1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 22 januari

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink – Vreugde over gevonden zondaren (2)

15.00 uur: ds. C.A. van den Brink – H.C. Zondag 5

Voorzang

V.m.: Psalm 26 vers 8 (c)

N.m.: Psalm 77 vers 8 (a)

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Predikantsplaats

Kinderoppas

Groep 1: mevr. M. Ordelman en Wilke van Wijhe

Groep 2: mevr. D. van de Kamp en Willemijn van Putten

Van afgelopen zondag

Zondagmorgen 15 januari was de tekst voor de prediking Lukas 15 vers 1 t/m 7. Thema: Vreugde over het gevonden schaap. Aandachtspunten: 1. Het verloren schaap; 2. Het gevonden schaap.

In de middagdienst stonden we voor de derde maal stil bij het doopformulier onder het thema: Vermanend onderwijs. Aandachtspunten: 1. Om onszelf te mishagen; 2. Om onszelf te verootmoedigen; 3. Om te zoeken buiten onszelf.

Tijdens de middagdienst is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan William Nathanaël van den Brink, Mettine Koelewijn en Gerrie Henrieke Kroese.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: cavandenbrink@solcon.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525-621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.


2 / 6

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Zieken

Dit keer noemen we geen namen van zieken in gemeente. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen (langdurig) zieken zijn. Er zijn niet alleen lichamelijke zorgen, maar ook zorgen van psychische aard. Onderzoeken worden ondergaan, behandelingen volgen. Anderen weten dat de zorgen niet meer over zullen gaan. Er wordt heel wat geworsteld en gestreden. Mag ik u deze week een stukje meegeven n.a.v. Psalm 10:12: Sta op HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. “Nee, de Heere vergeet Zijn ellendigen niet, al laat Hij hen soms door vuur en water gaan. Hij vergat ze niet, toen zij tot een slavenvolk in Egypte gemaakt waren en zwart van dienstbaarheid zagen. Hij vergat ze niet in de tijd van de richteren, toen zij in de handen van de heidenen gevallen waren tot straf voor hun zonden. Maar Hij is te Zijner tijd opgestaan van Zijn troon, heeft Zijn hand uitgestrekt met macht en Zijn arm ontbloot om de ellendigen te helpen en te redden boven bidden en denken, en zeker ver boven hetgeen zij verdiend hadden. Wanhoop daarom nooit aan uw God: uw naam staat niet slechts in Zijn beide handpalmen geschreven, zodat hij steeds voor Zijn aangezicht is, maar bovendien in Zijn hart, Hij zou Zijn eigen hart moeten vergeten om Zijn ellendigen te vergeten. Hij mag uit wijze redenen soms toeven (laten wachten, CAvdB) ter verlossing te komen, op het juiste ogenblik zal Hij Zijn hand opheffen. Eerder zou een moeder haar zuigeling vergeten, dan dat Hij Zijn ellendigen vergeet, u bent nooit uit Zijn gedachten, omdat u nooit uit Zijn hart bent” (ds. J.J. Knap Czn.).

BIJEENKOMSTEN

Jeugdvereniging – vrijdagavond

Hallo jongelui,

Aanstaande vrijdagavond half 8 zijn jullie allemaal weer van harte welkom op de zolder! Tijdens de inleiding hopen we stil te staan bij het woord “zaligheid”. Als activiteit hopen we een buitenspel te gaan doen. Wij hopen op een goede opkomst, tot vrijdag!

Groetjes Dianne, Gerrie & Gerard

Jeugdvereniging – zaterdagavond

Ha jeugd

Zaterdagavond is er weer jeugdvereniging. Vanaf half 8 zijn jullie welkom. Wat we gaan doen is een verassing. We hopen er een gezellige avond van te maken en iedereen te zien. De avondsluiting gaat over personen die niet heel bekend zijn in de Bijbel. Deze avond hopen we na te denken over koning Manasse. Tot dan!

Groeten Gerrit, Martien en Annelien

Catechisatie

Voor maandagavond 23 januari leren onze jongeren van H.C. Zondag 5 vraag en antwoord 12.

Bijbellezing

Donderdagavond 26 januari zal er om 20.00 uur een Bijbellezing worden gehouden. We volgen Abram op zijn reis vanuit Ur, via Haran naar het beloofde land. Aan de orde is Genesis 12 vers 4 t/m 9. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom.


3 / 6

Graag geef ik alvast door dat de Bijbellezing van 30 maart veranderd zal worden in een Bezinningsuur in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal (23 maart). En omdat de avond in december is vervallen hopen we op 20 april een extra Bijbellezing te houden.

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Verantwoording giften en collecten

Zondag 8 januari: 1. Kerkvoogdij: € 764,15. 2. Bouwfonds: € 812,65.

Via ouderling H. van de Weg: € 50,- voor de kerk.

Na de HEERE hartelijk dank voor uw gaven.

Adreswijzigingen

Wilt u adres- en telefoonwijzigingen doorgeven aan de scriba?

Voor zijn gegevens: zie de kerkbode bovenaan.
Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.  

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.
OVERIGE BERICHTEN

Dank

Een woord van hartelijke dank aan allen, die ons goede wensen deden toekomen in de achterliggende weken. Wij willen langs deze weg ook u graag van harte Gods onmisbare zegen toewensen voor het jaar, dat we zijn binnengegaan. Aan Zijn zegen is toch alles gelegen. “Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus” (Filippenzen 4).

Ds. en mevr. De Greef, IJsselmuiden

Dank

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk bedanken voor het meeleven voor en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa. Bovenal dank aan de Heere die ons kracht en moed heeft willen schenken.

Hartelijke groet,

Familie Schoonhoven
Nieuwsbrief Zendingscommissie

In de nieuwsbrief van de zendingscommissie staat dat de fotokaarten voor de zending bij de familie Ordelman gekocht kunnen worden. Dit is echter onjuist. De fotokaarten voor de zending kunt u in de kerk kopen, ze staan bij de minibieb.  

De zendingscommissie


4 / 6

Woord en Daad

Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 10,10 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081KG Elburg. Telefoonnummer 06-25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.

Adullamberichten

De opbrengst van de verkochte oliebollen en beignets van afgelopen 30 en 31 december is € 4397,92. Iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft nogmaals hartelijk bedankt. We hopen tot D.V. 28, 29 en 30 dec. Dan hopen we bij kringloop “de Vuurdoorn” te staan.

De opbrengst van het Adventsconcert is € 719,64. Ook hiervoor iedereen bedankt voor zijn/haar medewerking.

Toekomstige activiteiten om alvast te noteren! 27 april voor de vroege vogels plantjesverkoop bij het Adullamwinkeltje. 27 mei krentenbrood en taarten van Adullam en bakker Jonker. 29 mei tweede Pinksterdag autopuzzelrit. 25 juli fiets- en marktdag. 15, 16 en 17 augustus fietsdriedaagse. 7 september kerkdienst, ds. H.J. van Marle. 9 december adventsconcert Oldebroek. 28, 29 en 30 december oliebollenverkoop etc.

Hartelijke groet, Comité Doornspijk
UIT DE PASTORIE

Gedicht

Ik was mijn Zaligmaker moe,

een and’re liefde trok mijn hart;

maar diep bewogen door mijn daad

riep Hij mij uit den hoge toe.

Hij trok mij zacht,

Hij bond mij met de liefdeband.

Ik was het die de band verbrak,

mijn voeten gingen ijlings heen.

Dit heeft Hem groot verdriet gedaan.

Hij volgde mij van dag tot dag.

dong naar mijn gunst

met woorden liefdevol en zacht.

ik liet des hemels Minnaar gaan,

hoewel Zijn mond een lelie leek.

Er kwam een rover op mij af;

die rukte mij bij Hem vandaan.

Toch volgde Hij,

en sloeg mij gade, onvermoeid.

Ten slotte kwam Hij, met verdriet

en nam mij elke afgod af.

Ter wille van het morgenlicht

werd heel mijn vreugde duisternis.

Toen fluisterde Zijn mond:

‘Mijn schone, kom, en ga met Mij.


5 / 6

Ik deel in al je nood en smart;

Ja, al je noden zijn van Mij.

Mijn liefste, om tot jou te gaan,

nam Ik je voor Mijzelf,

door liefde won Ik heel je hart.

’t Was uit genade, dat je leed,

en dwaalde in de woestenij.

Nu weet Ik dat je van Mij bent,

Mijn lieve, smetteloze bruid!’

Zo smeekte Hij,

met woorden lief en teer.

Nu volg ik, daar waar Hij mij leidt.

Ik ben van Hem, Hij is van mij.

Hij voedt mij in Zijn liefde groot,

terwijl ik aldoor op Hem leun.

Ik zie omhoog,

mijn blik ontmoet Zijn oog.

Marry Winslow voegt eraan toe: “Dit is telkens weer onze ervaring geweest. En wilde Jezus ooit een van Zijn schapen of een van Zijn lammeren verliezen, terwijl de leeuw op de loer lag en woedde om ons te verderven? O, wat weten we weinig, wat kunnen we het ons weinig voorstellen dat al onze beproevingen en kruisen nodig zijn om ons ervan te weerhouden onszelf te gronde te richten. Het zijn de beproevingen die de Heere in Zijn genade van tijd tot tijd zendt. Voor de roede zullen wij Hem eeuwig loven.”
Voor u gelezen

Afgelopen zondagavond las ik verder in ‘De juwelen van God’. Daarin schrijft Octavius Winslow n.a.v. Psalm 139 vers 17: Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten; hoe machtig veel zijn haar sommen! Het volgende stukje citeer ik graag: “Hoe kostelijk zijn Zijn gedachten als het gaat om de bekering. Hoe moet het geweest zijn met Zijn liefde en zachtmoedigheid van deze gedachten, die ons daar verslagen en verbroken zagen liggen aan Zijn voeten? Al onze eigengerechtigheid, opstand en vijandigheid, al ons vals vertrouwen en onze uitvluchten vallen in duigen en het is een en al verwoesting om ons heen. En de gezegende staat van onze ziel heeft Hijzelf getekend, zoals Hij dat alleen maar zou kunnen, met een stem zo zachtmoedig en treffend: ‘Maar op dezen zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft’ (Jes. 66:2).

O! Hoe moeten Zijn gedachten bewogen zijn geweest door genade, mededogen en liefde toen hij onze eerste tranen bespeurde, ons verdriet, en onze eerste bede hoorde om Zijn barmhartigheid! Hoewel ver van ons verwijderd, hield Hij ons staande en kwam tot ons in boetvaardigheid en diep berouw, merkte de neergeslagen ogen op, de aarzelende gang, het bevende hart, en hoorde het verborgen besluit aan: ‘Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de Hemel en voor u’ (Luk. 15:18).

En toen hij opzag en de lichtstraal zag, contact kreeg, het waagde in het geloof in Jezus, bezag de bevende ziel die geliefde Zoon. Zo ontvangt hij Zijn onuitsprekelijke Gave, en betrouwt op Zijn hemelse zaligheid. Hoe kostelijk moeten Zijn gedachten geweest zijn op dat ogenblik?”


6 / 6

Bij de diensten

Morgendienst: Afgelopen zondagmorgen hebben we een begin gemaakt met Lukas 15, onder het thema: ‘Vreugde over gevonden zondaren’. We begonnen met het verloren en gevonden schaap. Zondag hopen we te horen van de verloren en gevonden penning.

Middagdienst: Zondagmiddag noemde ik u het boek ‘Een kerk in ’t klein’ van ds. S. Oomius (1630-1706). Het gaat over de huisgodsdienst in de gezinnen, “Opdat die kerken in ’t klein zouden zijn en alzo een zoutend zout in kerk, staat en maatschappij.” Ook in de komende dooptoespraken hoop ik u telkens iets te mogen meegeven voor de praktijk van de huisgodsdienst. Want het is waar wat de kerkvader Cyprianus schreef: “Als wij onze kinderen vroeg rijk maken in Gods Woord, zo zal ze niemand arm kunnen maken. Er kan geen armoede zijn als die hemelse bemesting of vettigheid eens het hart verzadigd heeft.”

Komende zondagmiddag hopen we na lange tijd (13 november jl.) het onderwijs vanuit onze Heidelberger te vervolgen. Zondag 5 is aan de orde.

Ten slotte

Je kunt weleens wat schrijven, maar of het ook daadwerkelijk zal gebeuren is niet altijd zeker. Zo schreef ik vorige week dat ik zou afreizen naar Barendrecht om de bevestiging en intrede van onze vriend mee te maken. Jammer genoeg is daar vanwege verschillende omstandigheden niets van gekomen. Gelukkig zijn de preken na te luisteren.

Zo is het dat ik met schroom schrijf dat ik deze week het symposium van het Hersteld Hervormd Seminarie hoop bij te wonen. Het onderwerp is ‘Ds. G. Boer, als (zacht)moedige herder’. Naar mijn bescheiden mening blijft het nodig om ons te verdiepen in het werk van hervormde predikanten van de vorige eeuw. Laten we naast ds. I. Kievit ook zijn leerlingen niet vergeten. Ds. G. Boer was er één van. Een diepe les is dat bij deze predikanten niet alleen Christus in het middelpunt staat, maar dat ze ook voluit trinitarisch preekten. Elk van de drie goddelijke Personen en Hun aandeel in het zaligmaken van zondaren hadden een plaats in hun prediking. Het is mijn uitzien dat de prediking in deze lijn ook vandaag nog klinken mag.

Maar ook een ander aspect mag genoemd worden. Zeker ds. Boer durfde de pen ter hand te nemen en de vinger te leggen bij zaken die volgens hem tegen de Schrift ingingen. Wat een lessen liggen daarin, ook noodzakelijk voor vandaag. Mag het een aansporing zijn om de boeken op te zoeken te lezen en te herlezen?!

Iets anders, waar ik niet veel woorden over wil schrijven, is afgelopen zondagmiddag. Het sacrament van de Heilige Doop mocht bediend worden. Ook aan onze eigen zoon Nathanaël. Hoe sprak de HEERE, de getrouwe Verbondsgod, al toen we naar de kerk liepen. We mochten een duidelijke regenboog boven de kerk zien. Nog gaat Hij door met het waarmaken van Zijn belofte aan Abram: En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hoe wonderlijk is het dan dat je je eigen zoon mag dopen. Het was met het verlangen, voor hem en de andere kinderen, vanuit Psalm 22: Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten.

Ontvang een hartelijke groet van uw pastoriebewoners.

C.A. van den Brink