De vrouwenvereniging ‘Loïs’ komt tijdens het winterseizoen om de veertien dagen samen op de dinsdagavonden. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar. We starten de avond om 19:45 uur. Vóór de pauze bespreken we samen een gedeelte uit Gods Woord.

Aan de hand van een Bijbelstudieboekje (met uitleg en vragen) bereiden we deze bespreking thuis voor. De bespreking tijdens de avond zelf vindt eerst plaats in kleine groepjes en daarna in de grote groep. Elke keer bereidt één van de leden (op vrijwillige basis) het Schriftgedeelte wat beter voor om zo de bespreking te kunnen leiden.

Na de pauze, waarin gelegenheid is tot onderlinge ontmoeting, luisteren we naar de notulen van de vorige vergadering en naar een gedicht dat door één van de leden wordt uitgekozen en voorgedragen.

Verder organiseert het classicale verband van de vrouwenverenigingen in het najaar en in het voorjaar een ontmoetingsochtend. Deze ochtenden proberen wij ook bij te wonen, om op deze manier ook vorming en toerusting te ontvangen vanuit Gods Woord en leden van andere vrouwenverenigingen te ontmoeten.

Daarnaast leveren leden van de vrouwenvereniging ook een bijdrage aan de gemeentedag die een keer in het jaar wordt georganiseerd.

Niet alleen in Loïs, de grootmoeder van Timotheüs, woonde een ongeveinsd geloof (2 Tim. 1:5), maar ook in Eunice, zijn moeder. Dat geloof wil de Heere God werken door het samen biddend lezen en overdenken van Zijn Woord, in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Zonder dat geloof kunnen wij niet aangenaam voor God leven. Het leven vanuit dat geloof wil de Heere God ook zegenen voor een opgroeiende generatie, zo zien wij in het leven van Timotheüs. Dat laat het belang zien van Bijbelstudie als vrouwen onder elkaar. Daarom willen wij niet alleen de huidige leden, maar ook de jongere generatie vrouwen van harte uitnodigen. Wij hopen het komende seizoen samen te komen op de volgende dinsdagen:

· 19 september 2023
· 3 oktober 2023
· 17 oktober 2023
· 31 oktober 2023
· 14 november 2023
· 28 november 2023
· 12 december 2023

·  9 januari 2024
· 23 januari 2024
·  6 februari 2024
· 20 februari 2024
·  5 maart 2024
· 19 maart 2024
·  2 april 2024

Het bestuur,
Mw. M. W. van Rooijen – van Kempen (presidente a.i.)
Mw. H. Heldoorn – van Loo (2e presidente)
Mw. M. van Dorp – Smit (secretaresse)
Mw. D. van de Weg – Ponstein (penningmeester)

Mw. L. van den Brink – van Dam
Mw. H. Wijnne – van Wijhe

Mail voor de vrouwenvereniging kan naar bvandorp@solcon.nl