Nieuwe colofon:

Website: www.hhgoosterwolde.nl.
Kerkgebouw: Pniëlkerk, Groote Woldweg 36.
Tel.: 0525 621151.
Predikant: vacature.
Consulent: ds. D. C. de Pater.
Scriba: ouderling B. van Dorp, Winterdijk 23, 8097 SJ Oosterwolde Gld.
Tel.: 0525 684592 of 06 12980079.
E-mail: scriba@hhgoosterwolde.nl.
Bankrekeningen:
Kerkvoogdij: NL02 RABO 0331 3191 36.
Diaconie: NL68 RABO 0331 3192 09.
Collectebonnen: NL71 RABO 0331 3195 43.

Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten
Zondag 22 mei
09:30 uur: Evang. H. Bor, Barendrecht
15:00 uur: Ds R. P. van Rooijen Openbare belijdenis des geloofs
Donderdag 26 mei
09:30 uur: Ds R. P. van Rooijen

Voorzang
Zondag 22 mei
V.m.: Ps. 30: 2
N.m.: Ps. 24: 4
Donderdag 26 mei
Ps. 24: 5

Collecten
Zondag 22 mei
Eerste collecte: kerkvoogdij
Tweede collecte: plaatselijke diaconie
Donderdag 26 mei
Eerste collecte: kerkvoogdij
Tweede collecte: plaatselijk jeugdwerk

Kinderoppas
Zondag 22 mei
Groep 1: mevr. Van de Weg – Schreurs en Emmabeth Schoonhoven
Groep 2: mevr. Koers – Wielink en Niek van der Vegte
Donderdag 26 mei
Groep 1: mevr. Van Wijhe – Korenberg en Wilke van Wijhe
Groep 2: mevr. Van Werven – Polinder en Nienke van Werven

Preken
Woensdagavond 11 mei afscheidsdienst: 2 Corinthe 5: 20 en 21: Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Thema: Wie zijn wij, wat worden wij? Aandachtspunten: 1. Gebed. 2. Vernedering. 3. Gerechtigheid.
Zondagmorgen 15 mei: Tekst: Handelingen 25:19: Maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst, en van zekeren Jezus Die gestorven was, Welken Paulus zeide te leven. Thema: Het hart van het Evangelie. Aandachtspunten: 1. Het hart van het Evangelie doet ’t hart van Festus niets. 2. Het hart van het evangelie is voor Paulus alles in leven en in sterven.
Zondagmiddag 15 mei: Luk. 24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Thema: Christus’ opdracht aan Zijn predikers. Aandachtspunten: 1. Hóe zij moeten preken (in Zijn Naam). 2. Wat zij moeten preken (bekering en vergeving der zonden). 3. Waar zij moeten preken (onder alle volken, beginnende van Jeruzalem).

Belijdenis des geloofs
In de middagdienst van D.V. zondag 22 mei hopen de volgende personen belijdenis des geloofs af te leggen.
Wij bevelen hen in uw voorbede aan:
Lydia Theodora Kreuger.
Lambert Schoonhoven
Gerrie Schoonhoven – van den End
Hendrik Schreurs
Rolanda de Witte
De dag waarop belijdenis wordt afgelegd in het midden der gemeente is een gewichtige dag. Er is blijdschap dat er toch altijd nog mensen zijn die bij de kerk willen behoren en zich onder de bediening van de genademiddelen willen stellen. Men heeft een band aan de kerk die hen zoekt vast te houden en bearbeidt onder biddend opzien tot de Heere.

Kerktelefoonuitzending
Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad
Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar beide e-mailadressen: scriba@hhgoosterwolde.nl en rpvanrooijen@solcon.nl!
Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst
De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525 621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525 843302). Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode
Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de scriba, of aan de wijkouderling of aan mij. Dan kunnen er volgens mij geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Pastoraal
Dhr. Van de Put, Zwarteweg 97, 8097 PT Oosterwolde, mocht goede uitslagen ontvangen van de onderzoeken. Dankbaarheid mag daar voor in ons hart zijn. Dat de goedertierenheden des Heeren ons maar aan Hem zouden verbinden. Hij heeft ons behoud op het oog.

Gelezen
We lazen voor u een stukje van John Bunyan, uit diens werkje: De Jeruzalemse zondaar verlost. Goed nieuws voor de slechtste mensen of Raad voor twijfelmoedigen. Dit naar aanleiding van de prediking van afgelopen zondagmiddag. Het boekje van Bunyan is te vinden op de site van Theologienet.nl. Toetst u de zoekterm ‘Bunyan’ in en u vindt het. Bunyan werkt in het bijzonder de woorden ‘beginnende van Jeruzalem’ uit.
‘Dat deze Jeruzalemse zondaars de grootste waren die er ooit op aarde bestonden, zal wel niemand ontkennen, die gelooft dat Jezus de reinste mens was die ooit op aarde geleefd heeft, en Die ook hun Heere en God was. En dat zij het eerst, het aanbod van genade moesten hebben daaraan valt niet te twijfelen, de tekst is zo klaar als de dag. Want Hij zegt: “Beginnende van Jeruzalem.” “Predikt” zegt Hij “bekering en vergeving der zonden” aan de Jeruzalemse zondaars in de eerste plaats. Daar de Jeruzalemse zondaars de slechtste en grootste zondaars waren, Christus grootste vijanden, die niet alleen Zijn persoon, leer en wonderen verachtten, maar ook nog kort te voren hun handen hadden gewassen in Zijn onschuldig bloed, zou men denken, dat Jezus zeker zou bevolen hebben eerst het evangelie te verkondigen aan andere volkeren, en daarna aan Jeruzalem. Ja, het zou nog oneindig grote genade geweest zijn indien Christus zulks had gedaan. Maar welke genade, welk een liefde is het, of welke naam zullen wij het geven, nu Hij beveelt dat eerst aan Jeruzalem bekering en vergeving der zonden moet worden aangeboden; in de eerste plaats aan de slechtste der slechten!
En dit was volstrekt nog niet de eerste maal dat de liefde, welke in het hart van Jezus Christus was, zich aan de wereld openbaarde. Want terwijl Hij nog leefde, zelfs toen Hij nog in Jeruzalem was sprekende tot het volk, gaf Hij hun duidelijk te kennen dat het Zijn wens was, dat de slechtste onder de slechtste tot Hem zou komen om genade en vergeving. Wat Hij ons aantoont toen Hij tot de beteren onder hen zei: Voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods, Matth. 21:31. Ook toen Hij Jeruzalem met de zondaars van andere volken vergeleek, zei Hij uitdrukkelijk dat Zijn discipelen zich op dit ogenblik tot haar moesten bepalen. Gij zult niet heengaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verlorene schapen van het huis Israëls, Matth. 10:5, 6; 23:37. Maar gaat veel meer tot hen, want zij waren in de deerniswaardigste toestand. Daarom moesten zij het beste van het evangelie hebben, n.l. het eerste aanbod van genade, gedurende zijn verblijf op aarde. Zelfs toen Hij van de wereld wegging, liet Hij nog dit gebod als een uiterste wilsbeschikking na: “Begin te Jeruzalem.” Hij had er een welbehagen in, naar het schijnt, om de slechtste der zondaren met het eerste aanbod van genade te bevoorrechten, en zo uit hen zich een volk te vergaderen, dat de eerste vrucht zou zijn voor de Heer en voor het Lam.
Het 15de hoofdstuk van Lukas is hiervoor ook een heerlijk bewijs, waarin wij opmerken dat de Heere Jezus meer zorg draagt voor het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon, dan voor de andere schapen, de andere penningen, of voor de zoon die beweerde dat hij nooit zijns vaders gebod had overtreden. Daarenboven zegt de Heiland nog, dat er meer blijdschap zal zijn in de hemel over enen zondaar, die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben. Op deze wijze dus, had de Heere zich tot taak gesteld de grootste zondaars genade aan te bieden gedurende Zijn verblijf op aarde. Maar voeg hier nu bij die zin, welken Hij zo zorgvuldig toevoegt aan de last die Hij Zijn discipelen opdroeg, toen Hij wederkeerde tot Zijn Vader.
“Beginnende te Jeruzalem,” en dan zult u zien dat het Zijn innigste begeerte was aan de grootste der zondaren Zijn genade te verheerlijken. Ook de apostelen hebben deze zin niet over ‘t hoofd gezien toen hun Meester van hen was heengegaan. Zij gingen eerst naar Jeruzalem om daar het evangelie van Christus te prediken; zij bleven daar ook enige tijd en verkondigden het aan niemand anders, want zij hadden eerbied voor het bevel van hun Heere en Meester. En men moet hier wel opletten, dat de eerste preek, na de hemelvaart van onzen Heere Jezus Christus, gericht was tot de slechtste der Jeruzalemse zondaren, ja, zelfs tot de moordenaars van Jezus Christus Hand. 2:23, want deze woorden zijn een gedeelte der preek: “gij hebt Hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood.” Inderdaad, de volgende preek, en de daarop volgende, en ook de daarop volgende weer was uitgesproken tot de eigenlijke moordenaars opdat, kon het zijn, zij ten laatste nog mochten behouden worden Hand. 3:14-16; 4:10, 11; 5:30; 7:52.
Maar wij zullen terugkeren tot de eerste preek, die tot de Jeruzalemse zondaars uitgesproken werd, waaruit, indien behoorlijk beschouwd, meer dan grote ontferming zal spreken. Want nadat Petrus en de overige apostelen, in hun vermaning, deze ongelukkigen overreed hadden om te geloven dat zij de Vorst des levens gedood hadden. En nadat zij werkelijk in de schuld gevallen waren over hun grote zonde, uitroepende: Wat zullen wij doen, mannen broeders? Toen antwoordde Petrus tot hen allen in een algemeen aanbod, hen beschouwende als de moordenaars van Christus: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt, in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Tegenwerping. Maar ik was een van hen die samenspande om Hem van het leven te beroven. Kan ik door Hem verlost worden?
Petrus. Een ieder van U.
Tegenwerping. Maar ik was een van dezen, die valse getuigen tegen Hem spraken. Is er voor mij nog genade?
Petrus. Voor een ieder van u.
Tegenwerping. Maar ik was een van dezen, die uitriepen: kruist Hem! kruist Hem! en verlangden dat Bar-abbas, de moordenaar, werd losgelaten, en Hij niet. Wat zal er van mij worden, denkt u?
Petrus. Ik moet aan ieder uwer bekering en vergeving der zonden verkondigen, zegt Petrus.
Tegenwerping. Maar ik was een van hen die Hem in het aangezicht spogen, toen Hij voor Zijn beschuldigers stond. Ik was er ook een die Hem bespotte toen Hij in helle-angst bloedende aan de kruispaal hing. Is er plaats voor mij?
Petrus. Voor een ieder van u, zegt Petrus.
Tegenwerping. Maar ik was een van hen, die zeiden, geef hem gal met edik te drinken, toen Hij zieltogende uitriep: “Mij dorst.” Waarom zal ik niet hetzelfde lot ondergaan?
Petrus. Bekeert u van uw goddeloosheid, en daar is vergeving voor een ieder van u.
Tegenwerping. Maar ik heb Hem gesmaad, gehoond, gehaat, en ik verheugde mij, wanneer ik hoorde dat Hij door anderen beschimpt en bespot werd. Is er nog hoop voor mij?
Petrus. Er is hoop voor een ieder van u. “Bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen”.
O, welk een heerlijke uitdrukking: “Een ieder van u”! Hoe gewillig was Petrus, en de Heere Jezus Zelf in Zijn prediking, om deze moordenaars met het liefelijk evangeliewoord te vangen, opdat zij toonbeelden van Gods genade zouden worden! Hoe hardnekkig, moest hij niet zijn, die geen gehoor gaf aan deze liefdevolle uitnodigingen! Welk een goedertierenheid Gods, ja welk een wonder, dat dezen, boven de gehele wereld met al wat daarin leeft en zich beweegt, het eerste aanbod van genade en vergeving moesten horen! “Beginnende van Jeruzalem!” (…)
Maar welk ene onpeilbare liefde! Jezus Christus is gezind om de wereld te verbazen en om te laten zien dat Hij niet handelt gelijk de kinderen der mensen. Dit is wat Hij zei vanouds af, Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven: want Ik ben God en geen mens, Hos. 11:9. Zo handelt geen mens, die is korter van stof; de mens is spoedig op wraak bedacht, en tracht zich met toorn en verontwaardiging in zijn recht te herstellen. Maar de Heere is vol van genade en goedertierenheid, graag om te vergeven, en een God Wiens grootste welbehagen is in genade en ontferming. Dit zien wij zonneklaar in onze tekst uitgedrukt. De grootste zondaren moet het eerst genade worden aangeboden; aan hen moet, zeg ik, het beste van het evangelie worden aangeboden’.

Ten slotte
We hebben nu de afscheidsdienst achter de rug. Velen mochten worden ontmoet. Iets waar we met dankbaarheid op mogen terug zien. Dank nogmaals aan allen die op de achtergrond dit alles hebben mogelijk gemaakt. Bovenal mogen we zien op de trouw van God Die ons al die jaren droeg, verdroeg en doordroeg. De dank gaat eerst en bovenal aan Hem uit. Hij gaf te prediken. Het was Zijn boodschap die we mochten uitdragen, bij de aanvang van de ambtelijke bediening, in de kern al die jaren door en ook tijdens de afscheidsdienst: Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. God vermaant ons afkerige zondaars nog zondag aan zondag, Hij dringt aan door Zijn knechten, Zijn liefde dringt: Dit is de weg, wandel in dezelve. Dat het ons bij de aanvang en de verdere voortgang steeds dieper zou doen buigen voor Hem. Het is al uit, door en tot Hem.
We sluiten dit keer af met een gedicht van Jacqueline van der Waals 1868-1922), getiteld ‘Herdersfluit’. Het geeft in dichterlijke taal de diepste wens, de taak -en het voorrecht- van een prediker aan.

Eens ging ik langs het lage riet,
dat ruisen kan en anders niet,
toen, langs mijn pad, een herder kwam,
die één van deze halmen nam,
en die besnoeide en besneed,
en maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
als dood hij in zijn handen had,
die stemmeloze stengel zond
hij straks de adem van zijn mond,
en, als hij blies, zo zong het riet,
en, als hij zweeg, verstomde ’t lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
bestond en leefde slechts door hem.

Zo gaf ik gaarne wens en wil
in ’s Heeren hand en hield mij stil.
Zo dan, als door een rieten fluit,
bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
hoe grote winst bij kleen verlies!

Een hartelijke groet van uw emeritus-predikant, mede namens mijn vrouw, en in alles Gode bevolen.

Diaconie
Het kan zijn dat als gevolg van de coronacrisis mensen in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Gemeenteavond
Maandagavond 23 mei 2022, aanvang 20:00 uur, wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden.
Ondermeer zullen de jaarcijfers tijdens deze avond besproken worden.
Tijdens deze avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De vragen kunnen zowel mondeling als schriftelijk tijdens deze avond gesteld worden.
Schriftelijke vragen kunt u tijdens de avond deponeren in de daarvoor geplaatste voorziening.
Gemeenteleden en meelevenden zijn allen van harte welkom!
De kerkenraad en de colleges van notabelen en kerkvoogden

Verantwoording giften en collecten
De collecten van 8 mei brachten op voor de kerk € 636,80, en voor het bouwfonds € 696,60. Collecte van 11 mei € 450,05. Nagift Biddagcollecte € 80,-.
Colleges van kerkvoogden en notabelen

Landelijke evangelisatiedag
Zaterdag 28 mei 2022 wordt er te Lunteren de landelijk evangelisatiedag gehouden.
Wat een blijdschap kan een vrijmoedig getuigenis geven! Het geeft veel vreugde als je merkt dat de Heere je getuigenis door de Heilige Geest leidt. Dat merk je echter niet altijd zo duidelijk. Sterker nog, soms kom je helemaal niet tot een getuigenis. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Op deze dag richten we ons op één van de aspecten van getuigen: vrijmoedigheid.
Vrijmoedig betekent: alles durven zeggen. Zonder de gedachten: wat zouden ze van mij vinden? Weet ik wel iets terug te zeggen? Kom ik straks alleen te staan? Er is moed voor nodig om vrijmoedig te getuigen. Je voelt dat de tijd dringt en de huidige vrijheid om te getuigen onder druk staat. Hoe kom je tot vrijmoedigheid en zelfverloochening om zo te beantwoorden aan de Bijbelse opdracht om mensen met het evangelie te bereiken? Hoe kan ook jij de blijdschap ervaren om vrijmoedig een getuigenis te geven?
Door middel van een lezing, praktische gesprekken en een forumdiscussie diepen we dit thema verder uit. De lezing wordt verzorgd door de ervaren evangelist Jan-Dirk Liefting. Hij kan putten uit de praktijk en veel meegeven. Het middagprogramma begint met enkele oefeningen van evangelisatiegesprekken. Hierin wordt ingegaan op het getuigen onder moslims en onder vluchtelingen, het werk van de Heilige Geest en de vraag hoe je in contact komt met mensen in een wijk waar niemand christelijk is.
Voorts presenteren enkele werkgroepen hun (evangelisatie)materiaal en/of hun werkwijze. Het geheel wordt afgesloten met een forumdiscussie. Welkom in de Bethelkerk, Haverkamp 1 in Lunteren! Vanaf 9:30 uur inloop, 10:00 uur opening. Om ongeveer 15:30 uur einde programma.

Stichting Stéphanos
Sanne Wittingen (28) is dinsdag 10 mei door de stichting Stéphanos uitgezonden naar Zambia.
De uitzending van Wittingen vond plaats in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, waarin het Woord werd bediend door plaatselijk predikant Ds. B. Labee. Deze mediteerde naar aanleiding van Lukas 24:26-49. Het thema van de preek was; “Het Woord gaat voort”, onderverdeeld in de volgende punten:
Hoe dat Woord voort gaat (vers 47a “in Zijn Naam”)
Waartoe dat Woord voort gaat (vers 47b “gepredikt worden bekering en vergeving van zonden”)
Waar dat Woord voor gaat (vers 47c “onder alle volken, beginnende van Jeruzalem”)
Na de preek werd Sanne Wittingen namens stichting Stéphanos toegesproken door directeur/bestuurder dhr. J. van der Ham én lid van Raad van Toezicht ds. G. Kater, Hersteld Hervormd predikant te Arnemuiden.
Sanne hoopt samen te gaan werken met Anneke van Asselt en Irene Swets. Beide veldwerkers zijn al meerdere jaren actief in Zambia voor de reformatorische stichting Stéphanos. Het hoofddoel van het project in Zambia is om jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met Gods Woord onder andere door middel van alfabetisering en evangelisatie onder de bevolking. Ook verzorgd het team training en toerusting van zondagsschoolleiders. Daarnaast werken ze aan verspreiding (on- en offline) van de Bijbel en vertaling van christelijke lectuur. Hieruit voortvloeiend wordt ook materiële ondersteuning geboden. Sanne zal dit team gaan versterken.
Stéphanos is ook werkzaam in Malawi. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Steunt u dit mooie werk van de stichting? Warm aanbevolen. Zie de site: https://www.stephanos.nl/.

Woord en Daad
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 9,60 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06 25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.

Voor onder de
ALGEMENE BERICHTEN:

Spreekbeurt GBS in OLDEBROEK
Ds. A. Verschuure uit Genemuiden hoopt op dinsdag 14 juni voor te gaan op uitnodiging van het plaatselijk comité van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).
Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente, Mheneweg-Zuid 3b te Oldebroek.
Aanvang om 19:30 uur.
De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft twee doelstellingen. Ten eerste richt zij zich op het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling. Ten tweede draagt zij bij aan het verspreiden van Bijbels in andere talen in betrouwbare vertalingen.