 70 deelnemers meegedaan. De deelnemers lieten zich sponsoren, waardoor er uiteindelijk meer dan € 75.000,- is opgehaald.
Het evenement is opgezet voor zowel individuele fietsers als voor (bedrijfs)teams. Het sponsorgeld is bedoeld voor onderwijs aan de (wees-) kinderen.
Stéphanos directeur J. van der Ham, die zelf ook weer mee hoopt te fietsen: “Het idee van deze fietstour is in 2020 ontstaan doordat vele (sponsor)activiteiten van onze werkgroepen in het land geen doorgang konden vinden vanwege corona. Na het onverwachte succes van vorig jaar hopen wij opnieuw op veel animo, zodat (wees)kinderen en hun families in Malawi (één van de armste landen ter wereld) door middel van evangelisatie, onderwijs- en landbouwprojecten aan een toekomst geholpen kunnen worden. Juist in een tijd dat het land te maken heeft met grote gevolgen van Cycloon Ana, is dat zeer welkom!”.
De routes zullen ’s morgens al vroeg starten bij Camping de Solse Berg te Garderen. Ook is hier de lunchplaats en zullen de routes op deze locatie eindigen. Voor de twee lange routes (167 en 251 km.) is er ook een tussenstop in Garderen en Genemuiden. De kortste route is 100 km. De routes voeren langs oude steden en prachtige natuurgebieden als onder andere de Veluwe, Veluwezoom, Posbank, Zwartewaterland en de IJssel.
Voor gezinnen, ouderen en anderen is er op dezelfde dag een recreatieve fietstocht in de prachtige omgeving van Montfoort.
Meer informatie en inschrijven kan via: Stéphanos fietstour: www.stephanos.nl/fietstour
Recreatieve fietstocht Montfoort: www.stephanos.nl/agenda/fietstocht-regio-montfoort

Woord en Daad
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 9,60 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06 25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.