Kopij kerkbode Hersteld Hervormde Gemeente te Oosterwolde

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten
Zondag 15 mei
09:30 uur: Ds C. M. Buijs, Elspeet
15:00 uur: Kand. C. A. van den Brink, Ede

Voorzang
V.m.: Ps. 46: 4
N.m.: Ps. 66: 5

Collecten
Eerste collecte: kerkvoogdij
Tweede collecte: predikantsplaats
Derde collecte: nieuwbouw

Kinderoppas
Groep 1: mevr. De Groot – Beekhof en Lotte van Werven
Groep 2: mevr. Van Putten – Knikker en Willemijn van Putten

Preken
Zondagmorgen 8 mei: Tekst: Handelingen 20: 12: En zij brachten den knecht levend, en waren bovenmate vertroost. Thema: Brood en leven. Aandachtspunten: 1. De eerste dag. 2. Het ongeluk. 3. Het geluk.
Zondagmiddag 8 mei: Heid. Cat. Zondag 14: Thema: De nederheid van Christus. Aandachtspunten: 1. Het Zaad Davids. 2. De bedekking voor Gods aangezicht.

Kerktelefoonuitzending
Op gewone woensdagen is er om 19:00 uur een uitzending via de kerktelefoon.

Kopij kerkblad
Graag de kopij uiterlijk om 18:00 uur op de zaterdag vóór de verschijning van de kerkbode naar beide e-mailadressen: scriba@hhgoosterwolde.nl en rpvanrooijen@solcon.nl!
Hartelijk dank!

Diaconale hulpdienst
De diaconale hulpdienst kunt u bellen om in te springen bij plotselinge ziekte, voor een bezoekje, voor begeleid autovervoer, medicijnen halen en dergelijke. Ook voor een boodschap of een wandeling mag u (of uw familie) bellen naar: mevr. A. van Wijhe – Nagelhout, Groote Woldweg 69 (tel. 0525 621676) of mevr. A. ten Brinke, Wijnbergenerve 8 (tel. 0525 843302). Zo kunnen we elkaar ook in de week dienend helpen.

Voorbeden en het vermelden in de kerkbode
Soms komt het wel voor dat mensen er ons op attenderen om voorbede te doen voor deze of gene. Graag hebben we als kerkenraad dat degene die dat betreft het zelf doorgeeft aan de scriba, of aan de wijkouderling of aan mij. Dan kunnen er volgens mij geen misverstanden ontstaan. Dat geldt ook voor vermelding in de kerkbode!

Huwelijksjubileum
Zaterdag 7 mei herdacht het echtpaar Van de Poppe – Busweiler, De Weeren 4, 8081 PM Elburg, vijfentwintig jaar aan elkander verbonden te zijn. Vanaf deze plaats willen we hen hiermee hartelijk feliciteren. Het was Gods dragende en sparende hand die hen al die jaren bijeen hield en hen boven dit een zoon uit Gods hand deed ontvangen. Terugkijkend kunnen we alleen maar belijden: Wat zullen wij met Gods met Gods gunsten overlaân, die trouwe Heere voor Zijn genade vergelden? Om dan te bemerken dat wij met lege handen staan, ja, met schuldige handen en harten en dat het enkel de goedertierenheden des Heeren zijn die ons tot hiertoe gebracht hebben. Dat Zijn goedertierenheden ons uitdrijven zouden tot die Middelaar Gods en der mensen, van Wie we zondagmiddag hoorden, dat Hij met Zijn volkomen onschuld en heiligheid onze zonde wil bedekken. Hem bevelen we u voor het toekomende. In Hem is een volheid voor wat ons ontbreekt. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in Hem is, in welker hart de gebaande wegen zijn.

Gelezen
We lazen voor u een stukje van wijlen Ds W. Rijnsburger (1900-1977), predikant te Polsbroek, Oud-Beijerland en daarna legerpredikant. Het handelt over de stof van afgelopen zondagmiddag: Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
‘Bij de overdenking van de menswording van de Heere Jezus Christus wordt dus geschouwd dat in Hem op aarde verschijnt de Middelaar, Die in staat is voor een schuldig volk bij de heilige God in de bres te treden. In Zijn wonderbare geboorte komt openbaar, dat Hij Degene is Die Zijn borgtochtelijk verzoeningswerk de mens in eeuwige gemeenschap met God kan stellen. Hij is het toch, Die als waarachtig God en als waarachtig en rechtvaardig mens aan Gods gerechtigheid voldoen kan.
Wel een vervulling voor een zich schuldig kennend volk, daar juist zulk een Middelaar nodig was. Immers, hoe de mens ook worstelt met in spanning van al zijn krachten, door zijn val in Adam is hij niet in staat om te geven, wat God rechtmatig van hem eisen blijft. Maar nu heeft God op wonderlijke wijze Zijn Zoon als mens geschonken tot Middelaar om te doen, wat de mens moet en niet kan doen. Zeker, het is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in der wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken (1 Tim.1:15).
Kent gij Hem als die Zaligmaker van zondaren, als uw Middelaar? Het is zeker niet overbodig deze vraag eens rustig en ernstig en biddend te overwegen.. Want er staat wel ‘onze Middelaar’, maar gij moet niet vergeten, dat dit ‘onze’ geldt van de kerke Gods; van Zijn gemeente, die in waarheid belijdt, dat haar enige troost, beide in leven en in sterven is, dat zij niet zichzelf, maar Christus toebehoort, Die met Zijn dierbaar bloed voor al haar zonden volkomen betaald en haar uit alle geweld des duivels verlost heeft. Met grote nadruk wijzen wij op dit uitgangspunt ter bestrijding van verkeerde gevolgtrekkingen uit dat woordeke ‘onze’. Het is nodig, dat de Middelaar Gods en der mensen uw persoonlijk eigendom wordt, zodat gij Hem door Gods genade in het geloof leert omhelzen als uw Zaligmaker, uw Redder. En helaas zijn er zo talloos velen, ook onder degenen die door het sacrament van de Heilige Doop kinderen des verbonds zijn, die het betonen, door woorden en in daden, dat zij het zo goed zonder en buiten die Middelaar kunnen stellen.
Vele zijn tevreden, als zij maar in ruime mate ontvangen wat het tijdelijke leven hun biedt. Zij gaan op in de dingen van deze wereld; zij werken voor hun gezin; zij genieten van het schone, zij verstrooien zich door allerlei ontspanning; zij verlustigen zich in de dienst der zonde. Maar vergeet toch niet, dat dit alles voor een tij dis, terwijl God u schiep met een eeuwige bestemming. Straks zult gij sterven! Dan moet gij alles loslaten en staat gij voor God met uw onverzoende schuld zonder Middelaar. Dan is er voor u geen uitkomst meer, omdat, waar gij Go tot het einde toe verworpen hebt, God ook u rechtvaardig verwerpt. Want slechts in de Middelaar is er voor de mens behoudenis. In Hem is de herstelling in Gods gemeenschap, waaraan het eeuwige leven verbonden is. Maar buiten Hem is slechts de dood, de eeuwige dood met al zijn verschrikkingen. Zoekt daarom de Heere in het heden, terwijl Hij nog te vinden is. Morgen, straks kan het wel eens te laat zijn, omdat wij slechts op een heden en niet op een morgen der genade kunnen rekenen.
Misschien gevoelt gij u wel ver verheven boven degenen, die alles in deze wereld zoeken. Gij zijt toch alleszins godsdienstig! Maar dit feit neemt toch niet weg, dat gij inde grond der zaak met dezulke op één lijn kunt staan. Want ook onder de godsdienstigen zijn er velen, die in werkelijkheid aan de Middelaar geen behoefte hebben, omdat zij het, al is het dan op een vrome wijze, in deze wereld kunnen vinden.
Want och, de wereld is zo vol van eigenwillige godsdienst en eigengemaakte vroomheid. Het farizéïsme, waartegen Jezus Zijn scherpste pijlen gericht heeft is nog niet uitgestorven. De mens poetst zich op met godsdienst of werken of geloof en meent zo heel wat voor God te zijn. Maar van buiten moge hij daardoor schoon schijnen en aantrekkelijk zijn, van binnen blijft de onreinheid der zonde en de gruwel der ongerechtigheid. Daar echter de grondige ontdekking en de ware zelfkennis gemist wordt, poogt hij naar zijn natuurlijke aanleg door de werken der wet gerechtvaardigd te worden, ook al zegt hij dan met de mond, dat in Gods genade alleen de zaligheid ligt. Dat kan zelfs nog gepaard gaan met een zekere overtuiging, dat men een overtreder van Gods geboden is. Maar toch, hebt gij de Middelaar niet nodig, dan alleen in uw beschouwing, omdat gij op uzelf vertrouwt. Daarin zijt gij rijk en verrijkt en meent gij aan iets gebrek te hebben. En toch, arme, doodarme mens, aan dat alles van u hebt gij niets. In Gods heilige vierschaar kan het niet gelden. Zelfs uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, dat u niet dekken kan. Daarmee meent gij in te gaan, maar zij zullen u buiten sluiten. Indien gij niet door het geloof de Middelaar ontvangt, dan blijft Gods eeuwige toorn op u rusten, wij gij ook zijt en wat de mensen ook van u zeggen. In u is geen grond tot behoudenis te vinden, ook niet in uw deugden en plichten, ook niet in uw verzuchtingen en tranen. Wat in u gevonden wordt is voor God slechts een reden om u te verdoemen, tenzij gij in de Middelaar tot Hem komt. Verlaat daarom toch uw dode werken om de levende God te dienen; de levende God Die in Christus Jezus het leven als een genadegift wegschenkt. Verlaat toch uw gebroken bakken, die gij met moeite uitgehouwen hebt en die geen water kunnen houden en komt tot Bethlehems bornput, waaruit de levende wateren opwellen. Hoort des Heeren Woord: O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Alleen in de Middelaar Gods en der mensen ligt het heil van zondaren.’

Ten slotte
We leven toe naar de naderende afscheidsdienst. Onze gedachten zijn vol. We hopen in de volgende kerkbode er op terug te kijken. Voor nu sluiten we af met een gedicht van de Middelburgse dichteres Christien de Priester (1930-2012), getiteld Opstandingskracht.

Christus stierf in donk’re nacht…
Om Zijn kind’ren te bevrijden
uit de greep van satans macht
wilde Hij zo bitter lijden.
Maar Hij bracht óók leven aan:
Hij is waarlijk opgestaan!

Is ’t bij ons dan zwarte nacht?
Liggen wij nog dood in zonden?
Hij, Die àlles heeft volbracht,
heeft zelfs dood en graf verslonden.
Hij heeft aan Gods recht voldaan;
daarom is Hij opgestaan!

Daarom wil Hij in de nacht
van mislukt, verloren leven,
als slechts naar verderf ons wacht,
tòch nog licht en uitzicht geven!
Hij, Die stierf, is opgestaan!
Hij, Die leeft, brengt leven aan!

Uit de diepste donk’re nacht
zal Hij al de Zijnen trekken.
Door Zijn Goddelijke kracht
zal Hij geest’lijk doden wekken.
Roept dan in uw nood Hem aan!
’t Kan nog! Hij is opgestaan!

Een hartelijke groet van uw emeritus-predikant, mede namens mijn vrouw, en in alles Gode bevolen.

Diaconie
Het kan zijn dat als gevolg van de coronacrisis mensen in (financiële) problemen komen. Hier en daar kan hulp nodig zijn. Schroomt u dan niet om contact op te nemen! We willen dan kijken waar we kunnen helpen.

Kerkgang
De basisregels die nog wel gehouden moeten worden zijn:
-handen wassen.
-hoesten en niezen in de elleboog
-thuisblijven en testen bij klachten.
Voor diegene die nog wel de 1,5 m willen naleven bestaat de mogelijkheid om plaats te nemen in Zaal 2 (Groote Woldwegzijde) achterin de kerk. In de voorste helft van Zaal 2 is ringleiding, in Zaal 1 en in Zaal 2 blijven de stoelen op 1,5 m staan.
Er wordt weer gecollecteerd. Het wordt op prijs gesteld als u gebruik maakt van de collectebonnen. Dit vanwege de hoge afstortkosten bij de bank.

Verantwoording giften en collecten
De collecten van 1 mei brachten op voor de kerk € 539,25, voor fonds noodlijdende gemeenten en personen € 575,45 en rente en aflossing € 568,-. Via ds. Van Rooijen € 10,- voor de kerk.
Colleges van kerkvoogden en notabelen

Jaarlijkse kerkschoonmaak
De jaarlijkse kerkschoonmaak zal plaatsvinden op maandag 16 mei en dinsdag 17 mei.
Beide dagen overdag van 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur. ’s Avonds van 18:00 uur tot 21:00 uur.
Zo nodig zal er verder gegaan worden op woensdag 18 mei. (Tijdstippen volgen dan nog.)
We weten dat er in het verleden niet tevergeefs een beroep op onze gemeenteleden en meelevenden is gedaan.
Waarvoor onze dank!
Mannen en vrouwen zijn op de genoemde tijdstippen van harte welkom!
Bij voorbaat dank,
Colleges van kerkvoogden en notabelen

Platform ‘Oldebroek helpt Oekraïne’
Het aantal gasten uit Oekraïne blijft ongeveer rond de 250 mensen. Ook deze week zijn er weer mensen aangekomen uit Oekraïne en zijn er ook mensen vertrokken. Mocht u nog huisvesting weten laat het ons weten via de website oldebroekhelptoekraine.nl
Fietsen :
Er is nog steeds behoefte aan fietsen. Vooral damesfietsen. Graag aanmelden via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl
Buddy’s:
De vraag naar buddy’s is nog steeds actueel en urgent. Mede omdat het aantal gastgezinnen ook nog steeds toe neemt. Vooral voor de kernen Wezep en Hattemerbroek hebben we dringend mensen nodig.
Hun taak is ondersteuning geven aan praktische zaken zoals:
· Vervoer
· Indien van toepassing ondersteunen in opvang van kinderen als ouders/moeder werk krijgt
· Als er behoefte aan is, ondersteunen bij activiteiten
· Regelmatig bij gasten informeren of het goed gaat met ze, of ze andere hulp/ondersteuning nodig hebben dan die het gastgezin kan bieden.
Aanmelding ook via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl Op deze site kunt u verdere informatie vinden voor wat nog meer nodig is. Alvast hartelijk dank.

Landelijke evangelisatiedag
Zaterdag 28 mei 2022 wordt er te Lunteren de landelijk evangelisatiedag gehouden.
Wat een blijdschap kan een vrijmoedig getuigenis geven! Het geeft veel vreugde als je merkt dat de Heere je getuigenis door de Heilige Geest leidt. Dat merk je echter niet altijd zo duidelijk. Sterker nog, soms kom je helemaal niet tot een getuigenis. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Op deze dag richten we ons op één van de aspecten van getuigen: vrijmoedigheid.

Vrijmoedig betekent: alles durven zeggen. Zonder de gedachten: wat zouden ze van mij vinden? Weet ik wel iets terug te zeggen? Kom ik straks alleen te staan? Er is moed voor nodig om vrijmoedig te getuigen. Je voelt dat de tijd dringt en de huidige vrijheid om te getuigen onder druk staat. Hoe kom je tot vrijmoedigheid en zelfverloochening om zo te beantwoorden aan de Bijbelse opdracht om mensen met het evangelie te bereiken? Hoe kan ook jij de blijdschap ervaren om vrijmoedig een getuigenis te geven?
Door middel van een lezing, praktische gesprekken en een forumdiscussie diepen we dit thema verder uit. De lezing wordt verzorgd door de ervaren evangelist Jan-Dirk Liefting. Hij kan putten uit de praktijk en veel meegeven. Het middagprogramma begint met enkele oefeningen van evangelisatiegesprekken. Hierin wordt ingegaan op het getuigen onder moslims en onder vluchtelingen, het werk van de Heilige Geest en de vraag hoe je in contact komt met mensen in een wijk waar niemand christelijk is.
Voorts presenteren enkele werkgroepen hun (evangelisatie)materiaal en/of hun werkwijze. Het geheel wordt afgesloten met een forumdiscussie. Welkom in de Bethelkerk, Haverkamp 1 in Lunteren! Vanaf 9:30 uur inloop, 10:00 uur opening. Om ongeveer 15:30 uur einde programma.

Stichting Stéphanos
De Bijbelkennis in de dorpen rondom Petauke – de standplaats van Stéphanos Zambia – is minimaal. Dat is ondermeer te wijten aan het feit dat veel mensen niet kunnen lezen of schrijven. Ook is er veel bijgeloof en hekserij. Daarom organiseert Stéphanos zondagsscholen en Bijbelstudiegroepen voor jongeren, waar Bijbelverhalen verteld worden. Tijdens de vakanties organiseren wij extra Bijbellessen van een aantal dagen, om dieper in te kunnen gaan op specifieke onderwerpen. Deze dagen zijn ook tot bemoediging van zondagschoolleiders. Tijdens dit evangelisatiewerk geven de veldwerkers ook voorlichting over AIDS. Met de zondagsschool en de Bijbelstudiegroep bereiken we bijna duizend kinderen en jongeren met het Woord van God.
Steunt u dit mooie werk van de stichting? Warm aanbevolen. Zie de site: https://www.stephanos.nl/.

Adullam
Adullam plantjesmarkt!
We hebben jl. zaterdag 7 mei een prachtige dag gehad i.s.m. de Jeugdvereniging en veel mogen verkopen. Was u niet in de gelegenheid, i.o.m. de kweker kunnen we nog bestellingen aannemen van zomerbloeiers tot uiterlijk maandag 16 mei 14:00 uur. Dus wilt u Adullam nog steunen, geef gerust uw wensen door en we proberen het te regelen. Wees er snel bij, want op=op! Bestellingen kunt u mailen naar: b.akster@solcon.nl of bellen of appen: 06 25516611. Iedereen die al kocht, ook gebak e.d. heel hartelijk bedankt!
Comité Doornspijk.

Woord en Daad
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels kost € 9,60 en dat is dezelfde prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij Henk van het Goor, IJsselmeerweg 8, 8081 KG Elburg. Telefoon 06 25526018. U steunt hierbij Woord en Daad omdat wij de postzegels goedkoper in kunnen kopen.