1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 29 januari

09.30 uur: ds. J.G. Blom uit Kesteren

15.00 uur: ds. J.G. Blom

Voorzang

V.m.: Psalm 9 vers 1 (b)

N.m.: Psalm 86 vers 3 (a)

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Diaconie

Kinderoppas

Groep 1: mevr. G. van Wijhe en Annerieke Plette

Groep 2: mevr. A. van Werven en Lotte van Werven

Van afgelopen zondag

Zondagmorgen 22 januari was de tekst voor de prediking Lukas 15 vers 8 t/m 10. Thema: Vreugde over de gevonden penning. Aandachtspunten: 1. De verloren penning; 2. De gevonden penning.

In de middagdienst was H.C. Zondag 5 aan de orde onder het thema: Onhoudbare nood. Aandachtspunten: 1. Een oprechte vraag; 2. Een ontdekkend antwoord; 3. Dierbaar onderwijs.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: cavandenbrink@solcon.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525-621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!


2 / 6

Zieken

In de achterliggende week is mevrouw A.E. Adam – de Ruiter (Schokkerstraat 66, 8081 KK Elburg) opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege benauwdheidsklachten. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de klachten weg zijn, wel moet de prednisonkuur nog afgemaakt worden.

We noemen ook Mevrouw G. van Boven – van de Beek (De Hullen, Oldebroek), ze blijft zwak. De HEERE gedenke haar, samen met haar man.

Graag geef ik u een stukje mee n.a.v. Psalm 13 vers 6: Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft. “Dit woord is een wegwijzer voor allen, die niet meer opgewassen zijn tegen het leven met al zijn beproevingen, slagen, benauwdheden en geestelijke noden, die vaak de veerkracht knakken. Menigeen voelt zich in de engte gedreven, hetzij door tijdelijke, hetzij door geestelijke bezoekingen, en door moedeloze gedachten over de mogelijkheid om opnieuw door te breken tot de vreugde van de verlossing in Christus. Het komt dan niet zelden tot de bange klacht: Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds vergeten? hoe lang zult Gij Uw aangezicht verbergen? Maar laat de klacht zich oplossen in de bede, dat de Heere uw oog moge verhelderen, en gij zult opnieuw leren zeggen met sterke nadruk: Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid” (ds. J.J. Knap Czn.).

Huwelijksjubileum

Op donderdag 2 februari hopen de heer B. van Loo en mevrouw M. van Loo – van Wijhe (Bovenpad 14, 8096 RN Oldebroek) te mogen gedenken dat zij 45 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum, maar ook Gods onmisbare zegen toegebeden. De Heere zij u goed en nabij, samen met uw kinderen en kleinkinderen.

Jarigen 80+

Iets wat je begint moet je ook volhouden. Daarom ben ik vorige week in gebreke gebleven. Het is mijn voornemen om in de week voorafgaande de verjaardag van onze oudste gemeenteleden hun naam op te nemen, zodat we rond en op de dag met elkaar kunnen meeleven.

Daarom noemen we nu mevrouw G. Blaauw – van de Wetering (Karel Doormanweg 2, 8084 VE ’t Harde). U mocht op maandag 23 januari de leeftijd van 94 jaar bereiken. Wat een voorrecht om op uw hoge leeftijd nog samen met uw man te mogen zijn. Dat u de dichter mag nazeggen: Doch de HEERE is mij geweest tot een hoog Vertrek, en mijn God tot een Steenrots mijner toevlucht (Ps. 94:22).

BIJEENKOMSTEN

Jeugdvereniging – zaterdagavond

Ha jongelui,

We hopen aanstaande zaterdagavond een speurtocht te doen, kom jij ook? De avondsluiting zal gaan over Asaf. Wie was hij en wat kunnen we van hem leren?

Groetjes Jennifer, Adriaan en Barend

Catechisatie

Voor maandagavond 30 januari leren onze jongeren van H.C. Zondag 6 vraag en antwoord 18.

Doopzitting

Donderdagavond 2 februari zal er om 20.45 uur Doopzitting worden gehouden in de consistorie van de kerk. Beide ouders worden verwacht.


3 / 6

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Mutatie

Overschreven naar de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst: de heer G.J. Veldhuis en mevrouw H. Veldhuis-Mekenkamp met hun drie kinderen Amalia, Constance en Henrick (Hanzelaan 8, Kampen). Kandidaat Veldhuis mocht in onze gemeente verschillende jaren catechiseren onder onze jeugd. Wij willen ook vanaf deze plaats kandidaat Veldhuis hiervoor hartelijk bedanken. Wij bewaren goede herinneringen aan de samenwerking van de afgelopen periode. We wensen u met uw gezin een gezegende tijd toe in het verkondigen van het Woord, en onder de bediening van Gods Woord in IJsselmuiden-Grafhorst.
Verantwoording giften en collecten

Zondag 15 januari: 1. Kerkvoogdij: € 832,90. 2. Nieuwbouw: € 810,65. 3. Diaconale projecten Malawi: € 830,20.

Via ouderling W.J. Klompenmaker: € 20,- voor de kerk.

Via ouderling J. van der Vegte: € 20,- en € 20,- voor de kerk.

Via ds. Van den Brink: 2 x € 10,- voor de kerk.

Na de HEERE hartelijk dank voor uw gaven.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.  

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.

Vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Ook in een kerkelijke gemeente kan (seksueel) misbruik voorkomen. Als er zorgen zijn rondom dit onderwerp, kan een vertrouwenspersoon luisteren en raad geven. Schroom niet om mij te benaderen, je kan integriteit verwachten. Ook als er vragen zijn of advies over preventie kan je contact met me opnemen.

Mijn contact gegevens zijn: Eikenhof 21, 8097 SZ Oosterwolde, per email johannekemeeuwisz@hotmail.com of telefonisch 0525-655573.

p.s Het is belangrijk te weten dat www.meldpuntmisbruik.nl bereikbaar is voor iedereen die te maken heeft met seksueel overschrijdend gedrag door wie dan ook.
OVERIGE BERICHTEN

Bedankt

We willen graag allen die ons spontaan geholpen hebben bij onze verhuizing terug naar Oosterwolde hartelijke bedanken! Het was telkens om stil van te worden zoveel liefde en bereidwilligheid te bemerken bij het gereed maken van ons huis en bij onze overkomst.

Nogmaals heel veel dank! Het heeft ons bijzonder goed gedaan.


4 / 6

Ds en mevr. Van Rooijen.
Woord en Daad

Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 10,10 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081KG Elburg. Telefoonnummer 06-25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.

Woord Landelijke evangelisatiedag

Op D.V. zaterdag 4 februari 2023 wordt in de Bethelkerk in Lunteren de Landelijke evangelisatiedag gehouden. Vanaf 9.30 uur bent u hartelijk welkom. Het programma begint om 10.00 uur. Het thema van deze dag is: Word jíj geleid door de Heilige Geest? Prof. dr. W. van Vlastuin houdt een lezing, getiteld: Evangelisatie en het werk van de Heilige Geest, een diepgaande bezinning. Vervolgens kunt u twee workshops volgen. Aan het eind van de dag is er een forumdiscussie. Graag zelf uw lunch meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. De dag is ook via livestream te volgen. Voor aanmelden, meekijken en meer informatie, zie de website https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/evangelisatiedag. Telefonisch aanmelden kan via nr. 0318 505 541. Van harte uitgenodigd!

Inschrijven nieuwe leerlingen Eben Haëzerschool Oldebroek

Evenals andere jaren willen we graag de gelegenheid geven om uw kind op te geven voor onderwijs op de Eben Haëzerschool. De schoolkeuze is een belangrijke taak van ouders. Uw kind inschrijven op onze school betekent dat u van harte kiest voor reformatorisch onderwijs. Dit komt o.a. tot uiting door de inhoud van de Bijbelverhalen, het leren van een Psalmvers of Kort Begrip en Bijbelse vragen. Tegelijk streven we naar een schoolklimaat waarin de norm van Gods Woord alle aspecten van het schoolleven doortrekt. De Eben Haëzerschool telt vier kleutergroepen. De ruim 300 leerlingen komen uit Oldebroek, Dronten, Elburg, Oosterwolde, Kamperveen, Zalk, Zwolle, Wezep, ’t Loo en ’t Harde. Zowel het bestuur als het personeel en de kinderen zijn afkomstig uit verschillende reformatorische kerken. Er is dit jaar -in tegenstelling tot eerdere berichten- geen aanmeldingsavond maar u bent samen met uw kind van harte welkom op onze inloopmiddag op dinsdag 14 februari tussen 13.00-15.00 uur. Koffie en thee staat klaar in het peuterlokaal van onze school. Juf Hoogendijk en juf van den Berg zijn aanwezig om nader kennis te maken, de aanmeldformulieren uit te delen en de nodige vragen te beantwoorden. Ondertussen mag uw kind in dit lokaal spelen. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om bij de verschillende kleuterklassen een kijkje te nemen of bij mooi weer uw kind kennis te laten maken met ons vernieuwde schoolplein. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om deze middag langs te komen, willen we u vragen om via het emailadres administratie@ehsoldebroek.nl de naam van uw kind en postadres door te geven, dan worden de formulieren opgestuurd. De aanmelding is voor leerlingen die t/m 31 december 2024 vier jaar worden en nog niet zijn opgegeven bij school. Ingevulde formulieren zien we graag uiterlijk vrijdag 24 februari terug op school. Op school is ook een peutergroep aanwezig. Deze groep valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Kindcentrum Oldebroek. Aanmeldingen voor de peuteropvang lopen niet meer via school, maar kan rechtstreeks via de site van de Stichting Kindcentrum Oldebroek worden gedaan. Op de website www.skog.nl (peuteropvang-locatie Bloemstraat) staat hierover verdere informatie. Mocht dit niet lukken, dan kan kunnen de contactgegevens van SKO bij school worden opgevraagd. Mocht u vooraf vragen hebben over een eventuele aanmelding op onze school, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van de onderbouw, juf v.d. Berg (f.vandenberg@ehsoldebroek.nl of 0525-631787).


5 / 6

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

Afgelopen zondag noemde ik in de middagdienst tweemaal de naam van ds. G. Boer. Ik citeer twee stukjes uit een preek van hem over H.C. Zondag 5: “De catechismus is nog niet zo gek. Die wil u en mij uit dat afbetalingssysteem weg hebben en zegt: ‘Wat jij! Als jij ’s avonds nu eens de tijd neemt om je hart leeg te schudden voor God, hoe ben je dan geweest voor je vrouw, voor je man, voor je kinderen, voor je buurt en vooral voor Mij? Waar was je liefde?’ Het is maar de vraag hoe onze consciëntie (geweten, CAvdB) is afgesteld. Er zijn mensen die zonder blikken of blozen zeggen dat ze naar hun mening bij God wel een goede beurt maken, omdat ze ieder het zijne geven. Je moet wel een olifantenhuid om je hart hebben om dat te durven zeggen! Als de mens erbij bepaald wordt, hoe hij geweest is, in woorden, in daden en in gedachten niet te vergeten, dan wordt zo’n schuldbelijdenis elke avond langer. De schuldbelijdenis van een christen welteverstaan. Dat is zo omdat zijn hart en consciëntie zo fijn worden afgesteld op de liefde tot God en de naaste. Dan staan wij daar ‘s avonds. Dan zitten wij, dan knielen wij ’s avonds en dan moeten wij zeggen: ‘Wéér groter gemaakt!’ In plaats dat er van de schuld wat afging, kwam er schuld bij. Zo worden we afgesneden, weggeworpen.”

Even verderop zegt ds. Boer, als hij spreekt over de Middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens, maar ook waarachtig God moet zijn: “Dat is het Evangelie dat hier in het stuk der verlossing u verkondigd wordt. Een ander is er niet. Hij staat met uitgebreide handen, met uitgebreide armen naar u en naar uw kinderen. Zijt ge er koud onder? Hoe zal ik dan uw hart laten smelten onder deze overvloeiende liefde Gods, die zonder daartoe door iemand gedwongen te zijn de Middelaar naar voren schuift en Die zegt: ‘Dat is Mijn Middelaar?’ Hoe zal ik uw koude hart verbreken dan met een beroep op het Woord en op de Heilige Geest, dat Hij het stenen hart bij u wegneemt, maar ook met de vermaning uit Ezechiël: ‘Maakt u een nieuw hart’? Snijdt uzelf een hart. Dan komen we weer bij het wonder terecht.”

Bij de diensten

Morgendienst: Van het schaap kwamen we bij de penning. Dezelfde boodschap, vanuit een ander beeld. Was er blijdschap in de hemel omdat u als een verlorene gevonden bent?

Middagdienst: Uit onze Heidelberger was Zondag 5 aan de orde. Ter overdenking verwijs ik u naar het kopje ‘Voor u gelezen’.

Ten slotte

Vrijdag was de reis naar Lunteren. Ik had het voorrecht om gereden het worden door de pastor van Urk (Elim). Docent Spruyt, die mij bij mijn eindscriptie begeleidde, gaf een levensschets van ds. G. Boer. Het waren vooral de opmerkingen waar dr. M. Klaassen zijn lezing mee afrondde die mij veel te zeggen hadden. Dr. Klaassen stelde vanuit de briefwisseling tussen ds. Boer en dr. H. Berkhof o.a. de vraag hoe vandaag de niet verouderde vraag: ‘hoe krijg ik een genadig God?’ aan de orde komt in de prediking. Op welke manier hebben de twee wegen hun plaats in de prediking? Zien we niet een ontwikkeling plaatsvinden waarbij de noodzaak van de wedergeboorte naar de achtergrond verdwijnt en het geloof wordt verondersteld? Ik moest terugdenken aan een opiniestuk van dr. Spruyt, laatst in het Reformatorisch Dagblad. Hij wees er in dat artikel op dat onderwerpen als ontdekking door de wet, zondekennis en bekering nogal eens als te scherp en te confronterend worden ervaren. Waarom? Omdat de gemeente moet worden aangesproken als gemeente van Christus. Ik zal dit laatste nooit willen ontkennen. Maar dit mag niet, beter gezegd: nooit, ten koste gaan van de werkelijkheid dat de christelijke gemeente bestaat uit tweeërlei kinderen van het verbond. Daarom kan de oproep tot bekering geen gepasseerd station zijn. Iemand die ik afgelopen week sprak merkte op: misschien zou het goed zijn als het boekje ‘Tweeërlei kinderen des verbonds’ van ds. I. Kievit in een hertaalde uitgave zou verschijnen? Ik onderschrijf deze oproep van harte.


6 / 6

Als treffend vervolg op de lezing van dr. Klaassen sprak prof. dr. W. van Vlastuin, aan de hand van een heel aantal citaten, over de wijze waarop ds. Boer omgaat met de vragen van het hart. Hij wees erop dat dat ds. Boer het gericht in de prediking altijd weer laat functioneren. Want, om een citaat aan te halen: “We moeten dat lieve zoetsappige christendom kwijt.” Dat is misschien wel één van de redenen waarom we ds. Boer moeten blijven lezen. De radicaliteit in zijn verwoording van de boodschap van zonde, en de persoonlijke doorleving daarvan, laat de schoonheid van Christus en Zijn verworven genade des te heerlijker schitteren. Geen rechtvaardigen maar goddelozen worden met God verzoend. Dus ook geen nette-oppassende-kerkmensen. Zoals ook ons duidelijk wordt in Lukas 15. Geen degelijk-weldenkende-godsdienstige mensen die zichzelf te goed voelen om slecht te zijn. Want nieten en nullen, wil God vervullen.

Zoals u begrijpt, het was goed om in Lunteren te zijn. Misschien nog wel het meest omdat het luisteren naar de lezingen het verlangen opwekt om zelf de boeken van ds. Boer uit de kast te halen om te lezen en te herlezen. Het is nodig om aangezet te worden tot blijvende studie.

Komende rustdag mag er een gastvoorganger voorgaan. Zelf mag ik dit keer dichtbij huis blijven. Ik hoop tweemaal in Doornspijk te zijn. Eigenlijk zou de reis naar Scheveningen en Voorschoten zijn. Maar de evangelisatie van Scheveningen is afgelopen december gesloten. En in goed overleg is er een andere voorganger voor Voorschoten gevonden. Eerlijk gezegd ben ik er dankbaar voor, het scheelt ruim 250 kilometer reizen. We leven mee met onze buurgemeente Doornspijk. Niet in het minst met ds. Van Olst nu hij enige tijd rust moet houden. De HEERE zij hem, zijn gezin en de gemeente genadig nabij.

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners.

C.A. van den Brink