De mannenvereniging ‘Timotheüs’ vergadert dit winterseizoen een keer per maand op de onderstaande data:

  • Donderdag 12 oktober 2023
  • Donderdag 16 november 2023
  • Donderdag 14 december 2023
  • Donderdag 18 januari 2024
  • Donderdag 15 februari 2024
  • Donderdag 14 maart 2024

Als bestuur hopen wij dat we het komende seizoen meerdere nieuwe leden welkom mogen heten. We hopen dat degenen die al lid zijn, trouw de vergaderingen zullen bezoeken. ‘Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’ (2 Petr. 3:18a)

De avond is van 19:45 uur tot 21:45 uur en verloopt als volgt: voorzitter ds. Van Rooijen opent de vergadering. Hierna worden de notulen voorgelezen van de vorige vergadering en na de pauze worden de vragen behandeld, die thuis zijn doorgenomen.

Wij zijn blij met degenen die trouw komen, maar als we de mannen in de gemeente zien, kan de vereniging wel wat groter. ‘Geen tijd’ zegt u? Is dat echt waar? Bedenk dat de Heere beschikt over de tijd. Hij is het Die ons de tijd schenkt. Zo is onze tijd enkel genadetijd. Laten wij daarom die kostbare genadetijd gebruiken om het Woord te onderzoeken. ‘En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is’. (2 Tim. 3: 15).

Het bestuur,
Ds. R.P. van Rooijen (voorzitter)
A. van Wijhe (tweede voorzitter)
P. Henniphof (penningmeester)
H.J. van het Goor (secretaris)
H. van de Weg sr. (algemeen adjunct)