Vrouwenvereniging: Lois

De vrouwenvereniging “Lois” komt tijdens het winterseizoen om de veertien dagen samen op dinsdagavonden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We starten de avond om 1945 uur. Vóór de pauze bespreken we samen een gedeelte uit Gods Woord.

Aan de hand van een Bijbelstudieboekje (met uitleg en vragen) bereiden we deze bespreking thuis voor. De bespreking tijdens de avonden zelf vindt eerst plaats in kleine groepjes en daarna in de grote groep. Elke keer bereidt op vrijwillige basis één van de leden het Schriftgedeelte wat beter voor om de bespreking te kunnen leiden.
Na de pauze, waarin gelegenheid is tot onderlinge ontmoeting, luisteren we naar de notulen van de vorige bijeenkomst en naar een gedicht dat door één van de leden wordt uitgekozen en voorgedragen.
Verder organiseert het classicale verband van vrouwenverenigingen in het najaar en in het voorjaar een ontmoetingsochtend. Deze ochtenden proberen wij ook bij te wonen, om op deze manier ook vorming en toerusting te ontvangen vanuit Gods Woord en leden van andere verengingen te ontmoeten.
Daarnaast leveren leden van de vrouwenvereniging ook een bijdrage aan de gemeente dag die op de tweede zaterdag van juni 2014 wordt georganiseerd.
Niet alleen in Lois, de grootmoeder van Timotheüs, woonde trouwens een ongeveinsd geloof (2 Tim. 1:5), maar ook in Eunice, zijn moeder. Dat geloof wil de Heere God werken door het samen biddend lezen en overdenken van Zijn Woord, in afhankelijkheid va  de Heilige Geest.
Zonder dat geloof wil de Heere God kunnen wij niet aangenaam voor God leven. Het leven vanuit de geloof wil de Heere God ook zegenen voor een opgroeiende generatie, zo zien wij in het leven van Timotheüs. Dat laat het belang van Bijbelstudie als vrouwen onder elkaar zien. Daarom willen wij niet alleen de huidige leden, maar ook de jongere generatie vrouwen van harte uitnodigen.

Het bestuur,
Mevr. M. W. van Rooijen-van Kempen (voorzitster)            tel: 0525-701192
Mevr. M. van de Weg-Beijeman (penningmeesteresse)      tel: 0525-621645
Mevr. T. Knulst-Franken                                                       tel: 0525-621645
Mevr. W. van Wijhe-ten Hove                                               tel: 0525-621766
Mevr. L. Mensink-van de Riet                                               tel: 0525 631243
Mevr. J. Schreurs-ten Hove                                                  tel: 0525-621542

Bankrekening vrouwenvereniging :NL40 RABO 01920007 72