In de komende tijd zal D.V. vier keer per jaar het Heilig Avondmaal bediend worden op de volgende data:

  • 11 december
  • 26 maart
  • 25 juni
  • 24 september
  • 17 december

Voor de diensten van het Heilig Avondmaal is er altijd Censura Morum.

Wat is censura morum?
Het Latijnse woord ‘censura’ betekent zoveel als ‘onderzoek’. Ook wel ‘beoordeling’. ‘Morum’ betekent ‘van de zeden’, of: ‘van de gebruiken’. Dus de censura morum is: onderzoek van de gebruiken.

Historisch gezien:
De ambtsdragers bespreken met elkander hun functioneren in het ambt om te zien of er iets is in de onderlinge verhouding, leer of leven wat de bediening van het Heilig Avondmaal zou kunnen schaden. Zij is dus onderling toezicht van de ambtsdragers. Ieder kerkenraadslid wordt dan ook geacht aanwezig te zijn.

Ook is er in de kerkorde iets bijgevoegd wat historisch gezien van later datum is: men kan iets inbrengen bij de kerkenraad. Dit staat in de betreffende ordinantie zelfs op de eerste plaats. En het eerder genoemde op de tweede plaats. Mijns inziens moet dat andersom zijn. Ord. 10-4 luidt nu:

1. Ten dienste van de rechte viering van het Avondmaal kunnen ambtsdragers en lidmaten der gemeente bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten der gemeente inbrengen bij de kerkenraad, waarna deze tot behandeling daarvan overgaat.

2. In het bijzonder zullen ook de ambtsdragers der gemeente voor de bediening van het Avondmaal zichzelve en elkander beproeven en uit hun midden wegnemen, wat voor de rechte viering van het Avondmaal een beletsel zou kunnen zijn’.

Let op: het gaat hier niet om opzicht, daarvoor staan andere regels in de kerkorde, het opzicht is ook veel ‘juridischer’, maar om toezicht. Dat is pastoraal.

De Censura Morum heeft dus vooral pastorale betekenis. In ieder geval geldt altijd datgene wat in Matthéüs 18: 15 en verder staat: ‘Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen’.