1 / 5

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 25 februari

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink

15.00 uur: ds. H. van de Beek uit Rouveen

Voorzang

V.m.: Psalm 43 vers 1

N.m.: Psalm 44 vers 1

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Diaconie

Kinderoppas

Groep 1: mevr. A. Koers, Rosalin Schoonhoven en Elise van Wijhe

Groep 2: mevr. L. ten Hove en Dirk Kroese

Wat ons verkondigd is

Zondagmorgen was de tekst voor de prediking Markus 11 vers 1 t/m 10. Met als thema: Jezus’ intocht als Koning in Jeruzalem. Aandachtspunten: 1. Hoe Hij de stad binnenkomt; 2. Hoe Hij wordt aanbeden.

Zondagmiddag was aan de orde van behandeling H.C. Zondag 19. Met als thema: Het geloof in Christus als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk. Aandachtspunten: 1. Zijn zitten; 2. Zijn zegen; 3. Zijn komen.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19.00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18.00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: predikant@hhgoosterwolde.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. K. Schreurs – van de Werfhorst (tel. 06-22041625) of mevr. A. ten Brinke (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 5

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!
Zieken

Mevrouw W. Bakker – Wijnen (Dahliastraat 20, 8096 VS Oldebroek) mocht het ziekenhuis verlaten. Omdat het op dit moment niet mogelijk is om terug te keren naar huis is zij overgeplaatst naar ‘De Voord’ in Elburg (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL).

Wilrike Berghorst (Ebbenerve 14, 8097 SW) is een aantal weken opgenomen geweest in ‘De Fontein’ in Bosch en Duin. Nu mocht ze weer terugkeren naar huis. Van harte Gods zegen toegewenst in de weg die voor je ligt.

De heer J. van Boven (Zwarteweg 31, 8097 PR) moest vanwege o.a. griep en een luchtweginfectie opgenomen worden in het ziekenhuis.

Afgelopen zondag raakte het frame, waarmee de kaak wordt gefixeerd in de mond van Geerten Haze (Mheneweg Noord 14, 8097 PJ) los. Als ik dit schrijf hoopt hij morgen, dinsdag, een ingreep onder narcose te ondergaan, waarbij het frame wordt vastgezet. Geerten, toch een tegenvaller in het hele proces, waarbij het stapje voor stapje vooruit mocht gaan. We bidden of de Heere je ook nu met je mee wil gaan!

Mevrouw M. van Loo – van Wijhe (Bovenpad 14, 8096 RN Oldebroek) kreeg te horen dat er borstkanker bij haar is geconstateerd. Hoewel gezegd mocht worden dat het nog in een beginstadium is, is het toch een aangrijpende boodschap. Woensdag hoopt ze een operatie te ondergaan en later zullen bestralingen volgen.

U en jou geef ik mee wat ds. J.T. Doornenbal schreef n.a.v. Mattheus 8 vers 26: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?

“Er was immers niets te vrezen, want Jezus was Zelf in het schip. Hij had hen erin gebracht en was meegegaan. Hen zelf in deze nood gebracht. En al sliep Hij, Zijn hart waakte over hen. Hij was er en daarom konden ze niet ondergaan. Waarom dan zo vreesachtig? Al dat vrezen en tobben is zo schadelijk voor onszelf en tot oneer van Hem. Het komt alleen omdat wij zo kleingelovig zijn, zo weinig vertrouwen hebben. Wij konden zo stil en gerust zijn te midden van de stormwind. Er kan ons toch niets overkomen zonder Zijn wil. Het kan wel een ogenblik moeilijk worden en de nood groot. Het lijkt een omkomen te zullen worden, maar het wordt geen omkomen. Want Hij gaat mee op iedere weg en verlaat ons nooit. Dan is het zo beschamend, als Hij vraagt: ‘Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?’ Maar als Hij ons in liefde bestraft en ons hart door genade vernederd heeft, dan staat Hij ook op  en bestraft de wind en de golven, en komt er grote stilte, zodat we ons verwonderen moeten.”

Meeleven

In de achterliggende week stierf een zus van mevrouw M. van Hattem – van den Hoek (De Hullen, afdeling Kastanje, Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek). We condoleren u niet alleen met dit verlies, maar wensen u van harte Gods ondersteunende en vertroostende genade toe. Hij zij u nabij in de avond van uw leven, Hij geve u de troost voor tijd en eeuwigheid.


3 / 5

BIJEENKOMSTEN

JV ‘De Schakel’ – Vrijdagavond

Hallo jongelui,

Vrijdagavond zijn jullie van harte welkom op de zolder. Tijdens de inleiding willen we stilstaan bij het thema ‘eerlijk delen’. Daarbij willen we Leviticus 19 overdenken. In Leviticus 19 staan meerdere wetten, waaronder de wet om koren op de akker na te laten voor de armen.  De Heere roept ons op om anderen te helpen, zowel onze vrienden als onze vijanden. De Heere heeft ons daarin het voorbeeld gegeven. Hij heeft zelfs Zijn leven gegeven voor vijanden.

Als activiteit staat er een uitje op het programma.

Wij hopen jullie vrijdagavond te zien!

Hartelijke groet,

Dianne, Gerard en Gerrie
Catechisatie

Voor de catechisaties van komende week leren onze catechisanten Jesaja 53 vers 5.

Bijbelkring

Donderdag 29 februari komt de Bijbelkring bij elkaar. Aan de beurt van behandeling is Filippenzen 1 vers 19 t/m 26. Ieder van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur.

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Ambtsdragerverkiezing

Met dankbaarheid aan de Koning der Kerk mag de kerkenraad u meedelen dat de heer E.A. van Wijhe (Zuideinde West 6, 8278 AP Kamperveen), zijn verkiezing tot ouderling mocht aanvaarden.

Bezwaren tegen belijdenis en wandel, zo deze mocht bestaan, kunnen door belijdende leden van de gemeente uiterlijk op de vijfde dag na deze kerkdienst, dat is vrijdag 23 februari, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad, ouderling B. van Dorp, Winterdijk 23.

Mutaties

Mevrouw G.L.W. Souman is overgeschreven naar de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek. En in verband met verhuizing vanuit ’t Harde naar Oldebroek is de familie P.J. Kuikman – van der Heide overgeschreven naar de PKN Wijk 1 te Oldebroek.

Wij wensen u een goede en gezegende tijd toe in de nieuwe kerkelijke gemeente.
Verantwoording giften en collecten

Bijbellezing 8 februari: Zending: € 95,-.

Zondag 11 februari: 1. Kerkvoogdij: € 833,75. 2. Nieuwbouw: € 931,20.

1 x € 20,- voor de kerk via ouderling Van Dorp.

Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  


4 / 5

Diaconie

Het kan zijn dat u als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komt. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@hhgoosterwolde.nl.

OVERIGE BERICHTEN

Postzegels voor Woord en Daad

Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 10,90 (dezelfde prijs als bij PostNL). Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06-25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat de postzegels goedkoper ingekocht kunnen worden.

VANUIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Met H.C. Zondag 19 hebben we het gedeelte afgerond waarin het gaat om ‘God de Zoon en onze verlossing’. In ‘Het Schatboek’ van Z. Ursinus kwam ik als terugblik het volgende stukje tegen. Dit geef ik graag aan u door:

“Zoekt u sterkte? Die is te vinden in Zijn heerschappij.

Zoekt u reinheid? Die is te vinden in Zijn ontvangenis.

Zoekt u vergeving en milddadigheid? Die zijn te vinden in Zijn menswording.

Zoekt u verlossing? Die is te vinden in Zijn lijden.

Zoekt u vrijspraak van zonde? Die is te vinden in Zijn veroordeling.

Zoekt u verlossing van de vloek? Die is te vinden in Zijn kruis.

Zoekt u bevrijding van de vreze des doods? Die is te vinden in Zijn nederdaling ter hel.

Zoekt u de doding van het vlees? Die is te vinden in Zijn dood en begrafenis.

Zoekt u nieuwigheid des levens en onsterfelijkheid? Die zijn te vinden in Zijn opstanding.

Zoekt u het erfdeel van het Koninkrijk der hemelen? Die is te vinden in Zijn hemelvaart.

Zoekt u gerustheid en overvloed van alle goederen? Die zijn te vinden in Zijn zitten ter rechterhand Gods.

Ten slotte: als u het oordeel gerust en zonder verschrikken begeert te verwachten, zult u dat hebben vanuit de macht die Hem gegeven is om te oordelen.

Daarom moeten wij met deze enige Middelaar tevreden zijn en Hem met een waar en levend geloof omhelzen. Zo zullen wij Zijn weldaden deelachtig worden en hiernamaals in eeuwigheid met Hem heersen. Hij is de waarachtige God, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen.”
Bij de diensten

Zondagmorgen: De stof voor de prediking van komende rustdag heb ik op dit moment nog niet duidelijk. Mijn gedachten gaan naar het begin van Markus 12, al houd ik ook de mogelijkheid open om de stof van de Heidelbergse Catechismus te vervolgen.

Als aanvulling op de app die in de Pniëlapp werd geplaatst geef ik graag het volgende door. Na de zondag van ‘School en kerk’ ontving ik meerdere keren de vraag of ik vaker vragen bij de preek wil maken. Hier geef ik graag gehoor aan. In het vervolg hoop ik bij de morgendiensten


5 / 5

een aantal vragen te maken voor de kinderen. Deze vragen komen op zaterdag op de site, op de pagina waar ook de liturgie te vinden is.

Zondagmiddag: Deze middag heb ik geruild, waardoor ik hoop af te rijzen naar de gemeente van Wapenveld-Wezep. Eerst zou kand. Koppelman voorgaan, maar hij heeft weer geruild met ds. Van de Beek. Achter beide ruilingen zit het verlangen om het werk in de gemeenten behapbaar te houden. Daarom, als anderen mij willen helpen, help ik ook graag hen. We mogen elkaar ook op deze manier tot een hand en een voet zijn.

Ten slotte

Mijn gedachten gaan op deze maandag nog geregeld terug naar gistermiddag, waarbij ik mijzelf de vraag stel hoe het staat met mijn verlangen naar de wederkomst. Een enkele zin die vloeide uit de pen van ds. I. Kievit blijft haken: “We hebben zicht in de toekomst, want de inwonende Geest bracht vrede met God, doet ons Christus kennen als onze Voorspraak bij de Vader en is aldoor bezig het uit Christus te nemen en ons te schenken. Maar zo mogen wij óók weten dat de gemeente de wereld zal oordelen. Daarom ziet zij die dag tegemoet met groot verlangen zonder vrees. Hij is onze Vrede.”

Een van mijn gedachten leeft rondom de volgende vraag: als Christus Zijn verworven gaven niet druppelsgewijs schenkt, maar uitgiet over Zijn Kerk, hoe komt het dan dat er zo weinig verlangen naar de wederkomst te vinden is? Als ik me niet vergis kom ik meer vrees voor de wederkomst tegen. Het is een vraag die ik in deze week meeneem in de binnenkamer.

Ik zou nog meer gedachten kunnen opschrijven, dat doe ik niet. Ik eindig met nog iets uit de genoemde meditatie. Daarbij zie ik biddend uit naar de doorleving ervan in het midden van de gemeente: “De Geest en de Bruid zeggen: Kom! Stamelt ge zachtkens mee, in het zeggen van de Geest en de Bruid, opgenomen in het lichaam van de Kerk, betrokken op de Heere Christus in de liefde? Christus als verheerlijkte Koning aan ’s Vaders rechterhand is de Bruidegom, Die ons in vernedering kocht met Zijn bloed. Het is zalig, zegt Calvijn, Christus in ons levende te gevoelen, al kunnen wij de wijze van Zijn deelachtigheid niet verstaan. Hier toch is de verborgenheid van het geloof en van de liefde.”

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners