1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 21 april

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink

15.00 uur: ds. C.A. van den Brink

Voorzang

V.m.: Psalm 66 vers 10

N.m.: Psalm 17 vers 3

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Predikantsplaats

Derde collecte: Nieuwbouw

Kinderoppas

Groep 1: mevr. D. van de Kamp en Talitha Heldoorn

Groep 2: mevr. W. de Groot en Dirk Kroese

Wat ons verkondigd is

Zondagmorgen was de tekst voor de prediking Openbaring 1 vers 17a. Met als thema: Pasen op Patmos (1). Aandachtspunten: Wat Johannes 1. Ziet; 2. Doet; 3. Voelt; 4. Hoort.

Zondagmiddag vervolgden we de behandeling van het Doopformulier. Met als thema: De Heilige Doop in de Naam des Heiligen Geestes (3). Aandachtspunten: 1. De inwoning van de Heilige Geest; 2. De heiliging door de Heilige Geest (2).

Tijdens de middagdienst werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Hidde van Riesen, zoon van het echtpaar H. van Riesen – van den End.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18.00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: predikant@hhgoosterwolde.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. K. Schreurs – van de Werfhorst (tel. 06-22041625) of mevr. A. ten Brinke (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 6

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!
Zieken

Mevrouw W. Bakker – Wijnen (Dahliastraat 20, 8096 VS Oldebroek) is vanmorgen (maandag) uit het ziekenhuis ontslagen en opgenomen in ‘De Voord’ in Elburg (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL). Na enkele weken thuis te zijn geweest, bent u nu weer op hetzelfde plekje. De HEERE zij u verder nabij om weer verder aan te sterken.

Geerten Haze (Mheneweg Noord 14, 8097 PJ) zal vrijdag opnieuw een behandeling ondergaan. Het aangebrachte frame zal onder narcose worden verwijderd. Geerten, samen met je ouders, van harte sterkte en Gods zegen toegewenst. Van Hem verwacht je het niet tevergeefs.

De heer J. Westerink (Bovenstraatweg 55a, 8096 PB Oldebroek) is na de operatie van afgelopen week weer thuis mogen komen uit het ziekenhuis. Meerdere weken van rust moeten volgen. De HEERE geve dat het een gezegende tijd mag zijn.

Mevrouw H. Westerink – Dijkhuizen (Koeleweg 13, 8096 RL Oldebroek) is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, vanwege vocht in de longen. Ook nu is er een drain geplaatst om het vocht weg te krijgen. Het is ons gebed dat de HEERE de behandeling wil zegenen, zodat u weer naar huis mag, om bij uw man en kinderen te zijn. Maar ook om zelf weer op te knappen en aan te sterken.

Voor al onze zieken het volgende stukje van M. Luther: “Zo blind zijn we, dat we wel met lichamelijke ziekten en zorgen tot God komen, maar met onze zielsziekten vluchten we voor Hem weg en willen – tenzij we eerst een gezonde ziel hebben – niet tot Hem komen. We doen net alsof er twee goden zijn, een voor het lichaam en een voor de ziel. Ja, alsof we onszelf maar uit onze geestelijke nood – die nog de grootste is – moeten redden. Zo gaat het niet, lieve mensen! Wilt u van uw zonden genezen worden? Dan moet u niet bij God vandaag maar naar Hem toe en tot Hem bidden en roepen, veel meer nog dan in geval van lichamelijke ziekte en tegenspoed. God is geen vijand van zondaren, maar alleen van ongelovigen, die hun zonden niet belijden, die niet om hulp tot Hem willen komen. Zij, die zo verwaand zijn dat zij zichzelf willen verlossen en Gods genade niet nodig hebben, moeten er maar niet op rekenen dat ze door Hem geholpen zullen worden.”

Jarigen 80+

Op woensdag 24 april hoopt de heer J. van Boven (Zwarteweg 31, 8097 PR) zijn 85e verjaardag te gedenken.

We willen u feliciteren en bovenal Gods onmisbare zegen toewensen. Hij zij u genadig, en geve het gebed in uw hart: Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil (Ps. 85:8). Om ook te mogen ervaren: Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen die Hem vrezen (vers 10a).

BIJEENKOMSTEN

JV ‘De Schakel’ – Vrijdagavond

Ha jeugd,

Aanstaande vrijdag zijn jullie om half 8 weer van harte welkom op de zolder. We hopen een buitenspel te gaan doen.

Bij de avondafsluiting willen we stil staan bij het thema: Jij en de preek. Op deze avond willen we nadenken dat de Heere voor jou een persoonlijke boodschap heeft door de preek van de


3 / 6

dominee. De Heere weet precies wat je nodig hebt. Troost, bemoediging, een oproep of een aansporing. Dat zijn allemaal zaken die je in de preek kunt horen. Zo je Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord!

Tot vrijdag. Groetjes,

Team 3

JV ‘De Schakel’ – Zaterdagavond

Hallo jongelui,

Zaterdagavond zijn jullie allemaal weer van harte welkom op de zolder. Deze avond hopen we samen naar het bos in ’t Harde te gaan. Een bosspel waarin er wordt gestreden om de vlag. Oftewel Levend Stratego.

We hopen deze avond de Bijbel te openen in 2 Timotheüs 3:12, daar staat: En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dan komt de vraag naar jou toe: Wat mag het geloof jouw kosten? Als jij leeft als christen, dan is dat merkbaar in de keuzes die je maakt. Die keuzes stuiten vaak op weerstand bij je vrienden of andere mensen in je omgeving.

Er zijn heel veel Christenen die worden lastiggevallen, omdat ze geloven in Jezus Christus. Vervolgd vanwege hun geloof. Deze Christenen leren een belangrijke les: Als je leven instort en al je zekerheden wegvallen, dan is er EEN op Wie je kunt vertrouwen. De HEERE is altijd dichtbij, waar je ook bent en wat je ook meemaakt! Is dat jou al tot troost geworden?

We hopen jullie allemaal weer te zien.

Groetjes van Jack en Annelien, Teunis en Hennie

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Verantwoording giften en collecten

Zondag 7 april: 1. Kerkvoogdij: € 744,85. 2. Evangelisatiefonds: € 836,60. 3. Rente en aflossing: € 807,95.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Contactgegevens

Enkele weken geleden is ouderling E.A. van Wijhe bevestigd. Hij heeft de wijk van oud-ouderling J. van der Vegte overgenomen. Mocht u hem willen spreken of pastorale zaken door willen geven, dan kan dat via 0525-622566.

Mutatie

Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Elburg is naar ons overgekomen de familie F. Docter – Mekelenkamp, Nunspeterweg 6, 8081 BX Elburg, met hun kinderen Florus, Reinier en Gerbrand. We wensen jullie een goede en gezegende tijd toe in onze gemeente.

Adreswijzigingen

De familie M.G.K. Westerink – van de Put is van de Marjoleinstraat in Elburg verhuisd naar Zomerdijk 14, 8097 SM.  

De familie A.J. Westerink – Willemsen is van de Zomerdijk verhuist naar Gerrit Blaauwerve 4, 8097 RB.

We wensen jullie allen, onder Gods zegen, van harte een goede tijd toe op jullie nieuwe adres.
Diaconie

Het kan zijn dat u als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komt. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.


4 / 6

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  
Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@hhgoosterwolde.nl.

OVERIGE BERICHTEN

Postzegels voor Woord en Daad

Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 10,90 (dezelfde prijs als bij PostNL). Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06-25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat de postzegels goedkoper ingekocht kunnen worden.

Stichting Stéphanos

In maart 2023 veroorzaakte de tropische storm Freddy al een noodsituatie door hevige regenval en grote overstromingen. Honderden huizen stortten in, duizenden velden werden compleet verwoest en ook vielen er vele doden te betreuren. Het regenseizoen, wat van december tot april duurt, begon dit jaar zo goed. Mensen vatten weer moed en de maïszaden gingen opnieuw de grond in. Helaas hielden deze regens niet aan. In januari was het al weer droog en de gewassen konden de hitte van de zon niet doorstaan, zonder de vochtige bodem.

Honger: De bevolking die zich al in een hongersituatie bevindt, zag alle hoop op een goede oogst opnieuw verloren gaan. Twee miljoen landbouwgezinnen zijn getroffenen! En dat in één van de armste landen ter wereld! Het merendeel heeft slechts voor 1 maand aan maïs kunnen oogsten! Stéphanos zag deze situatie al aankomen en is daarom in december al gestart om in 3 provincies noodhulp te verstrekken d.m.v. voedseldistributies aan ruim 2300 gezinnen.

Duurzame economische landbouwhulp: De president heeft de Internationale gemeenschap opgeroepen om (voedsel)hulp te bieden. De komende maanden willen we ons vooral richten op duurzame, economische landbouwhulp voor de getroffen gebieden. Helpt u daarin mee? In gebed en met een gift? Of weet u een leuk initiatief voor een actie in uw omgeving? Welkom!

Tijdrede

Op 1 mei zal er in ons kerkgebouw een Tijdrede worden gehouden. Ds. A.J. Britstra uit Nieuw-Lekkerland hoopt voor te gaan. Tijdens een Tijdrede worden de huidige maatschappelijke omstandigheden vergelen aan de hand van een gedeelte uit Gods Woord.

Iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De aanvang is 19.30 uur.
VANUIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Bij de voorbereiding voor afgelopen zondagmorgen vond ik in het ‘Gereformeerd Weekblad’ van 7 mei 1982 een gedicht van N.C. Otgaar, met als titel ‘Zijn rechterhand’. Ik geef het u graag door:

“Hij legde Zijn rechterhand op mij!

Ik voelde Zijn krachten, Zijn rust mij doorstromen.

Hij is als de LEVENDE tot mij gekomen.


5 / 6

Hij ging in de dood, maar voor eeuwig is Hij

de levende Heiland, Die stierf ook voor mij.

Hij legde Zijn rechterhand op mij.

Neen, niemand die mij aan Zijn hand kan onttrekken

Hij blijft met Zijn liefd’ en genade mij dekken.

Hij steunt mij, geeft antwoord op ’t smekend gebed.

Ja, Hij heeft Zijn zegel op mij gezet.

Hij legde Zijn rechterhand op mij.

Door ’t werk van Zijn Geest ben ik wedergeboren.

In Christus, mijn Heer’ ben ook ik uitverkoren.

Van eeuwigheid af heeft mijn God dit beslist.

Hij Die niet kan liegen, Zich nimmer vergist.

Hij legde Zijn rechterhand op mij!

Die hand zal mij leiden, mij veilig bewaren

temidden van stormen, van alle gevaren.

De hand die voor mij is doorboord op het kruis,

die hand brengt mij veilig bij God eenmaal Thuis.”
Bij de diensten

Zondagmorgen: Na de eerste woorden ‘Vrees niet’ is Christus nog niet uitgesproken. We mogen de behandeling van het 17e vers uit Openbaring 1 vervolgen en zullen ook luisteren naar de inhoud van het 18e vers.

Zondagmiddag: Nadat we H.C. Zondag 21 bij twee bijzondere gelegenheden hebben overdacht, keren we terug naar Zondag 20. Aan de orde komt de Persoon en het werk van de Heilige Geest.
Ten slotte

Met de Bijbelkring van deze week en komende week nog één avond Belijdeniscatechisatie sluiten we het winterwerk af. Telkens mocht het Woord geopend worden, met het gebed om ’s Heeren zegen. Wat zou het groot en goed zijn als het voor ons tot eeuwige zegen zou zijn!

Met dankbaarheid zie ik terug op alle ontmoetingen die achter ons liggen. Ook gisteravond mocht er een goede preekbespreking zijn. Al zie ik er nog steeds naar uit dat meer jongeren vanaf 16 jaar zouden aansluiten. Wellicht vanaf komend seizoen.

Er komt nu meer gelegenheid voor andere afspraken. Het is fijn om ’s avonds weer meer de gemeente in te kunnen. Daarnaast hoop ik wat vaker het land in te trekken. Twee weken geleden mocht ik spreken in Wouterswoude, deze week in Hollandscheveld. Van die ontmoetingen als deze, rondom het Woord, kan ik ‘genieten’. Er ontstaan met regelmaat waardevolle gesprekken. Vragenbesprekingen na een inleiding of ontmoetingen na een weekdienst kunnen heel onderwijzend zijn. Al gaat het nogal eens met wat kilometers over de weg gepaard, toch zie ik er naar uit.

Als laatste noem ik de situatie in Israël. Zaterdagavond mochten we de HEERE bidden of Hij als de Bewaarder Israëls niet zou sluimeren, noch slapen (Ps. 121:4). Zondagmorgen mochten we vragen om de vrede van Jeruzalem (Ps. 122:6). Vanavond ontving ik de nieuwsbrief van fam. ds. M.L. Dekker uit Israël, waar in de afsluiting wordt gevraagd: “Tot slot vragen we u om met ons de Heere te danken voor de onvoorstelbare bescherming die Hij gegeven heeft. Hem zij de eer!” Ja, deze dank mag niet ontbreken. Wat wonder is het, als we beseffen dat er zaterdagavond zo’n 60.000 kilo explosieven is afgevuurd op Israël.


6 / 6

Wat de komende dagen zal gebeuren weten we niet. Daarom blijft het gebed, met verwachting, voor Gods verbondsvolk: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps. 121:1-2).

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners