1 / 6

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN

Zondag 27 november

09.30 uur: ds. C.A. van den Brink – De Gezalfde des HEEREN (1)

15.00 uur: ds. C.A. van den Brink – Bediening Heilige Doop

Voorzang

V.m.: Ps. 102 vers 12 (a)

N.m.: Ps. 91 vers 5 (b)

Collecten

Eerste collecte: Kerkvoogdij

Tweede collecte: Diaconie

Kinderoppas

Groep 1: mevr. Van Werven – Polinder en Matthijs Booij

Groep 2: mevr. Schoonhoven – Vos en Dianne van Wijhe

Van afgelopen zondag

Zondagmorgen 20 november was de tekst voor de preek: Johannes 1:14. Thema: Woord wordt vlees. Aandachtspunten: 1. Het Woord is vlees geworden; 2. Het Woord heeft onder ons gewoond; 3. Het Woord is vol van genade en waarheid.

Zondagmiddag is er Gods Woord verkondigd aan de hand van Romeinen 1:18. Thema: Goddeloosheid en ongerechtigheid. Aandachtspunten: 1. Rechtvaardigheid en toorn 2. De waarheid ten onder.

Kerktelefoonuitzending

Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad

Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar het emailadres: cavandenbrink@solcon.nl én scriba@hhgoosterwolde.nl. Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525-621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525-843302). Ook vanuit onze gemeente zijn er mensen actief bij de diaconale hulpdienst. Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

UIT DE GEMEENTE

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode

Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de


2 / 6

dominee, scriba, of aan de wijkouderling. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Geboorte

Op donderdag 17 november werd er een dochter en zusje geboren bij de familie D. Koelewijn – van de Heg, Cobra 52, 8253 KN Dronten. Van harte gefeliciteerd geboorte van Mettine, die de roepnaam Michelle mag dragen. Michelle is het zusje van Gerco.

Het is ons gebed dat jullie Gerco en Michelle mogen opvoeden in de vreze des Heeren en David mogen nazeggen: Komt, gij kinderen, hoort naar mij; ik zal u des HEEREN vreze leren (Ps. 34:12). C.H. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst: “U schaamt zich toch niet om in de voetsporen van David te treden? U zult er toch geen bezwaar tegen hebben om het voorbeeld te volgen van iemand die in de eerste plaats zeer heilig was en ook zeer groot? Zal de herdersjongen, de reuzendoder, de psalmist van Israël en de koning voetstappen zetten waarvoor u te trots bent? Nee toch! Ik weet zeker dat het u zal verheugen te zijn zoals David. Als u echter nog een groter voorbeeld wilt dan dat van David, luister dan naar de Zoon van David, terwijl over Zijn lippen de zoete woorden komen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen.

Weet, opvoeden gaat niet in eigen kracht, maar hoeft ook niet in eigen kracht. Ga tot de HEERE Die eist wat jullie niet doen kunnen, opdat Hij schenkt wat jullie niet kunnen missen. Want ook voor de opvoeding geldt: En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren (Ps. 50:15).
Zieken

– Begin vorige week werd mw. G. van Boven – van de Beek vanwege uitvalsverschijnselen vanuit de Voord overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat zij een hersenbloeding heeft gehad. Afgelopen donderdag mocht zij weer terugkeren naar Elburg. Tot nog toe is zij geheel aan bed gebonden. Het is afwachten of ze weer zal kunnen lopen. Zoals het ernaar uitziet hoopt zij deze week een eigen kamer te krijgen in verpleeghuis De Hullen in Oldebroek. Het is een diepe weg die zij samen met haar man moet gaan als een terugkeer naar de Zwarteweg 31 niet meer mogelijk is. Van harte Gods nabijheid toegebeden.

– Dhr. G.J. Koers, Wittesteinsallee 4a, Kamperveen heeft zijn onderbeen en zijn enkel op meerdere plaatsen gebroken. Hij heeft angstige momenten gehad in het weiland toen hij aangevallen werd door een ram. Hij is meerdere keren gestoten en moest zichzelf in veiligheid brengen nadat zijn onderbeen al gebroken was. Zo kan het leven ineens een andere wending nemen. Wat is de mens in zichzelf een nietig schepsel; daar word je dan ook weer bij bepaald en dat geldt voor ons allemaal. Dat Gods nabijheid en barmhartigheid gekend mag wezen als de grote Heelmeester, ook als er nog een operatie gepland staat.

– We leven mee met Gerjanne Vaandering die in Ethiopië woont en werkt. In de achterliggende weken kreeg ze te maken met vlektyfus. Ze is flink ziek geweest en tot nog toe vrij zwak. Daarbij blijven nieuwe zorgen haar niet bespaard. Afgelopen week kreeg haar vader een hartinfarct en stierf haar opa. Deze week hoopt ze naar Nederland te komen. Het is ons gebed of de Heere haar uitgang en ingang wil bewaren, zoals staat in Psalm 121 vers 8. Kanttekening 10 zegt daarbij: Dat is, Hij zal u behoeden in al uw handel, in al uw doen en laten.

– Afgelopen zondagmorgen werd mw. M. van de Weg – Beijeman, Groote Woldweg 68, onwel tijdens de kerkdienst. Nu we terugkijken mogen we zeggen dat het alles is meegevallen. Hoewel de ambulance moest komen hoefde ze niet opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Voor u allen een stukje van ds. J.J. Knap Czn. n.a.v. Psalm 62:2: Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil: “Kalme rust des geloofs! Onze levensnoden zijn menigmaal groot, onze ervaringen bang, onze teleurstellingen bitter, onze beproevingen zwaar. Wij staan er voor als énig man voor een heirleger vijandige machten, en zijn, om met de psalm te spreken, gelijk aan een ingebogen wand die op vallen staat en bij de minste stoot dreigt ineen te storten. Zolang


3 / 6

wij op al deze tegenheden zien, vliegt onze blik onrustig van het ene gevaar naar het ander en komt er aan de innerlijke ontroering van het hart geen einde. Maar zodra onze ziel zich tot God wendt, verliezen al deze dingen hun angstaanjagende betekenis. Wat zijn zij voor de hoge God, die heerst over het aards gewemel en zelfs de driften van de bozen in toom houdt? Alles wordt naast de grote God klein, bergen van bezwaren worden stofjes aan de waag, zeeën van rampen worden druppels, die aan de emmerrand kleven – mijn ziel is stil tot God.”

Huwelijksjubileum

Op maandag 28 november hopen dhr. K. van de Weg en mw. M. van de Weg – Beijeman, Groote Woldweg 68, vijftig jaar in de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden. Een gouden huwelijksjubileum waarmee we hen graag van harte feliciteren, samen met kinderen en kleinkinderen. Een voorrecht dat reden geeft tot dankbaarheid. Want dat ons leven broos is heeft u afgelopen zondag nog moeten ervaren.

Voor de onbekende toekomst wensen we u Gods onmisbare zegen toe. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken (Ps. 37:5). Wentelen is iets ergens heen rollen, zo zeggen onze vaderen in de kanttekeningen op Psalm 22:9. Heen rollen naar de plaats waar iemand is die het op zich kan nemen. Wie anders dan de grote en heerlijke Verbondsgod! Voor tijd en eeuwigheid: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Matth. 6:25).

Jeugdvereniging – vrijdagavond

Ha Jongelui,

Vrijdag zijn jullie weer van harte welkom vanaf half 8. Deze avond is het de bedoeling dat je niet of in ieder geval niet te veel eet van tevoren want we willen gaan gourmetten.

Bij de avondafsluiting willen we stil staan bij het thema Jezus in gesprek met. We hopen stil te staan bij de ontmoeting van de Heere Jezus met de hoofdman te Kapernaum. De hoofdman stelt al zijn vertrouwen op Christus de Zone Gods. Op wie stel jij je vertrouwen? Tot vrijdag.

Groetjes team 3

Jeugdvereniging – zaterdagavond

Ha jeugd,

Zaterdagavond zijn jullie weer welkom op de zolder. Half 8 zijn de deuren weer open.

Als het mooi weer is hopen we buiten een actief spel te gaan doen. Bij regen hebben we wat anders leuks bedacht. We sluiten de avond af met Gods Woord.  

We hopen jullie allemaal te zien.

Groeten: Hendri, Martien en Annelien

Catechisatie

Voor maandagavond 27 november leren de eerste drie groepen van H.C. Zondag 3 vraag en antwoord 6.

Vrouwenvereniging ‘Loïs’

De verkoop gehouden op onze afgelopen verenigingsavond heeft het mooie bedrag van € 533,- opgebracht! Allen die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk dank! Het was verrassend zoveel resultaat van creatieve arbeid te zien!

De volgende verenigingsavond is dinsdag 29 november. Aan de beurt is dan Bijbelstudie no.6 uit het boekje over het leven van Jozef: Jozefs broers naar Egypte, Jozefs dromen in vervulling. We lezen met elkaar Genesis 42-43 en bereiden de vragen op pagina 39 voor. Na de pauze wordt een gedicht of kort verhaal voorgelezen door één van de dames. Aanvang: kwart voor acht. Hartelijk welkom!


4 / 6

Mannenvereniging ‘Timotheüs’

Op donderdag 1 december willen we weer verder gaan met de Bijbelstudie van dominee L. Groenenberg over het boek Openbaring en lezen Openbaringen 2 vers 1 t/m 7.

In de gespreksvragen gaan we dieper in op wereldgelijkvormigheid in de kerken en of de mens weer in het middelpunt komt te staan. Ook over de liefde die mogelijk verlaten is of misschien totaal ontbreekt, een kenmerk van het laatste der dagen. We willen ook nadenken over de werken der Nicolaïten.  

Fijn dat de vorige keer 3 nieuwe leden aanwezig waren. Ook voor niet-leden is er plaats op onze mannenvereniging. Kom gerust eens luisteren. De inloop is om 19:30 uur onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. We beginnen om 19:45 uur.

Van leden, die om welke reden dan ook, dit keer niet kunnen ontvangen we graag een berichtje via henk.goor@kpnmail.nl of telefonisch: 06-25526018.

Ook is er gelegenheid de contributie van € 10,00 te voldoen.

Het bestuur

VAN UW KERKENRAAD EN KERKVOOGDIJ

Verantwoording giften en collecten

Woensdag 9 november: Stichting Kom over en Help: € 405,88.

Zondag 13 november: 1. Kerkvoogdij: € 636,65. 2. Predikantsplaats: € 750,10. 3. Nieuwbouw: € 761,10.

Via ds. C.A. van den Brink: 2 x € 10,-, € 20,-, € 20,- en € 50,- voor de kerk.

Na de HEERE hartelijk dank voor uw gaven.

Mutaties

Overgeschreven naar PKN Elburg i.v.m. huwelijk: Julian Plette, Gerrit Blaauwerve 32, 8097

RB Oosterwolde.

Overgeschreven naar HHK Staphorst i.v.m. belijdeniscatechisatie en a.s. huwelijk: Arinde Reurink, Zuiderzeestraatweg 272-a, 8096 CJ Oldebroek.

Wij wensen hen in hun nieuwe gemeente Gods zegen toe op hun verdere levensweg.

Digitaal jaarrooster

Op de website van onze kerkelijke gemeente is een digitaal jaarrooster te vinden.

Hierin staan de kerkelijke activiteiten op vermeld.  

Diaconie

Het kan zijn dat als gevolg van de huidige omstandigheden in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.  

Whatsappgroep kerk

Er is een Whatsappgroep waar kerkelijke activiteiten, nieuwsberichten en bijzonderheden in gedeeld worden. Indien u deel wilt uitmaken van deze Whatsappgroep kunt u dit aangeven bij ouderling F. Heldoorn. E-mailadres: fheldoorn@live.nl.
OVERIGE BERICHTEN

Stichting Stéphanos

Zaterdagavond 26 november is er in de Grote Kerk van Hasselt weer een psalmzangavond. Thema: ‘Een Vader der wezen’. Meewerkenden: Jan Grootenboer, orgel, Maurice van Dijk en leerlingen, trompet. Algehele leiding: Ds. A. Verschuure.


5 / 6

Aanvang: 19:30 uur, deuren open 19:00 uur. Gratis toegang. Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos. Warm aanbevolen!

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

We beginnen met het citeren van één van de Stichtelijke gedichten van de welgeborene jonkvrouwe J.P. Winckelman (1696-1761). Deze bundel gedichten verscheen in 1769.

Misschien aardig om te weten. U kent hoop ik het boek ‘De Godvruchtige avondmaalganger’ van P. Immens. Dit boek kon verschijnen omdat deze mw. Winckelman nauwkeurige aantekeningen maakte van de preken van ds. Immens.

Het gedicht heeft als opschrift ‘Aandacht bij gelegenheid van het gebruik van het Heilig Avondmaal’, n.a.v. Hooglied 5:16m: Al, wat aan Hem is, is gans begeerlijk.

Welaan, mijn ziel! dewijl gij thans zoudt naderen,

  Tot ’s Heeren dis, wek eerst uw aandacht op.

Tracht nu al uw vermogen t’saam te gaderen,

  Heft uw verstand, geloof en liefde in top.

Uw nardus moet nu sterke geuren spreiden,

  De Koning Zelf zal zitten aan Zijn dis;

Wil in Zijn schoon met vergenoegen weiden,

  Toon dat uw Vriend aan u recht dierbaar is.

O minnelijkste Immanuël! mijn Koning!

  Toon, nu aan mij Uw glans en heerlijkheid;

Ik buig mij voor Uw hoge hemelwoning.

  Ontdek me een straal van Uwe majesteit,

Laat mijn verstand niet slechts Uw schoon beschouwen;

  Maar ook ’t geloofs- en liefdesoog U zien,

Nu ‘k van Uw schoon iets stukswijs wens te ontvouwen,

  Wil Uwe hulp uit, ’t heiligdom gebien.

Maar wat vindt hier mijn ziel begin of palen?

  Hier is een zee, een grond’loze oceaan,

Waarin zij als vervoerd moet nederdalen,

  O Jezus lief! zij bidt Uw schoonheid aan,

Begeerlijk zijt Ge als God, liefwaard als mens,

  Als Middelaar, in Uw Persoon en werk,

Benevens Wien ik niets begeer of wens,

  Gij trekt het oog van Uw gehele Kerk.

Gij zijt als God, een eeuwig heerlijk Wezen,

  ’t Zelfstandig Woord, des Vaders eigen Zoon,

God boven al in eeuwigheid geprezen,

  En voor mijn ziel beminnelijk en schoon.

Als God bezit Gij Goddelijke deugden,

  Die Gij alom zo luisterrijk verspreidt,

Voorwerpen van mijn reinste zielevreugden.

  Het alziende oog van Uw alwetendheid.

Schenk mij een troost; ‘k weet dat Gij al mijn noden,

  En werkzaamheden, zelfs in ’t verborgen, ziet.

Kom ik tot U, schoon raad’loos, heen gevloden,

  Uw wijsheid is ’t, die raad en hulpe biedt.

Uw goedheid is mijn ziel een heilfonteine,


6 / 6

  Die altijd springt van leven en gena. (…)

Bij de diensten

Zondagmorgen: We blikken niet terug maar vooruit naar de eerste zondag van advent. Het eerste kerkelijke jaar breekt aan waarin we samen mogen optrekken. We beginnen met de voorbereiding op de gedenkdagen van Christus’ komst in het vlees. Advent brengt ons bij onze verlorenheid. Waarom was het nodig dat de Zoon van God de hemel verliet en naar deze aarde kwam? U en ik hebben ons van God afgekeerd, om nooit meer tot Hem terug te keren. Maar dan het tweede, het eeuwige wonder: Jezus kwam vrijwillig naar deze aarde. Hij nam de menselijke natuur aan waarin wij hebben gezondigd, want alleen zo kon er betaald worden voor de zonde. Laat beide aspecten in uw persoonlijke overdenking centraal staan.

Tegelijk leven we toe naar de bediening van het Heilig Avondmaal. In verband daarmee is het mijn voornemen om in vier diensten stil te staan bij Jesaja 61 vers 1 t/m 3 onder het thema: “De Gezalfde des HEEREN”. Komende zondag vraagt in de inleidingspreek de zalving onze aandacht, en vervolgens hoe zachtmoedigen een blijde boodschap te horen krijgen.

Zondagmiddag: Tijdens de doopdienst beginnen we met het ‘Eerstelijk’ van de drie stukken uit het Doopsformulier. Deze stof sluit nauw aan bij de catechismusprediking over de zondag 2 t/m 4. We staan stil bij het beginstukje van dit ‘Eerstelijk’. Het ‘opdat’ bewaren we voor een volgende doopdienst.

Ten slotte

Graag groet ik u hartelijk vanaf de Wijnbergenerve. Ik houd het kort: een gezegende adventstijd toegewenst.

C.A. van den Brink